Nosacījumi
Publicēts: 10.12.2007   |   Atjaunots: 29.04.2016

1. Pašvaldības dome vai padome pieņem lēmumu par aizņēmuma veikšanu, kurā ir pamatota aizņēmuma nepieciešamība, apmērs un paredzētie atmaksas termiņi.

2. Pašvaldība lēmumu kopā ar Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem" 15.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē (turpmāk - Padome) izvērtēšanai (kontaktinformācija - Baiba Tisenkopfa, tālr.:67095467; Linda Ticmane, tālr:67095420 un Kristīne Kapteine-Miezere, tālr.:67095469, fakss: 67083918).

3. Padome izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par aizdevuma saņemšanas akceptēšanu vai atteikumu konkrētai pašvaldībai. Tikai pēc Padomes akcepta saņemšanas pašvaldība iegūst tiesības veikt aizņēmumu.

4. Pēc apstiprinoša Padomes lēmuma, kas noformēts Padomes sēdes protokola izraksta veidā, saņemšanas pašvaldība sazinās ar Valsts kasi par aizdevuma līguma slēgšanu un saskaņo nepieciešamos līguma rekvizītus.

5. Atsevišķos gadījumos pēc pašvaldības lūguma finanšu ministrs var apstiprināt citu aizdevuma līguma slēdzēja pusi, ja aizdevuma nosacījumi ir finansiāli izdevīgāki nekā valsts aizdevuma nosacījumi.

6. Aizdevumi var būt gan īstermiņa, lai segtu īslaicīgu pašvaldību finanšu resursu deficītu, un ir jāatmaksā līdz saimnieciskā gada beigām, gan ilgtermiņa - investīciju projektu finansēšanai.

7. Valsts aizdevumu pašvaldībai Valsts kase izsniedz saskaņā ar Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes sēdes protokola izrakstu.

8. Finanšu stabilizācijas aizdevumu Valsts kase izsniedz saskaņā ar finanšu ministra rīkojumu par aizdevuma piešķiršanu pašvaldībai.

9. Aizdevuma nosacījumus Valsts kase saskaņo ar pašvaldību.

10. Valsts aizdevumu izmaksu Valsts kase veic tikai pēc pašvaldības rakstiska aizdevuma vai aizdevuma daļas izmaksu pieprasījuma saņemšanas, ja pieprasītā aizdevuma summa ir atbilstoša izmaksu pamatojošiem dokumentiem, piemēram, darbizpildītāju, preču piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju piestādītajiem rēķiniem.

11. Aizdevuma līguma darbības laikā par piešķirto, bet neatmaksāto aizdevumu pašvaldība maksā aizdevuma procentu likmi un maksā apkalpošanas maksu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto Valsts kases maksas pakalpojumu cenrādi.

12. Aizdevuma procentu likmi nosaka aizdevuma līgumā atbilstoši pašvaldības izvēlētai mainīgai vai fiksētai procentu likmei.

13. Piemērojamās procentu likmes maiņa notiek ne biežāk kā vienu reizi gadā, sākot ar otro izsniegtā valsts aizdevuma līguma darbības gadu, ja starpība starp iepriekš noteikto aizdevuma procentu likmi un to likmi, kas tiek piemērota valsts aizdevumiem, nav mazāka par 1% un aizdevuma atmaksas galējais termiņš nav īsāks par 2 gadiem. Aizdevuma procentu likmes maiņa notiek, nemainot gada procentu likmes fiksēšanas periodu. Vienu reizi aizdevuma līguma darbības laikā izsniegtajam valsts aizdevumam drīkst mainīt aizdevuma procentu likmes fiksēšanas periodu.

14. Pašvaldībām, kuras ir pieņēmušas lēmumu par nosacījumu maiņu, jāiesniedz Valsts kasē:

  • pieteikums par aizdevuma procentu likmes maiņu, norādot aizdevuma līgumu Nr. un slēgšanas datumus;

  • domes (padomes) lēmums par aizdevuma procentu likmes maiņu.

15. Pamatojoties uz finanšu ministra pilnvarojumu, piecpadsmit darbdienu laikā pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes sēdes protokola izraksta vai finanšu ministra rīkojuma saņemšanas Valsts kase ar pašvaldību slēdz vienošanos par izmaiņām aizdevuma līgumā.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017