Izmaiņas Ministru kabineta noteikumos
Publicēts: 04.07.2012   |   Atjaunots: 04.07.2012

2012.gada 5.jūnijā Ministru kabinets ir apstiprinājis noteikumus Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu" un Nr.387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu", kas stājās spēkā 2012.gada 27.jūnijā un piemērojami ar 2012.gada 1.jūniju.

Saskaņā ar Likumā par budžetu un finanšu vadību (LBFV) 27.panta piektajā un sestajā daļā doto deleģējumu Valsts kase ir izstrādājusi un Ministru kabinets ir izdevis šādus Ministru kabineta noteikumus:

 • Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu . Noteikumi reglamentē visu Valsts kases sniegto un nodrošināto maksājumu pakalpojumu veidus, to saņemšanas (lietošanas) kārtību, nosaka subjektus (turpmāk – klientus), kuriem Valsts kase nodrošina konkrētu maksājumu pakalpojumu sniegšanu, kā arī reglamentē Valsts kases un klientu pienākumus un atbildību pakalpojumu lietošanas procesā.
 • Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisku informācijas apmaiņu . Noteikumi reglamentē elektroniskās informācijas apmaiņas kārtību starp Valsts kasi un klientu, izmantojot Valsts kases elektronisko pakalpojumu sistēmas – eKase, ePlāni un e-pārskati. Noteikumos reglamentēta elektronisko pakalpojumu sistēmu pieteikšanas, autentifikācijas rīku izsniegšanas un lietošanas kārtība, kā arī Valsts kases un klientu (lietotāju) atbildība, lietojot elektronisko pakalpojumu sistēmas.

Būtiskākās izmaiņas maksājumu pakalpojumu sniegšanas procesā (salīdzinājumā ar iepriekšējo kārtību - "Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē")

Kontu atvēršana un slēgšana

 • Precizēts kontu atvēršanas mērķa uzskaitījums;
 • Precizēta kontu slēgšanas procedūra, paredzot, ka Valsts kasei, iepriekš paziņojot klientam, ir tiesības slēgt kontu, ja konta atlikums ir nulle un kalendārā gada laikā tajā nav reģistrēts neviens darījums;
 • Pilnveidotas konta atvēršanas un slēgšanas veidlapas. Turpmāk pieteikumu veidlapas ir jāaizpilda datorrakstā, ar roku aizpildītas veidlapas netiks pieņemtas.

Paraksta tiesību noteikšana

 • Izstrādāts jauns pilnvarojumu mehānisms Parakstu paraugu kartītē (PPK), iekļaujot detalizētu pilnvarojuma apmēra noteikšanas risinājumu, līdz pieteikumu un procesu līmenim;
 • Par katru klienta pilnvaroto personu jāaizpilda sava PPK (līdz šim viena PPK uz iestādi), norādot atbilstošo pilnvarojuma apmēru;
 • Maksājumu rīkojumu parakstīšanas tiesības „1.paraksts”, „2.paraksts”,”3.paraksts”, „4.paraksts” turpmāk nosaka eKases pieteikumā;
 • Personai, kura ir tiesīga vienpersoniski iesniegt izpildei maksājumu rīkojumus (eKases lietošanas režīms „4.paraksts”), PPK obligāti ir jābūt norādītam Pilnvarojuma apmēram „Parakstīt maksājuma rīkojumu”.
 • PPK iestrādāts jauns pilnvaru derīguma termiņa noteikšanas princips – PPK ir derīga līdz tās atsaukumam (atsaukšanas procedūra aprakstīta noteikumu 13.punktā) vai norādītajā pilnvaru derīguma termiņā (ja PPK nav aizpildīts lauks „No”, pilnvaras stājas spēkā ar PPK apstiprināšanas dienu).
 • MK noteikumos noteikts pārejas laiks spēkā esošajām PPK – noteikumos noteiktais pilnvarojuma apmērs līdz spēkā esošās PPK maiņas brīdim ir attiecināms tikai uz iestādes vadītāju, t.i. līdz kartītes maiņas brīdim iestādes vadītājs ir vienīgā persona, kas ir tiesīga parakstīt dokumentus Valsts kases nodrošināto pakalpojumu saņemšanai. Esošās PPK ir jānomaina līdz 01.01.13.

