Valsts kase
Publicēts: 24.02.2009   |   Atjaunots: 08.06.2015

Valsts kase ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir efektīva valsts pārvaldes funkciju īstenošana valsts finanšu vadības jomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Valsts kases funkcijas:

  • valsts budžeta izpildes un finanšu uzskaites organizēšana;
  • asignējumu piešķiršana un maksājumu veikšana no valsts budžeta ieņēmumiem;
  • valsts parāda vadība;
  • normatīvajos aktos noteikto ES politiku instrumentu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta maksājumu iestādes un sertifikācijas iestādes funkcijas un nacionālās atbildīgās amatpersonas uzdotās nacionālā fonda funkcijas;

  • citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Valsts kase ir viena no pirmajām neatkarīgās Latvijas laikā izveidotajām valsts pārvaldes iestādēm – tās aizsākumi datējami ar 1918.gada decembri. Laika posmā no 1927. līdz 1928.gadam budžeta kases funkciju izpildi veic bankas, bet no 1928. līdz 1992.gadam – centrālā banka.

Mūsdienīgas Valsts kases izveides sākumu iezīmē Starptautiskā valūtas fonda (SVF) tehniskās palīdzības misija, kas 1992.gadā ierosina izveidot Latvijā Valsts kasi kā patstāvīgu iestādi, un Latvijas Republikas Finanšu ministrija kopīgi ar SVF tehniskās palīdzības misijām sagatavo Valsts kases darbības modeli. Latvijas Republikas Ministru Padome pieņem lēmumu (1992.gada 28. decembrī, Nr.557) par Valsts kases funkciju nodošanu Finanšu ministrijai, nosakot valsts budžeta kases funkciju izpildes pakāpenisku pārņemšanu no Latvijas Bankas, lai nodrošinātu budžeta resursu akumulēšanu izdevumu finansēšanai, kā arī valsts budžeta līdzekļu pilnīgu uzskaiti.

Kopš 1997. gada Valsts kase ir patstāvīga Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina valsts budžeta izpildes un valsts parāda vadības funkcijas.

Valsts kases darbība atbilst vislabākajiem pārvaldības nosacījumiem, par ko liecina Valsts kasē veiktie sertifikācijas un pārraudzības auditi, kas apliecināja, ka Valsts kase uztur vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001:2008 standarta prasībām un īsteno noteikto politiku un mērķus.

Valsts kases juridisko statusu, funkcijas, uzdevumus, kompetenci, tiesības un tiesiskuma nodrošināšanas kārtību nosaka saskaņā ar Valsts pārvaldes likumu 2004.gada 3.augustā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.677 “Valsts kases nolikums”.

Valsts kases struktūru, darba organizāciju nosaka saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu izdotais "Valsts kases reglaments".

Valsts kases struktūrā ietilpst 17 departamenti un Birojs.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017