Kontu atvēršana kapitālsabiedrībām
Publicēts: 11.01.2017   |   Atjaunots: 21.08.2017

Kapitālsabiedrība, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldības kapitāla daļa (turpmāk – kapitālsabiedrība), Valsts kasē var atvērt norēķinu kontu:

1.No valsts budžeta saņemtā finansējuma apguvei

* Norēķinu konts, kurā glabājas naudas līdzekļi, kurus kapitālsabiedrība ir saņēmusi no valsts budžeta kā valsts aizdevumu vai valsts budžeta dotāciju uz līguma pamata vai tiesību akta deleģējuma kārtībā kā līdzekļu nodrošinājums konkrēta valsts pārvaldes uzdevuma izpildei vai noteikta mērķa (projekta vai pasākuma) īstenošanai, tajā skaitā pašas kapitālsabiedrības līdzekļi, kas ieskaitīti norēķinu kontā kā priekšfinansējums vai līdzfinansējums, ja to paredz finansēšanas nosacījumi.

2.Naudas līdzekļu, kuri nav saņemti no valsts budžeta glabāšanai

* Norēķinu konts, kurā glabājas kapitālsabiedrības naudas līdzekļi, kurus kapitālsabiedrība nav saņēmusi no valsts budžeta 1.punktā minētajam mērķim. Konta atvēršana ir kapitālsabiedrības brīva izvēle.

Lai kapitālsabiedrība Valsts kasē atvērtu norēķinu kontu naudas līdzekļu, kuri nav saņemti no valsts budžeta, glabāšanai ­­– vienlaikus ar konta atvēršanu jānoslēdz vienošanās ar Valsts kasi par naudas līdzekļu atlikuma ieguldīšanu kontā (turpmāk – Vienošanās). Norēķinu kontam par naudas līdzekļu, kuri nav saņemti no valsts budžeta glabāšanu saskaņā ar Vienošanos tiks piemērota negatīva Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padomes noteiktā noguldījumu uz nakti procentu likme, kas  2017.gada 1.janvārī – atbilst mīnuss 0,40% līmenim. Aktuālās procentu likmes vēsturiskās izmaiņas var aplūkot šeit.

Konsultāciju par vienošanās noslēgšanu var saņemt sūtot e-pastu uz frd@kase.gov.lv  vai zvanot pa tālruņiem 67 094 317 un 67 094 207.

 

PĀREJAS NOTEIKUMI, KAS ATTIECAS UZ ESOŠAJIEM KAPITĀLSABIEDRĪBU KONTIEM

Kapitālsabiedrībām, kurām uz 2017.gada 1.janvāri jau ir atvērti norēķinu konti Valsts kasē, kuros glabātie naudas līdzekļi nav saņemti no valsts budžeta* ­­ – līdz 2017.gada 1.aprīlim:

  • jānoslēdz Vienošanās VAI
  • jāslēdz atvērtie konti un tajos esoši naudas līdzekļi jāpārskaita uz kontu kredītiestādē.

Kapitālsabiedrībām jāizvērtē norēķinu kontos, kas atvērti projektu vai pasākumu realizācijai, esošo naudas līdzekļu izmantošanas mērķis, un ja konstatē, ka norēķina konta sākotnējais izmantošanas mērķis ir mainījies un norēķinu kontā esošie līdzekļi vai daļa no tiem uzskatāmi par naudas līdzekļiem, kas nav saņemti no valsts budžeta*, kapitālsabiedrībām līdz 2017.gada 1.aprīlim:

  • jāveic norēķinu konta izmantošanas mērķa (nosaukuma) maiņa (nosūtot informāciju par konta mērķa maiņu uz e-pastu biud@kase.gov.lv ) VAI
  • ja norēķinu kontā esošajiem naudas līdzekļiem ir dažāds izmantošanas mērķis, tad naudas līdzekļus, kas nav saņemti no valsts budžeta*, jānodala atsevišķā kontā vai jāpārskaita uz kontu kredītiestādē.

Ja rodas jautājumi par esošā norēķinu konta izmantošanas maiņu vai līdzekļu nodalīšanu, lūdzu sūtīt tos uz e-pastu biud@kase.gov.lv.

 

Informācija par konta atvēršanu ir pieejama šeit.

Informācija par konta slēgšanu ir pieejama šeit.

Vienošanās paraugs ir pieejams šeit.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017