Maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojuma saņemšanas kārtība
Publicēts: 27.06.2012   |   Atjaunots: 08.06.2017

1. Lai klients saņemtu maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojumu (turpmāk Pakalpojums), izmantojot Valsts kases mājaslapā pieejamās dokumentu formas, datorrakstā jāaizpilda un jāiesniedz Valsts kasē:

1.1. Pieteikumus līgumu noslēgšanai ar bankām - papīra formā, apliecināti ar parakstu, vai elektronisku dokumentu veidā, apliecināti ar drošu elektronisko parakstu:

a) Pieteikuma A formu un B formu līguma noslēgšanai ar AS „SEB banka”;

b) Pieteikumu A formu un B formu līguma noslēgšanai ar AS „Citadele banka”;

c) Pieteikumu A formu līguma noslēgšanai ar AS „Citadele banka” par nākamā perioda pakalpojuma saņemšanu (01.01.2018. – 31.12.2022.).

1.2. pakalpojumu klasifikatoru, elektroniskā formā nosūtot uz e-pastu POS@kase.gov.lv  (e-pastā jānorāda kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs). Klasifikatora datnē jānorāda visa nepieciešamā informācija par Iestādi, struktūrvienību un tās sniegtajiem pakalpojumiem. Klasifikatora datni aizpilda saskaņā ar noteikto formu, ievērojot datu lauku aprakstam pievienotos komentārus.

2. Valsts kase pēc 1.1.punktā minēto pieteikumu saņemšanas saskaņo klienta tiesības saņemt Pakalpojumu un nosūta saskaņotos pieteikumus AS „SEB banka” un AS „Citadele banka”.

Pakalpojumu klasifikatora skaņošanas kārtībā

3.  Valsts kase, pamatojoties uz 1.2.punktā saņemto klasifikatora datni, reģistrē to Valsts kases informācijas sistēmās, sagatavo aktu par POS termināļu pakalpojumu klasifikatora datu savstarpējo salīdzināšanu un nosūta to klientam uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

4. Klients pārbauda 3.punktā minētajā aktā norādīto informāciju un tās apstiprināšanas gadījumā iesniedz Valsts kasei aktu elektronisku dokumentu veidā, apliecināti ar drošu elektronisko parakstu vai papīra formā, apliecinātu ar parakstu (2 eksemplāros). Elektronisko dokumentu nosūta uz e-pasta adresi POS@kase.gov.lv.

5. Valsts kase pēc 3.punktā minētā akta par POS termināļu pakalpojumu klasifikatora datu savstarpējo salīdzināšanu parakstīšanas nosūta informāciju Karšu Apstrādes Centram klienta pakalpojumu klasifikatoru uzstādīšanai POS termināļos.

6. Karšu Apstrādes Centrs konfigurē POS termināļus atbilstoši klienta pieteikumā norādītajam POS termināļu skaitam un tipam, uzstādot tajos pakalpojuma klasifikatoru.

POS termināļu patapinājuma un Maksājumu Karšu pieņemšanas līguma slēgšana ar AS „SEB banka”

7. AS „SEB banka”, pamatojoties uz Valsts kases saskaņoto klienta pieteikumu, sagatavo parakstīšanai POS termināļu patapinājuma un Maksājumu Karšu pieņemšanas līgumu, kuru nosūta klientam uz Pieteikumā norādīto e-pasta adresi, informējot par tālāko līguma parakstīšanas gaitu.

Maksājumu karšu pieņemšanas līguma un POS termināļu patapinājuma un Maksājumu Karšu pieņemšanas līguma nākamajam periodam kārtība ar AS „Citadele banka”

8. AS „Citadele banka”, pamatojoties uz Valsts kases saskaņoto klienta Pieteikumu, sagatavo parakstīšanai Maksājumu karšu pieņemšanas līgumu un POS termināļu patapinājuma un Maksājumu Karšu pieņemšanas līgumu nākamajam pakalpojuma sniegšanas periodam, kurus nosūta uz klienta pieteikumā norādīto e-pasta adresi informējot par tālāko līguma parakstīšanas gaitu.

POS termināļu uzstādīšanas un lietošanas apmācību kārtība

9. AS „SEB banka”, sazinoties ar klientu, vienojas par laiku, kad var tikt veikta POS termināļu uzstādīšanas vietas apsekošana.

10. Ja 9.punktā minētās apsekošanas rezultātā netiek konstatētas neatbilstības “POS termināļa darba vietas sagatavošanas prasībām” Karšu Apstrādes Centrs vienojas ar klientu par POS termināļu uzstādīšanas un darbinieku apmācības laiku.

11. Karšu Apstrādes Centrs, uzstādot POS termināli klienta pieteikumā norādītajā Pakalpojuma sniegšanas vietā:

11.1. iesniedz klientam “Karšu pieņemšanas instrukciju” (Patapinājuma līguma 1.pielikums);

11.2. iesniedz klienta pilnvarotajam pārstāvim parakstīšanai “POS termināļa pieņemšanas – nodošanas aktu” par katru uzstādītā POS termināļa vienību (Patapinājuma līguma 3.pielikums);

11.3. veic POS termināļa darbības pārbaudes – veic kontrolpirkumu;

11.4. veic klienta pilnvaroto darbinieku apmācību darbam ar POS termināli, pēc apmācībām parakstot atbilstošu “POS termināļu apmācību aktu” (Patapinājuma līguma 4.pielikums);

11.5. izsniedz uzlīmes par maksājumu kartēm, kādas tiek pieņemtas apmaksai par Pakalpojumu.

Termini un definīcijas:

Karšu Apstrādes Centrs – bankas izvēlēts ārējais pakalpojuma sniedzējs, kas saskaņā ar bankas pilnvarojumu veic Kartes Autorizāciju, Darījumu datu apstrādi, nodarbojas ar Reklamāciju izskatīšanu par Darījumu apmaksas kārtību un sadarbojas ar Izpildītāju citos ar Karšu Darījumu datu apstrādi saistītos jautājumos.  Līguma noslēgšanas brīdī Karšu Apstrādes Centrs ir SIA „First Data Latvia”, reģistrācijas Nr.40003072814, kuru Izpildītājs pilnvaro uzņemties atsevišķu Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi.

POS terminālis (arī Terminālis) – elektroniska ierīce, kas automātiski nolasa Kartes magnētiskā celiņa vai viedkartes datus, nosūta Darījuma autorizācijas pieprasījumu Karšu Apstrādes Centram, saņem autorizācijas atbildi un uzkrāj Darījumu datus. POS terminālis sevī ietver arī visas tam pievienotās palīgierīces;

Pakalpojumu klasifikators – Valsts kases sagatavots un Karšu Apstrādes Centra uzturēts Iestāžu pakalpojumu klasifikators, kas nodrošina pakalpojumu identificēšanu pēc to ekonomiskās būtības un pakalpojuma piederības.

Līgumi – POS termināļu patapinājuma, maksājumu karšu pieņemšanas, līgums, kuru slēdz klients un AS „SEB banka” un Maksājumu Karšu pieņemšanas līgums un POS termināļu patapinājuma, maksājumu karšu pieņemšanas līgums nākamajam pakalpojuma sniegšanas periodam, kuru slēdz klients un AS „Citadele banka”.

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017