Valsts parāda un aktīvu vadība
Publicēts: 06.11.2007   |   Atjaunots: 23.05.2017

Saskaņā ar finanšu ministra pilnvarojumu Valsts kase kā Finanšu ministrijas pakļautības iestāde veic valsts parāda un uz laiku brīvo valsts budžeta līdzekļu vadību, veic darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem un citus darījumus valsts parāda vadības ietvaros, kā arī organizē valsts budžeta aizdevumu un galvojumu izsniegšanu un uzraudzību.

Gadskārtējais valsts budžeta likums nosaka maksimālo pieļaujamo neatmaksātā valsts parāda apmēru uz gada beigām, savukārt valsts parāda portfeļa un aizņēmumu vadības mērķi, pamatprincipi un uzdevumi valsts parāda vadības ietvaros vidējā termiņā noteikti Latvijas Valsts parāda vadības stratēģijā, kuru apstiprina finanšu ministrs.

Valsts aizņēmumu apjomu, valsts parāda līmeni un attiecīgi izmaksas, kas jānovirza parāda saistību izpildei, ietekmē kopējās finansēšanas nepieciešamības apjoms, kuru veido valsts budžeta finansējamais fiskālais deficīts, valsts parāda saistību dzēšamais apjoms, kā arī valsts budžeta cikla un saistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamais likvīdo finanšu resursu rezerves apjoms. Kārtējā gadā plānotos pasākumus kopējās finansēšanas nepieciešamības segšanai un finansēšanai piemērotāko finanšu instrumentu izvēli nosaka ikgadējs Resursu piesaistīšanas plāns vidējam termiņam, kuru, ņemot vērā Latvijas Valsts parāda vadības stratēģijā noteiktās vadlīnijas, izstrādā Valsts kase un apstiprina finanšu ministrs.

Pamatojoties uz Latvijas Valsts parāda vadības stratēģijā un Naudas līdzekļu vadības stratēģijā noteikto – nodrošināt ikdienas minimālo finanšu resursu likviditātes rezervi, uz laiku brīvos likvīdos resursus Valsts kase izvieto termiņnoguldījumos komercbankās un Latvijas Bankā saskaņā ar finanšu ministra pilnvarojumu un Valsts kases darījumu partneru limitu ietvaros.

Valsts parāda vadības ietvaros Valsts kase organizē trīs lielāko starptautisko reitinga aģentūru – Fitch Ratings, Standard & Poor`s un Moody`s Investors Service – analītiķu vizītes Latvijā, tādējādi nodrošinot iespēju investoriem regulāri saņemt jaunāko informāciju par Latviju, analizēt viedokli par Latvijas attīstības tendencēm un iespējamajiem riskiem. Informāciju investori izmanto, lai novērtētu iespējas investēt Latvijā (t.sk. valsts emitētajos vērtspapīros). Līdz ar to kredītreitings valstij ir būtisks faktors finanšu līdzekļu pieejamībai, un tas ietekmē aizņemto resursu cenu. Reitinga aģentūras ne tikai katru gadu pārskata Latvijas Republikas kredītreitingu un tā nākotnes novērtējumu, bet piešķir arī reitingu konkrētam valsts emitētajam vērtspapīram.

Saskaņā ar finanšu ministra deleģējumu Valsts kase nodrošina valsts budžeta aizdevumu izsniegšanu un izsniegto aizdevumu apkalpošanu gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajos apmēros.

Valsts kase piedalās valsts vārdā sniegto galvojumu procesā, izskatot un izvērtējot ar valsts vārdā sniegto galvojumu izsniegšanu saistītos riskus. Valsts kase organizē galvojuma līgumu parakstīšanu, t.i., piedalās galvojuma līgumu projektu, galvojuma apkalpošanas līgumu un galvojuma nodrošinājuma līgumu projektu sagatavošanā. Pēc galvojumu līgumu noslēgšanas Valsts kase kārto valsts vārdā sniegto galvojumu saistību uzskaiti. Pieļaujamos valsts vārdā sniegto galvojumu apmērus un projekta īstenotājus nosaka gadskārtējais valsts budžeta likums.

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017