Ieguldījumi
Publicēts: 22.11.2007   |   Atjaunots: 25.11.2015

Valsts kase pašvaldībām šobrīd piedāvā sekojošus ieguldījumu veidus.

 Termiņnoguldījums

       Termiņnoguldījums ir ieguldījums pašvaldībām “Likuma par budžetu un finanšu vadību” 34. panta trešās daļas izpratnē, kas dod iespēju ieguldīt brīvos naudas līdzekļus uz termiņu, kas ir garāks par vienu mēnesi ar procentu izmaksu noguldījuma termiņa beigās.

       Ieguldījumu var veikt euro no EUR valūtas konta Valsts kasē.

       Ieguldījumu ir iespējams pagarināt.

       Vienai pašvaldībai var būt vairāki termiņnoguldījumi vienlaicīgi.

       Konts termiņnoguldījuma apkalpošanai Valsts kasē tiek atvērts bez maksas.

       Procentu izmaksa termiņnoguldījuma beigās vai atsevišķi vienojoties.

Indikatīvās procentu likmes

Vērtspapīri

       Saskaņā ar „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 34.panta pirmo daļu, naudas līdzekļus iespējams ieguldīt fiksēta ienākuma Latvijas valsts vērtspapīros to sākotnējā izvietošanā, par to atsevišķi vienojoties.

Nepieciešamās darbības līdzekļu ieguldīšanai

       Lai ieguldītu līdzekļu atlikumus Valsts kasē, pašvaldība  iesniedz Valsts kasei vēstuli par līdzekļu ieguldīšanu Valsts kasē, norādot līdzekļu ieguldīšanas veidu un līdzekļu izcelsmes veidu. Pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas un izskatīšanas Valsts kase ar pašvaldību slēdz Pamatlīgumu par līdzekļu atlikumu ieguldīšanu termiņnoguldījumā un par katru ieguldījumu termiņnoguldījumā papildus jau noslēgtajam pamatlīgumam slēdz vienošanos par termiņnoguldījuma izvietošanu. Par līdzekļu ieguldīšanu fiksēta ienākuma Latvijas valsts vērtspapīros slēdz līgumu un par katru ieguldījumu fiksēta ienākuma Latvijas valsts vērtspapīros abpusēji apstiprina pieprasījumu.

Iesniedzot vienošanos, pašvaldībai jāaizpilda Pamatlīguma 1.pielikuma "Vienošanās par Noguldījuma izvietošanu" veidlapa, kur norāda nepieciešamo informāciju un darījuma detaļas, piemēram, pašvaldības budžeta līdzekļi, pašvaldības kontu Valsts kasē, no kura tiks ieskaitīti līdzekļi Valsts kases noguldījuma kontā, un citu darījuma noformēšanai nepieciešamo informāciju kā vēlamais termiņnoguldījuma sākuma un beigu datums. Vēstulei pievieno līdzekļu ieguldīšanu pamatojošu dokumentu, piemēram, pašvaldības konta izdruku, kas apliecina, ka līdzekļi ir pašvaldības budžeta līdzekļi

Informācija Valsts kases klientiem par termiņnoguldījumu veikšanu

Papildu informāciju par ieguldījumu veikšanu var saņemt, sūtot jautājumus uz e-pasta adresi: frd@kase.gov.lv vai sazinoties ar Valsts kases Finanšu resursu departamenta direktoru Ģirtu Helmani, tālr. 67094317.

Informācija par kontu atvēršanu Valsts kasē

 

Normatīvie akti

Likums par budžetu un finanšu vadību

Gadskārtējais likums "Par valsts budžetu"

Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368; 67094299
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2015