Bezprocentu obligācijas
Publicēts: 30.09.2015   |   Atjaunots: 30.09.2015

Bezprocentu obligācija – īpašam mērķim paredzēts valsts vērtspapīrs, kam nav fiksētā ienākuma, kuru dzēš par tā nominālvērtību, kas neatrodas publiskajā apgrozībā, nav ieķīlājams un nav atsavināms.

Bezprocentu obligācijas emisijas mērķis ir noteikts Imigrācijas likuma 23.panta 1.daļas 31.punktā, kurš paredz ārzemniekam tiesības pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, ja viņš iegādājas īpašam mērķim noteiktus bezprocentu valsts vērtspapīrus par nominālvērtību 250 000 euro.

Bezprocentu obligācijas emitē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi”: http://likumi.lv/doc.php?id=266064     

Lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Imigrācijas likuma 23.panta 1.daļas 31.punktā paredzētajos gadījumos, ārzemniekam jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – PMLP) Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi" noteiktie dokumenti. Detalizēta informācija par dokumentu iesniegšanas kārtību ir pieejama PMLP mājaslapā – http://www.pmlp.gov.lv

Bezprocentu obligācijas emitē un piešķir ārzemniekam tikai tad, ja tas saņēmis pozitīvu PMLP lēmumu par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu un veicis bezprocentu obligāciju iegādes apmaksu no sev piederoša norēķinu konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē vai ārvalstu kredītiestādes filiālē. 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017