Kredītkaršu pakalpojuma saņemšanas kārtība
Publicēts: 17.11.2010   |   Atjaunots: 14.03.2016

1. Lai Valsts kases klients saņemtu Pakalpojumu, tas, izmantojot Valsts kases mājas lapā pieejamās dokumentu formas, aizpilda un iesniedz Valsts kasei saskaņošanai:

1.1. Iesniegumu par Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu pakalpojuma saņemšanu;

1.2. Iesniegumu Klienta norēķinu konta atvēršanai/slēgšanai.

1.3. Klienta pilnvaroto personu Parakstu paraugu kartiņu un tai pievienotās pilnvaroto personu pases vai personas apliecības kopijas.

2. Valsts kase izvērtē Klienta pieteikumu par Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu pakalpojuma saņemšanu un tā saskaņošanas gadījumā saskaņoto Klienta Paraksta paraugu kartiņu nosūta Bankai, un informē Klientu par Karšu kontu numuriem, pie kuriem tiks piesaistītas Klienta kredītkartes;

3. Klients saņemot 2.punktā minēto informāciju aizpilda šādas Valsts kases mājas lapā pieejamās pieteikumu formas, un Klienta pilnvarotās personas iesniedz Bankai:

4. Pieteikumu par kredītkartes izgatavošanu un izsniegšanu trīs eksemplāros, pieteikumam pievienojot tajā norādītā kredītkaršu lietotāja pases vai personas apliecības kopiju;

5. Pieteikumu par Internetbankas uzņēmumiem izmantošanu un autentifikācijas rīku izsniegšanu trīs eksemplāros, pieteikumam pievienojot tajā norādītā sistēmas lietotāja pases vai personas apliecības kopiju.

6. Klients Valsts Budžeta elektronisko norēķinu sistēmā “eKase” sagatavo un nosūta izpildei maksājumu rīkojumu, veicot naudas pārvedumu uz Karšu kontu Bankā izdevumu veikšanai ar Kredītkarti.

7. Banka, pamatojoties uz Klienta un Bankas parakstītiem pieteikumiem, izgatavo Kredītkartes un informācijas sistēmas autentifikācijas rīkus, ko lietotājam vai Klienta pilnvarotai personai, kas ar attiecīgu pilnvarojumu norādīta Parakstu paraugu kartiņā, izsniedz attiecīgā pieteikumā norādītajā Bankas filiālē.

8. Kredītkartes/Internetbankas uzņēmumiem lietotājs lieto Pakalpojumu saskaņā ar starp Valsts kasi un AS Swedbank 2015.gada 10.septembrī noslēgtā Līguma par Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu apkalpošanu Nr. VKI/K/15/522 noteikumiem.  

Termini un definīcijas:

Pakalpojums – Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu apkalpošana;

Banka – AS „Swedbank”;

Kredītkarte – VISA Business maksājumu karte euro valūtā;

Karšu konts – Pieteikumā norādīts norēķinu konts Bankā, kuram ir piesaistīta Karte un kurš kalpo Operāciju veikšanai;

Klienta pilnvarotā persona – Klienta pilnvarota persona, kas ir tiesīga Bankai iesniegt pieteikumus un/ vai saņemt izgatavoto Karti vai autentifikācijas rīkus un kuras pilnvaras un to apjoms ir norādīts Valsts kases saskaņotajā parakstu paraugu kartītē, kas iesniegta Bankai saskaņā ar Līgumu;

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017