2015. gada 2. sējums "Budžeta izpildes pārskati"
Publicēts: 27.06.2014   |   Atjaunots: 08.09.2016

Pārskats par konsolidētā kopbudžeta izpildi 2015. gadā

Skaidrojums pārskatam par konsolidētā kopbudžeta izpildi

6. Valsts budžeta, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu budžetu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu izpilde 2015. gadā

Skaidrojums par valsts budžeta, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu budžetu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu izpildi

7. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2015. gadā

7.1 Mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

7.2 Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

7.3 Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām.Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem

7.4 Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs  bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

7.5 Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

7.6 Valsts izsniedzamie galvojumi 2015. gadam

7.7 Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

8. Valsts budžeta ieņēmumi 2015. gadā

9. Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums 2015. gadā

10. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2015. gadā

11.Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2015.gadā

12. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2015. gadā

13. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2015. gadā

14. Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms

15. Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2015. gadā

16. No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi 2015. gadā

17. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2015. gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Skaidrojums par pašvaldību konsolidētā budžeta izpildi

18. Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2015. gadā

19. Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2015. gadā

20. Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2015. gadā

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017