Juridiskais ietvars
Publicēts: 30.06.2010   |   Atjaunots: 23.08.2016

SEPA projekta juridisko ietvaru veido:

Eiropas Savienības normatīvie akti

1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīvas 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK.

2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 924/2009 (2009. gada 16. septembris) par pārrobežu maksājumiem Kopienā, ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 2560/2001.

3. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 260/2012[VP1]  (2012. gada 14. marts) ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem eiro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009

 

Eiropas maksājumu padomes izdotie dokumenti

SEPA maksāšanas līdzekļu komerciālo nosacījumu rokasgrāmatas, kā arī tehnisko standartu ieviešanas vadlīnijas.

Direktīvas 2007/64/EK tiesību normas Latvijā ir ieviestas ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017