MK noteikumos reglamentēti jauni Valsts kases nodrošinātie pakalpojumi

 • Skaidras naudas iemaksa kontā – Valsts kase ar A/S «Citadele banka» starpniecību nodrošina klientiem, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā skaidrā naudā iekasē valsts vai pašvaldību budžeta maksājumus, vai maksājumus, kas saistīti ar tiesas un citu institūciju nolēmumu izpildi un citu zvērināta tiesu izpildītāja amata un profesionālo darbību, bezmaksas skaidras naudas iemaksas klienta atvērtajā kontā Valsts kasē pakalpojumu. Pakalpojuma saņemšanas apraksts ir pieejams Valsts kases tīmekļa vietnē http://www.kase.gov.lv.
 • Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu pakalpojums - Valsts kase ar A/S «Swedbank» starpniecību nodrošina klientiem (izņemot zvērinātiem tiesu izpildītājiem, komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem) Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu izsniegšanu, kas paredzētas komandējumu, darba braucienu un avansa izdevumu ar norēķinu personām veikšanai, izmantojot kredītkarti. Pakalpojums tiek sniegts par maksu, saskaņā ar starp Valsts kasi un A/S «Swedbank» noslēgtā līguma noteikumiem. Līguma par Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu apkalpošanu izraksts un pakalpojuma saņemšanas apraksts ir pieejams Valsts kases tīmekļa vietnē http://www.kase.gov.lv .
 • Maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojums - Valsts kase ar A/S «Citadele banka» un A/S «SEB banka» starpniecību nodrošina klientiem (izņemot zvērinātiem tiesu izpildītājiem, komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem) VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu karšu pieņemšanu maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā un ar kartēm veikto darījumu summu uzskaiti klienta atvērtajā kontā Valsts kasē. Pakalpojums tiek sniegts par maksu, saskaņā ar starp Valsts kasi un A/S «Citadele banka» un A/S «SEB banka» noslēgtā līguma noteikumiem. Maksājumu pakalpojumu sniedzēju noteikto komisijas maksu par maksājumu karšu pieņemšanu sedz Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem par klientiem, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iekasē maksājumus, kas ieskaitāmi valsts budžetā. Par maksājumiem, kas nav ieskaitāmi valsts budžetā maksu sedz klients. Līguma par POS termināļu patapinājuma nodrošināšanu un MasterCard un VISA sistēmas maksājumu karšu pieņemšanu un ar šīm kartēm veikto darījumu apmaksu izraksts, līguma par American Express maksājumu karšu pieņemšanu un ar šīm kartēm veikto darījumu apmaksu izraksts un pakalpojuma saņemšanas apraksts ir pieejams Valsts kases tīmekļa vietnē http://www.kase.gov.lv .

Būtiskākās izmaiņas elektroniskās informācijas apmaiņas sistēmu lietošanas kārtībā

 • Līdz ar noteikumu spēkā stāšanos visu Valsts kases nodrošināto elektronisko pakalpojumu sistēmu - eKase, e-plāni (līdz šim FPAIS), e-pārskati (līdz šim VBPBP) lietošana tiks reglamentēta vienos noteikumos.
 • Spēku zaudē noslēgtie Līgumi par budžeta plānošanas pakalpojuma nodrošināšanu. Turpmāk e-pārskatu lietošanu reglamentē MK noteikumi.
 • Pilnveidotas elektronisko pakalpojumu sistēmu pieteikumu formas.
 • Turpmāk pieejas režīms – «4.paraksts» – tiesības sagatavot un vienpersoniski parakstīt maksājuma rīkojumus būs piemērojams iestādes vadītājam un tā pilnvarotajām personām, kuru pilnvaras norādītas PPK. Maksājuma rīkojumus izpildei varēs iesniegt ar vienu parakstu.
 • Turpmāk, ja nepieciešama pieeja slēgtam, bloķētam vai saimnieciskajā gadā neatvērtam kontam, to ir jānorāda eKase pieteikumā atbilstošajā skatīšanas režīmā.
 • Veiktas izmaiņas elektronisko pakalpojumu sistēmu autentifikācijas rīku piemērošanas mehānismā - ja eKases lietotājam noteiktais maksājumu dienas limits kaut vienam kontam pārsniedz 10 000 Ls autentifikācijai jālieto kodu kalkulators, e-paraksts vai elektroniskās identifikācijas karte (eID)
 • Ar 01.01.13. lietotājiem, kas pilnvaroti ar pieejas režīmu «1.paraksts», «3.paraksts», un «4.paraksts», ja dienas limits pārsniedz 10 000 Ls jāiegādājas uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtie autentifikācijas rīki (elektroniskā paraksta viedkarte) un līdz 31.01.13. jānodod Valsts kasē tam izsniegtais kodu kalkulators.
 • Pilnveidota klienta rīcības procedūra elektronisko pakalpojumu sistēmu tehnisku problēmu situācijās paredzot, ka:

-maksājuma rīkojumus, pieteikumu par klasifikācijas kodu labošanu un pieteikumu par darījumu pārgrāmatošanu un pārskatus, kuros ietverti finanšu uzskaites dati iesniedz elektroniska dokumenta veidā, kuru ar drošu elektronisko parakstu parakstījis iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona, kura pilnvaras ir apstiprinātas PPK;

-pārskatus, kuros ietverti finanšu uzskaites dati papīra formā, apliecinātus ar parakstu.

 • eKases un e-pārskatu pieteikumiem (izņemot tiesību grupa „auditors”) ir noteikts jauns derīguma termiņš – 3 gadi no tā reģistrēšanas dienas. MK noteikumos noteikts pārejas posms spēkā esošajiem eKases un e-pārskatu pietikumiem:

- eKases līdz pieteikuma nomaiņai vai līdz 2015.gada 1.jūnijam

- e-pārskati līdz pieteikuma nomaiņai vai līdz 2013.gada 1.jūlijam

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017