Kvalitātes vadība
Publicēts: 16.11.2007   |   Atjaunots: 23.03.2015

Kvalitātes vadības sistēma Valsts kasē ir izveidota, lai nodrošinātu Valsts kases sniegto pakalpojumu atbilstību valsts un iedzīvotāju, kā arī klientu interesēm un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, izmantojot Valsts kases pilnveidošanās iespējas un pieejamos resursus.

Valsts kases virsmērķis ir būt dinamiskai un mūsdienīgai, uz sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu orientētai iestādei, kas saskaņā ar labāko finanšu vadības praksi efektīvi un droši vada un uzrauga valsts finanšu vadības procesus atbilstoši valsts un tās iedzīvotāju interesēm.

Valsts kase kopš 2006.gada ir ISO sertificēta iestāde. Kopš 2009.gada 25.februāra Valsts kasei kā vienai no pirmajām organizācijām pēc “Bureau Veritas Latvia” veiktā audita piešķirts ISO 9001:2008 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības.” sertifikāts atbilstoši jaunajai standarta versijai, kas apliecina iestādes kvalitātes vadības sistēmas atbilstību starptautiskajam standartam. Saņemtais sertifikāts klientiem un sadarbības partneriem apliecina Valsts kases darbības augsto līmeni sertificētajās darbības sfērās - Valsts budžeta izpilde, Valsts parāda vadība, Naudas līdzekļu un valsts budžeta aizdevumu vadība, Maksājumu, sertifikācijas iestādes un Nacionālā fonda vadības funkciju realizācija. Šis sasniegums ir Valsts kases darbinieku kopīgā darba rezultāts. Tas apliecina, ka iestāde ir efektīvi strādājusi, lai attīstītu, uzturētu un nemitīgi pilnveidotu kvalitātes vadības sistēmu, un ir pievienojusies Latvijas labākajiem uzņēmumiem un iestādēm, kas jau atkārtoti sertificētas kā atbilstošas starptautisko standartu prasībām.

Lai sekmīgāk īstenotu Valsts kases darbības stratēģijā izvirzītos mērķus, nodrošinātu efektīvu iestādes darbību, uzraudzību un pilnveidošanu, Valsts kasē ieviesta procesu vadība, ar kuras palīdzību notiek procesu mērīšana un uzraudzība, noteikti Valsts kases procesi, to vadītāji, procesu mērīšanas parametri un kritēriji, procesu īstenošanā iesaistītās struktūrvienības, kā arī atbildīgie par mērījumu veikšanu un rezultātu sasniegšanu.

 Valsts kases darbības stratēģijā definēti šādi kvalitātes un risku vadības pamatprincipi:

 1) Uz klientu orientēta organizācija : izzināt un novērtēt klientu vajadzības un apmierinātību, lai pilnveidotu Valsts kases pakalpojumus, saglabātu un paaugstinātu to kvalitāti valsts un tās iedzīvotāju interesēs.

2) Vadības loma : visu līmeņu vadītājiem veidot un uzturēt tādu Valsts kases iekšējo darba vidi, kas rada skaidru iestādes nākotnes attīstības vīziju un nodrošina mērķu sasniegšanu.

3) Darbinieku iesaistīšana : veicināt darbinieku iesaistīšanu Valsts kases mērķu sasniegšanā, lai nodrošinātu viņu zināšanu un prasmju izmantošanu organizācijas labā un paaugstinātu darbinieku atbildības līmeni.

4) Procesu pieeja sistēmas vadībā : vadīt iestādes resursus un darbību kā vienotu procesu Valsts kases vadības sistēmas ietvaros, lai nodrošinātu efektīvāku stratēģisko mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

5) Uz faktiem balstīta lēmumu pieņemšana : nodrošināt efektīvu lēmumu pieņemšanu, balstoties uz datu un informācijas analīzi, tādējādi identificējot un novēršot iespējamās problēmas.

6) Pastāvīga pilnveidošanās : pilnveidot Valsts kases procesus, nepārtraukti meklējot uzlabojumu iespējas un ieviešot tās praksē, lai paaugstinātu Valsts kases darbības efektivitāti un kvalitāti, kā arī piemērotu resursu vadības labāko praksi.

7) Risku vadības integrācija visos procesos: nodrošināt savlaicīgu risku identifikāciju, analīzi un nepieciešamo pasākumu noteikšanu, lai samazinātu iespējamos risku radītos zaudējumus līdz pieņemamam līmenim.

8) Risku vadības integrācija visos projektos: id entificēt un novērst vai ierobežot būtiskākos riskus projektu sākumstadijā un turpināt to uzraudzību visā projektu norises gaitā, lai nodrošinātu efektīvu projektu vadību un tajos paredzēto mērķu sasniegšanu.

9) Ikdienas uzraudzība un analīze: nodrošināt ikdienas risku identifikāciju un uzraudzību ikvienā darba vietā, centralizēti uzkrājot un apkopojot datus par identificētajiem riskiem. Veikt aktīvu risku vadību, balstoties gan uz operatīvās, gan uzkrātās informācijas analīzi.

Latvijas Darba devēju konfederācijas un Valsts kancelejas Efektīvas pārvaldības gada balva

Par Valsts kases veikumu labas pārvaldības jomā liecina sekmīgi noritējušie Valsts kases kvalitātes vadības sistēmas uzraudzības un pārsertifikācijas auditi un 2011.gada decembrī saņemtā Latvijas Darba devēju konfederācijas un Valsts kancelejas Efektīvas pārvaldības gada balva par labas pārvaldības principu ieviešanu valsts pārvaldes institūcijā, īstenojot klientu orientētu pieeju, uzlabojot finanšu rādītājus, mazinot administratīvo slogu, optimizējot Valsts kases un tās klientu resursus, kā arī izvirzot Valsts kasi par paraugu citām tiešās pārvaldes iestādēm, kā vienkāršot savu darbu un padarīt to operatīvu, saprotamāku un tuvāku sabiedrībai.

Valsts kancelejas Stratēģiskās analīzes departamenta vadītāja Eva Upīte: „Valsts pārvaldē ir daudzas iestādes, kas ir paraugs citām, kā vienkāršot savu darbu un padarīt to saprotamāku, operatīvāku un tuvāku sabiedrībai. Valsts kase, pārorientējot savu darbu atbilstoši klienta vajadzībām, ir veiksmīgs piemērs labākai pārvaldībai.”

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368; 67094299
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2016