Deponēto līdzekļu konta atvēršana un atlikuma pārgrāmatošana
Publicēts: 18.12.2009   |   Atjaunots: 28.07.2017

Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu Nr. 1220 „Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība” 45.punkts nosaka, ka, ja budžeta izpildītājiem valsts pamatbudžeta kontos iepriekšējā gada beigās saglabājies līdzekļu atlikums no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem vai ārvalstu finanšu palīdzības, tai skaitā transfertiem no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, budžeta izpildītājs līdz kārtējā saimnieciskā gada sestajai darbdienai iesniedz iesniegumu par atlikuma uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām pārgrāmatošanu un Valsts kase līdzekļu atlikumu līdz kārtējā saimnieciskā gada devītajai darbdienai ieskaita:

  • kārtējam saimnieciskajam gadam atvērtajos valsts pamatbudžeta kontos, nepārsniedzot reģistrētajos finansēšanas plānos piešķirto asignējumu apmēru, ko plānots segt no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem;

  • deponēto līdzekļu kontā Valsts kasē, kas atvērts budžeta izpildītājam attiecīgās programmas vai apakšprogrammas atlikumu uzskaitei līdz to ieplāno­šanai budžetā.

 

Pēc deponētā kontā esošo līdzekļu ieplānošanas budžetā budžeta izpildītājs iesniedz Valsts kasē iesniegumu par līdzekļu pārgrāmatošanu uz atbilstošo valsts pamat­budžeta izdevumu kontu.

Pieteikums par konta atvēršanu jāaizpilda datorrakstā un – papīra formā, apliecinātu ar parakstu, jānosūta vai jāiesniedz Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050, vai elektroniska dokumenta veidā, apliecinātu ar drošu elektronisko parakstu, jānosūta uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv.

Sīkāku informāciju var saņemt, sūtot jautājumus uz e-pasta adresi: biud@kase.gov.lv vai sazinoties ar Valsts kases Budžeta izpildes un uzraudzības departamenta darbiniekiem: tālr. 67094245, 67094328, 67094244, 67094258

Iesniedzamie dokumenti ir sagatavoti PDF formātā. Ja gadījumā jūsu dators nav aprīkots ar Adobe Reader programmatūru, izmantojiet norādīto saiti, lai lejuplādētu jaunāko versiju Adobe Reader.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017