Kvalitātes vadība
Publicēts: 16.11.2007   |   Atjaunots: 09.03.2016

Valsts kase pirmā no valsts iestādēm saņem jaunā starptautiskā standarta ISO 9001:2015 sertifikātu

 

Sekmīgi noslēdzoties Valsts kases kvalitātes vadības sistēmas uzraudzības auditam, Valsts kase pirmā no valsts pārvaldes iestādēm sertificēta atbilstoši jaunā starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasībām.

Ievērojot starptautiskā standarta ISO 9001:2015 jaunās versijas prasības, audita laikā vērtēta iestādes vadības demonstrētā līderība, iestādes mērķu plānošana un sasniegšana, ārējo un iekšējo faktoru ietekmes pārraudzība, risku vadība, komunikācijas procesu organizētība, ieinteresēto pušu apzināšana un to prasību iekļaušana iestādes darbības procesos, kā arī darbinieku iesaiste un informētība par vadības lēmumiem.

Auditori atzinīgi novērtēja, ka minētās jomas Valsts kasē ir noteiktas un vadītas jau pirms šo prasību definēšanas jaunajā starptautiskajā standartā.

Audita laikā gūta pārliecība, ka kopš 2006. gada ieviestā kvalitātes vadības sistēma ir efektīvi uzturēta, vērsta uz attīstību un nodrošina nepārtrauktu Valsts kases darbības pilnveidošanu un sniegto pakalpojumu atbilstību valsts un tās iedzīvotāju interesēm, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Sertificēta visa Valsts kases darbības sfēra: valsts budžeta izpilde, valsts parāda vadība, naudas līdzekļu un valsts aizdevumu vadība, Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu un sertifikācijas iestādes funkciju realizācija.

Kā īpašu paraugu un labo praksi Valsts kases darbībā auditori novērtēja:

  • kvalitātes vadības sistēmas detalizācijas pakāpi un procesu izsekojamību;
  • stratēģisko vadību, komunikācijas procesu efektīvu pārvaldību, nodrošinot zināšanu saglabāšanu un veiksmīgu apriti iestādē;
  • informācijas tehnoloģiju pārvaldības rīkus;
  • efektīvu personāla vadību.

Auditu veica akreditēta auditoru kompānija SIA „LRTDEA” TUV Rheinland grupa.                                                                

Valsts kases darbības stratēģijā definēti šādi kvalitātes un risku vadības pamatprincipi:

 1) Uz klientu orientēta organizācija : izzināt un novērtēt klientu vajadzības un apmierinātību, lai pilnveidotu Valsts kases pakalpojumus, saglabātu un paaugstinātu to kvalitāti valsts un tās iedzīvotāju interesēs.

2) Vadības loma : visu līmeņu vadītājiem veidot un uzturēt tādu Valsts kases iekšējo darba vidi, kas rada skaidru iestādes nākotnes attīstības vīziju un nodrošina mērķu sasniegšanu.

3) Darbinieku iesaistīšana : veicināt darbinieku iesaistīšanu Valsts kases mērķu sasniegšanā, lai nodrošinātu viņu zināšanu un prasmju izmantošanu organizācijas labā un paaugstinātu darbinieku atbildības līmeni.

4) Procesu pieeja sistēmas vadībā : vadīt iestādes resursus un darbību kā vienotu procesu Valsts kases vadības sistēmas ietvaros, lai nodrošinātu efektīvāku stratēģisko mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

5) Uz faktiem balstīta lēmumu pieņemšana : nodrošināt efektīvu lēmumu pieņemšanu, balstoties uz datu un informācijas analīzi, tādējādi identificējot un novēršot iespējamās problēmas.

6) Pastāvīga pilnveidošanās : pilnveidot Valsts kases procesus, nepārtraukti meklējot uzlabojumu iespējas un ieviešot tās praksē, lai paaugstinātu Valsts kases darbības efektivitāti un kvalitāti, kā arī piemērotu resursu vadības labāko praksi.

7) Risku vadības integrācija visos procesos: nodrošināt savlaicīgu risku identifikāciju, analīzi un nepieciešamo pasākumu noteikšanu, lai samazinātu iespējamos risku radītos zaudējumus līdz pieņemamam līmenim.

8) Risku vadības integrācija visos projektos: id entificēt un novērst vai ierobežot būtiskākos riskus projektu sākumstadijā un turpināt to uzraudzību visā projektu norises gaitā, lai nodrošinātu efektīvu projektu vadību un tajos paredzēto mērķu sasniegšanu.

9) Ikdienas uzraudzība un analīze: nodrošināt ikdienas risku identifikāciju un uzraudzību ikvienā darba vietā, centralizēti uzkrājot un apkopojot datus par identificētajiem riskiem. Veikt aktīvu risku vadību, balstoties gan uz operatīvās, gan uzkrātās informācijas analīzi.

 

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017