Ieguldījumi
Publicēts: 22.11.2007   |   Atjaunots: 06.03.2017

Valsts kase pašvaldībām šobrīd piedāvā sekojošus ieguldījumu veidus.

 Termiņnoguldījums

       Termiņnoguldījums ir ieguldījums pašvaldībām “Likuma par budžetu un finanšu vadību” 34. panta trešās daļas izpratnē, kas dod iespēju ieguldīt brīvos naudas līdzekļus, kuri nav saņemti no valsts budžeta, uz termiņu, kas ir garāks par vienu mēnesi ar procentu izmaksu noguldījuma termiņa beigās.

       Ieguldījumu var veikt euro no EUR valūtas konta Valsts kasē.

       Ieguldījumu ir iespējams pagarināt.

       Vienai pašvaldībai var būt vairāki termiņnoguldījumi vienlaicīgi.

       Konts termiņnoguldījuma apkalpošanai Valsts kasē tiek atvērts bez maksas.

       Procentu izmaksa termiņnoguldījuma beigās vai atsevišķi vienojoties.

Indikatīvās procentu likmes

Nepieciešamās darbības līdzekļu ieguldīšanai

       Lai ieguldītu līdzekļu atlikumus Valsts kasē, pašvaldība  iesniedz Valsts kasei vēstuli par līdzekļu ieguldīšanu Valsts kasē, norādot līdzekļu ieguldīšanas veidu un līdzekļu izcelsmes veidu. Pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas un izskatīšanas Valsts kase ar pašvaldību slēdz Pamatlīgumu par līdzekļu atlikumu ieguldīšanu termiņnoguldījumā un par katru ieguldījumu termiņnoguldījumā papildus jau noslēgtajam Pamatlīgumam slēdz vienošanos par termiņnoguldījuma izvietošanu.

Iesniedzot vienošanos, pašvaldībai jāaizpilda Pamatlīguma 1.pielikuma "Vienošanās par Noguldījuma izvietošanu" veidlapa, kur norāda nepieciešamo informāciju un darījuma detaļas, piemēram, pašvaldības budžeta līdzekļi, pašvaldības kontu Valsts kasē, no kura tiks ieskaitīti līdzekļi Valsts kases noguldījuma kontā, un citu darījuma noformēšanai nepieciešamo informāciju - vēlamais termiņnoguldījuma sākuma un beigu datums. Vēstulei pievieno līdzekļu ieguldīšanu pamatojošu dokumentu, piemēram, pašvaldības konta izdruku, kas apliecina, ka līdzekļi ir pašvaldības budžeta līdzekļi

Informācija Valsts kases klientiem par termiņnoguldījumu veikšanu

Papildu informāciju par ieguldījumu veikšanu var saņemt, sūtot jautājumus uz e-pasta adresi: frd@kase.gov.lv vai sazinoties ar Valsts kases Finanšu resursu departamenta direktoru Ģirtu Helmani, tālr. 67094317.

Informācija par kontu atvēršanu Valsts kasē

Normatīvie akti

Likums par budžetu un finanšu vadību

Gadskārtējais likums "Par valsts budžetu"

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017