Kontu apkalpošana
Publicēts: 22.11.2007   |   Atjaunots: 05.06.2013

No valsts budžeta finansētas institūcijas (no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, to izveidotas aģentūras, komercsabiedrības, biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības, reliģiskas organizācijas) valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un no valsts budžeta līdzekļiem veicamo izdevumu izdarīšanai atver kontus tikai Valsts kasē, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Valsts budžeta līdzekļu atmaksu par veiktajiem izdevumiem valsts budžeta finansētas institūcijas, izņemot valsts budžeta iestādes, var saņemt kredītiestādes kontā.

Kontus Valsts kasē var atvērt arī pašvaldības, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un komersanti, kuros ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa.

Zvērināts tiesu izpildītājs no parādniekiem piedzītos naudas līdzekļus un citas summas, kas pienākas ieinteresētajām personām, glabā uz sava vārda atvērtajā kontā Valsts kasē.

Valsts kase pamatojoties uz pieteikumu par konta atvēršanu atver kontus:

*ziedojumu un dāvinājumu uzskaitei;

*depozītā ieguldīto līdzekļu uzskaitei;

*klienta valdījumā esošo deponēto naudas līdzekļu uzskaitei;

*attiecīgās valsts budžeta programmas vai apakšprogrammas atlikumu uzskaitei līdz to ieplānošanai valsts budžetā;

*valsts budžetā neplānoto līdzekļu uzskaitei līdz to ieplānošanai valsts budžetā;

*budžeta finansētai institūcijai (izņemot valsts budžeta iestādes) – valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un izdevumu veikšanai;

*budžeta nefinansētai iestādei, no valsts budžeta daļēji finansētai atvasinātai publiskai personai, pašvaldībai, kā arī kapitālsabiedrībai, kurā ieguldīta valsts vai pašvaldības kapitāla ieņēmumu daļa, – to naudas līdzekļu uzskaitei, kuri nav saņemti no valsts budžeta, un izdevumu veikšanai;

*zvērinātam tiesu izpildītājam – no parādniekiem piedzīto naudas līdzekļu un citu summu glabāšanai, kas pienākas ieinteresētajām personām (pamatojoties uz pieteikumu un Tieslietu ministrijas sniegto informāciju par zvērinātu tiesu izpildītāju iecelšanu);

*valsts budžeta iestādei – citos normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem.

Gada beigās kontos, kas atvērti ziedojumu un dāvinājumu uzskaitei, deponēto līdzekļu kontos un norēķinu kontos esošais līdzekļu atlikums paliek budžeta finansētu institūciju rīcībā, un to var izlietot nākamajā gadā izdevumu finansēšanai, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Minētie konti tiek slēgti saskaņā ar pieteikumu par konta slēgšanu.

 

Sīkāku informāciju par kontu atvēršanu un slēgšanu iespējams saņemt Valsts kases Budžeta izpildes un uzraudzības departamentā. Tālr.: 67094209, 67094244, 67094245, 67094328.

 

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368; 67094299
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2014