Paraksta paraugu noformēšana
Publicēts: 07.10.2009   |   Atjaunots: 28.07.2017

Lai saņemtu Valsts kases nodrošinātos maksājumu pakalpojumus un lietotu normatīvajos aktos par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, minētās informācijas sistēmas, klients Valsts kasei iesniedz datorrakstā aizpildītu parakstu paraugu kartīti (turpmāk – kartīte) par katru pilnvaroto personu atsevišķi – papīra formā, apliecinātu ar parakstu, tai pievienojot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātus dokumentus (prasība neattiecas uz dokumentiem, kuri pieejami publiskās ticamības datu bāzēs), kas apliecina klienta iestādes vadītāja pārstāvības tiesības (Uzņēmuma reģistra lēmums, rīkojums, paziņojums par iecelšanu amatā, pašvaldības domes vai kapitālsabiedrības valdes lēmums, pilnvara).

Paraksta paraugu kartīte jānoformē saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumu Nr.387 „ Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu” 2.pielikumu un noteikumos noteikto kārtību.

1. Sagatavojot kartīti, jāievēro šādi norādījumi:

1.1. sadaļā "Pilnvarotā persona" norāda klienta amatpersonu (t.sk. iestādes vadītāju), kura ir pilnvarota pārstāvēt klientu atbilstoši norādītajam pilnvarojuma apmēram, amatpersonas personu datus, un pašrocīgu parakstu.

1.2. sadaļā "Pilnvaru termiņš" norāda pilnvaru termiņu – līdz atsaukumam vai, ja ir noteikts termiņš, no kura līdz kuram datumam ir spēkā pilnvarotās personas pārstāvības pilnvaras;

1.3. sadaļā „Pilnvarojuma apmērs” norāda pilnvarotajai personai noteikto pilnvaru apmēru;

1.4. Pilnvarotās personas parakstu un personas datu patiesumu apliecina klienta iestādes vadītājs, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu un pašrocīgu parakstu;

1.5. sadaļā "Pamatojošie dokumenti, kas nosaka klienta iestādes vadītāja pārstāvības tiesības" uzskaita iestādes vadītāja pārstāvības tiesības apliecinošus dokumentus (dokumenta nosaukums, izdošanas datums un (vai) numurs). Zvērināts tiesu izpildītājs norāda tieslietu ministra rīkojuma datumu un numuru, ar kuru zvērināts tiesu izpildītājs ir iecelts amatā.

Iesniegtā un apstiprinātā kartīte ir spēkā līdz dienai, kad Valsts kasē apstiprina jaunu kartīti. Katrai pilnvarotai personai vienlaikus var būt tikai viena spēkā esoša kartīte. Ja nepieciešams veikt izmaiņas kartītē, tajā skaitā pilnvarotās personas datos vai pilnvarojumā, klients iesniedz Valsts kasē jaunu kartīti. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātus dokumentus, kas apliecina klienta iestādes vadītāja pārstāvības tiesības atkārtoti iesniedz tikai tad, ja mainās klienta iestādes vadītājs.

Lai atsauktu iesniegto un apstiprināto kartīti, klientam vai iestādei, kuras institucionālā padotībā atrodas klients, Valsts kasē jāiesniedz datorrakstā aizpildīts iesniegums – papīra formā, apliecināts ar parakstu, jānosūta vai jāiesniedz Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050, vai elektroniska dokumenta veidā jānosūta uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv. Iesniegumā norāda pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un pilnvaru atsaukuma datumu. Iesniegumam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu dokumentu, kas apliecina personas tiesības iesniegt pilnvarojuma atsaukumu, ja pieteikumu neparaksta klienta iestādes vadītājs.

Detalizētu informāciju par Parakstu paraugu kartītes noformēšanas kārtību var saņemt, sūtot jautājumus uz e-pastu: ekase@kase.gov.lv vai sazinoties ar Valsts kases Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departamenta Klientu apkalpošanas daļas darbiniekiem pa tālr.: 67094368.

Iesniedzamie dokumenti ir sagatavoti PDF formātā. Ja gadījumā jūsu dators nav aprīkots ar Adobe Reader programmatūru, izmantojiet norādīto saiti, lai lejuplādētu jaunāko versiju Adobe Reader.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017