Vispārējie kredītkaršu pakalpojuma lietošanas noteikumi
Publicēts: 17.11.2010   |   Atjaunots: 15.09.2015

Pirms Kredītkartes lietošanas uzsākšanas Klients nodrošina nepieciešamo finansējumu Karšu kontā, veicot naudas pārvedumu no Klienta konta Valsts kasē uz attiecīgo Karšu kontu Bankā. Klients var rīkoties ar attiecīgajā Karšu kontā esošajiem līdzekļiem tikai Brīvo līdzekļu ietvaros, veicot Operāciju ar Kredītkarti.

Ja Klients nav izmantojis visus Karšu kontā esošos naudas līdzekļus un saimnieciskā gada laikā vēlas atjaunot neapgūtos naudas līdzekļus kontā Valsts kasē, tas ne vēlāk kā līdz saimnieciskā gada priekšpēdējai darba dienai, izmantojot Internetbanku uzņēmumiem, sagatavoto maksājuma rīkojumu par naudas līdzekļu pārvedumu uz atbilstošo Klienta kontu Valsts kasē un klasifikācijas kodu [1] atbilstoši sākotnēji veiktajam maksājumam.

Lai nodrošinātu Klienta Internetbankā uzņēmumiem sagatavotā maksājumu rīkojuma par neapgūto naudas līdzekļu atjaunošanu Klienta kontā Valsts kasē izpildi, Klients informē Valsts kasi, uz e-pasta adresi KAPAD@kase.gov.lv nosūtot e-pastu, kurā norādīta informācija par sagatavoto maksājumu (maksājuma numurs, konts un summa).

Ja Klients no Karšu konta veic pārskaitījumus par neapgūto naudas līdzekļu atjaunošanu uz vairākiem Klienta kontiem Valsts kasē, tad nav pieļaujams līdzekļu pārskaitījums uz kontu Valsts kasē apmērā, kas ir lielāks par sākotnēji no šī konta veiktajiem izdevumiem attiecīgajā klasifikācijas kodā.

Klientam, Karšu kontā esošie naudas līdzekļi, kas saimnieciskā gada laikā nav izlietoti, saskaņā ar 2010.gada 28.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1220 „Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība” 42. un 43.punktu, līdz nākamā saimnieciskā gada 6 darba dienai ir jāieskaita klientam atvērtajā kontā Valsts kasē piemērojot budžetu ieņēmumu klasifikācijas kodu, kā arī budžeta izpildītājs ir atbildīgs par minēto summu pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, ja atmaksāto līdzekļu resursu avots iepriekšējā saimnieciskajā gadā bija dotācija no vispārējiem ieņēmumiem vai transferta pārskaitījums no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem. Lai nodrošinātu saimnieciskā gada laikā neapgūto naudas līdzekļu atjaunošanu Klienta kontā Valsts kasē, Klients Internetbankā uzņēmumiem sagatavoto maksājumu rīkojumu un informē Valsts kasi, uz e-pasta adresi kapad@kase.gov.lv nosūtot e-pastu, kurā norādīta informācija par sagatavoto maksājumu (maksājuma numurs, konts un summa).

Klients pilnībā atbild par visām ar Kredītkarti veiktajām operācijām, kas veiktas saskaņā ar Kredītkaršu izsniegšanas un lietošanas noteikumiem, kā arī tad, ja Kredītkartes Lietotājs ir rīkojies ļaunā nolūkā vai neuzmanīgi, tajā skaitā, ja:

  • Lietotājs vai Klienta Pilnvarotā persona ir nodevusi Kredītkarti trešajai personai vai Klienta Pilnvarotā persona ir izmantojusi Kredītkarti savās mantiskajās vai personiskajās interesēs;

  • Klients, Klienta Pilnvarotā persona vai Lietotājs jebkuru Kredītkartes rekvizītu (numuru, derīguma termiņu u.c.) ir pārveidojis elektroniskā formā un tieši vai netieši nosūtījis, pārraidījis, augšupielādējis vai ievadījis informācijas pārraides sistēmā;

  • Kredītkarte ir pazaudēta, nozagta vai citādi izgājusi no turējuma, vai arī PIN kods ir kļuvis zināms trešajai personai un Klients vai Lietotājs par to nav paziņojis Kredītkaršu lietošanas un izsniegšanas noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ja Lietotājs ir pārkāpis Pakalpojuma lietošanas noteikumus, pazaudējis vai tam ir nozagta Kredītkarte vai autentifikācijas rīki, Klients maksā Pakalpojuma atjaunošanas maksu saskaņā ar Līguma 1.pielikumā norādītajām Pakalpojuma komisijas maksām. Maksu Banka ietur no atbilstošā Karšu konta.

Ja Operācijas izpildes rezultātā Karšu kontā veidojas negatīvs atlikums, Klientam ir pienākums nekavējoties veikt naudas pārvedumu uz Karšu kontu, lai nodrošinātu pozitīvu Karšu konta atlikumu (atlikums nedrīkst būt mazāks par nulli). Ja Klients piecu darbdienu laikā pēc Operācijas izpildes nenodrošina pozitīvu Karšu konta atlikumu, Valsts kase Likuma par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ir tiesīga ierobežot Klienta kontu Valsts kasē darbību līdz pilnīgai saistību izpildei.

Termini un definīcijas:

Pakalpojums – Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu apkalpošanas pakalpojums;

Banka – AS „Swedbank”;

Kredītkarte – VISA Business maksājumu karte euro valūtā;

Karšu konts – Pieteikumā norādīts norēķinu konts Bankā, kuram ir piesaistīta Karte un kurš kalpo Operāciju veikšanai;

Brīvie līdzekļi – Karšu konta atlikums, no kura tiek atņemta rezervētā summa;

Operācija – darbība, kuras rezultātā tiek debetēts vai kreditēts Karšu konts;

Lietotājs – Pieteikumā par kredītkartes izgatavošanu un izsniegšanu norādīta fiziska persona, kurai izgatavo Karti;

Klienta pilnvarotā persona – Klienta pilnvarota persona, kas ir tiesīga Bankai iesniegt pieteikumus un/ vai saņemt izgatavoto Karti vai autentifikācijas rīkus un kuras pilnvaras un to apjoms ir norādīts Valsts kases saskaņotajā parakstu paraugu kartītē, kas iesniegta Bankai saskaņā ar Līgumu.

Līgums – 2015.gada 10.septembrī starp Banku un Valsts kasi noslēgtais Līgums par Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu apkalpošanu” Nr.VKI/K/15/522.


[1] Sagatavojot maksājuma rīkojumu, klasifikācijas koda norādīšanai laukā “Informācija saņēmējam” ir jāievēro nosacījums, ka “Informācija saņēmējam” uzrāda tikai vienu klasifikācijas kodu un teksta lauks nepārsniedz 140 simbolus, Klasifikācijas kods jāuzrāda teksta sākumā vai beigās:

Klasifikācijas kodu raksta teksta sākumā, pirms cipariem nerakstot vārdu “Kods” vai “EKK” (piemērs: XXXX Kredītkaršu norēķinos neizmantoto līdzekļu atjaunošana);

Klasifikācijas kodu raksta teksta beigās aiz vārda “Kods” (pēc klasifikācijas koda cipariem neliekot nekādus simbolus) (piemērs: Kredītkaršu norēķinos neizmantoto līdzekļu atjaunošana Kods XXXX)

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017