Pašvaldību bužeta plānošanas modulis
Publicēts: 19.12.2011   |   Atjaunots: 06.02.2013

ePārskatu sistēmas ietvaros pašvaldībām, no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm ir iespēja plānot savu budžetu, izmantojot sistemas sadaļu "Plānošana". Plānošanas modulis tapis, uzklausot atsevišķu pašvaldību vēlmes un priekšlikumus, papildinot Valsts kases piedāvātos pakalpojumus pašvaldībām ePārskatu sistēmā.

Lai izmantotu ePārskatu sadaļu „Plānošana”, iestāde iesniedz pieteikumus par ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmas lietošanu par iestādēm un par lietotājiem. 

Plānošanas process pašvaldībās atšķirīgs, jo katrā pašvaldībā ir atšķirīgs plānošanā iesaistīto iestāžu skaits un to padotības līmeņi. Katram novadam plānošanas sistēmā tiek izveidota "organizāciju struktūra", kas parāda, kādā līmenī attiecīgajā pašvaldībā tiek plānots budžets. Iespējamie organizāciju struktūras varianti:
· pašvaldība budžetu plāno tikai novada līmenī – budžetu sagatavo novadā, neiesaistot tajā esošās struktūrvienības un padotības iestādes;
· budžetu plāno novada struktūrvienības, t.i., iestādes, aģentūras, pārvaldes, projektu vai pasākumu līmenī;
· budžetu plāno detalizēti - struktūrvienību un struktūrvienību padotībā esošo iestāžu, projektu vai pasākumu līmenī.

Organizāciju struktūra tiek veidota atbilstoši iestāžu pieteikumā norādītajai informācijai.

Plānošanas procesā iesaistītajiem ePārskatu sistēmas lietotājiem (analogi kā ePārskatu sistēmas lietotājiem) un atbilstoši tam, kādos līmeņos novadā notiek budžeta plānošana, tiek piešķirtas sistēmas lietotāja tiesības. Pieejamās tiesības:

1) tiesības "budžeta plānošana - skatīt" - tiek piešķirtas ietotājiem budžeta plāna datu apskatei un atlasei.

2) tiesības "budžeta plānošana - vadīt un parakstīt" - tiek piešķirtas lietotājiem budžeta plāna datu ievadei, pārbaudei un parakstīšanai kā atbildīgajam finanšu darbiniekam

3) tiesības "budžeta plānošana - konsolidēt" tiek piešķirtas lietotājiem budžeta plāna datu ievadei, pārbaudei , apkopošanā iesaistīto iestāžu datu pieņemšanai un parakstīšanai kā atbildīgajam finanšu darbiniekam. Lietotājam tiek piešķirtas arī tiesības noteikt budžeta plānošanas detalizāciju.

Budžeta plāna veidošanai e-pārskatu sistēmā Plānošanas modulī ir pieejamas un aizpildāmas veidlapas „Ieņēmumi”, „Izdevumi” ar iespēju aizpildīt papildu veidlapas pa EKK kodiem, „Budžeta kopsavilkums” un iespēja veidot dažādus „Saistošo noteikumu pielikumus”, izvēloties no piedāvātajiem atlases kritērijiem.

Sistēma piedāvā iespēju plānot sākotnējo budžetu katram gadam un veikt budžeta grozījumus, kā arī veikt budžeta plānošanu patstāvīgi izvēloties atsevišķus iestatījumus veidlapu veidošanai un iespēju veidot un izdrukāt katras veidlapas atskaites. Budžetu var sagatavot sadalījumā pa budžeta veidiem: „pamatbudžets”, „speciālais budžets”, „ziedojumi un dāvinājumi” (sistēmā izvēloties attiecīgo budžeta veidu pie periodu izvēlnes).

Lai pārtrauktu tiesības izmantot sadaļu "Plānošana", jāiesniedz pieteikums par Valsts kases e-pakalpojumu sistēmas izmantošanas pārtraukšanu/autentifikācijas rīku darbības apturēšanu/atjaunošanu.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017