Kvalitātes un risku vadība
Publicēts: 16.11.2007   |   Atjaunots: 30.03.2017

Valsts kases kvalitātes vadības un informācijas drošības pārvaldības sistēma atbilst starptautiski atzītām prasībām

 

Sekmīgi noslēdzoties Valsts kases integrētās vadības sistēmas pārsertifikācijas auditam, Valsts kases kvalitātes vadības un informācijas drošības pārvaldības sistēmas novērtētas un atzītas par atbilstošām starptautisko standartu ISO 27001:2013 un ISO 9001:2015 prasībām.

Valsts kases kvalitātes vadības un informācijas drošības pārvaldības sistēmas auditētas vienotas integrētās vadības sistēmas ietvaros, un īpaši atzinīgi novērtēta to integritāte un labā pārvaldība.

2017.gadā pirmo reizi vērtēts un, sekmīgi sertificēts, atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes un informācijas drošības prasībām, arī Valsts kases sniegtais grāmatvedības uzskaites pakalpojums un tā attīstīšana, pielietojot projektu vadības metodes.

Valsts kases kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta jau kopš 2006.gada un šo gadu laikā ir ieviesta un efektīvi uzturēta Valsts kases procesu vadība un uzraudzība, iestādes mērķu plānošana un sasniegšana, ārējo un iekšējo faktoru ietekmes pārraudzība, risku vadība, komunikācijas procesu organizētība, ieinteresēto pušu apzināšana un to prasību iekļaušana iestādes darbības procesos, kā arī darbinieku profesionalitāte, iesaiste un informētība par vadības lēmumiem.

Kā labo praksi auditori īpaši uzsvēra profesionālo projektu vadību, uzskatāmu, uz risku vadību balstītu procesu pieeju, pārskatāmu un efektīvi organizētu informācijas tehnoloģiju pārvaldību. Atzinīgi novērtētas izmantotās metodes klientu apmierinātības uzlabošanai un rezultātu izvērtēšanai.

Valsts kasei ir sertificētas visas tās pamatdarbības jomas: valsts budžeta izpilde, valsts parāda vadība, naudas līdzekļu un valsts aizdevumu vadība, Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu un sertifikācijas iestādes funkciju realizācija un grāmatvedības uzskaites pakalpojums.

Auditus 2017.gada 6. un 7.februārī veica akreditēta sertifikācijas institūcija “Bureau Veritas Latvia”.                                            

Valsts kases darbības stratēģijā definēti šādi kvalitātes un risku vadības pamatprincipi:

 1. Uz klientu orientēta organizācija: izzināt un novērtēt klientu vajadzības un apmierinātību, lai pilnveidotu Valsts kases pakalpojumus, saglabātu un paaugstinātu to kvalitāti valsts un tās iedzīvotāju interesēs.

 2. Vadības loma: visu līmeņu vadītājiem veidot un uzturēt tādu iekšējo darba vidi, kas rada skaidru iestādes nākotnes attīstības vīziju un nodrošina mērķu sasniegšanu.

 3. Darbinieku iesaistīšana: veicināt darbinieku iesaistīšanu izvirzīto mērķu sasniegšanā, lai nodrošinātu viņu zināšanu un prasmju izmantošanu Valsts kases labā un paaugstinātu darbinieku izpratni un atbildības līmeni.

 4. Procesu pieeja sistēmas vadībā: vadīt iestādes resursus un darbību kā vienotu procesu Valsts kases vadības sistēmas ietvaros, lai nodrošinātu efektīvāku stratēģisko mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

 5. Uz faktiem balstīta lēmumu pieņemšana: nodrošināt efektīvu lēmumu pieņemšanu, pamatojoties uz datu un informācijas analīzi, tādējādi identificējot un novēršot iespējamās problēmas un riskus un izmantojot sniegtās iespējas.

 6. Pastāvīga pilnveidošanās: pilnveidot Valsts kases procesus, meklējot uzlabojumu iespējas un ieviešot tās praksē, lai paaugstinātu darbības efektivitāti un kvalitāti, kā arī piemērotu resursu vadības labāko praksi.

 7. Risku vadības integrācija visos procesos: nodrošināt savlaicīgu risku identifikāciju, analīzi un nepieciešamo pasākumu noteikšanu, lai samazinātu risku iespējamību un ietekmi līdz pieņemamam līmenim, izmantojot potenciālās iespējas,  un sekmētu Valsts kases mērķu sasniegšanu.

 8. Risku vadības integrācija visos projektos: identificēt un novērst vai ierobežot būtiskākos riskus projektu sākumstadijā, turpināt to uzraudzību un reaģēt uz iespējām visā projektu norises gaitā, lai nodrošinātu efektīvu projektu vadību un tajos paredzēto mērķu sasniegšanu.

 9. Ikdienas uzraudzība un analīze: nodrošināt ikdienas risku identifikāciju un uzraudzību, centralizēti uzkrājot, apkopojot un analizējot datus par identificētajiem riskiem.

   

 

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017