Dokumentu iesniegšanas kārtība
Publicēts: 20.02.2008   |   Atjaunots: 28.03.2011

Valsts kasei adresētās korespondences un sūtījumu pieņemšana Valsts kasē

Dokumentus (korespondenci) un sūtījumus (izņemot Latvijas Pasta un kurjeru piegādātos sūtījumus) iemetiet šim nolūkam paredzētajā pasta kastē, kas novietota līdzās VK apsardzes postenim. Pasts tiek izņemts divas reizes dienā plkst. 11.00 un 15.00.

Elektronisko dokumentu iesniegšana Valsts kasē

Valsts kase nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, par elektronisko datu nesēju izmantojot elektronisko pastu. Elektroniski parakstītu dokumentu apritei tiek izmantota elektroniskā pasta adrese: kase@kase.gov.lv. Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus. Elektronisko dokumentu iesniegšana Valsts kasē notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” prasībām.

Elektronisko dokumentu sagatavošana/noformēšana

1. Valsts kasē iesniedzamo elektronisko dokumentu, izņemot elektronisko dokumentu, kuru iesniegšanu Valsts kasē reglamentē speciāli normatīvie akti, izstrādā un noformē vienā no šādiem formātiem:

1.1. vienkārša teksta formātā;

1.2. atvērtā dokumentu formātā (ODF) biroja lietotnēm;

1.3. atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā;

1.4. portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A);

1.5. digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF un PNG) formātā.

2. Elektroniskā dokumenta nosūtīšanai vai saglabāšanai elektronisko datu nesējos var izmantot EDOC formāta pakotni.

3. Elektroniskie dokumenti izstrādājami un noformējami saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” un Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām.

Elektronisko dokumentu iesniegšana Valsts kasē

4. Elektronisko dokumentu Valsts kasē var iesniegt:
4.1. nosūtot to pa elektronisko pastu uz Valsts kases oficiālo elektroniskā pasta adresi kase@kase.gov.lv (pievienoto datu kopējais pieļaujamais lielums – 10 megabaiti);
4.2. izmantojot kopnes USB interfeisa zibatmiņas ierīces, kompaktdiskus (CD-R vai CD-RW) vai DVD-R diskus un iesniedzot tos Valsts kasē (Smilšu ielā 1, Rīgā).

Par Valsts kasē iesniedzamajiem dokumentiem un dokumentu kopiju elektronisku apliecināšanu

5. Vēršam uzmanību, ka savu funkciju izpildē Valsts kase pamatojas uz dokumentiem, kuriem ir juridisks spēks, t.i., dokumentu oriģināliem vai to apliecinātām kopijām, norakstiem vai izrakstiem.

Iesniedzot apliecinātas dokumentu kopijas, norakstus vai izrakstus elektroniski, lūdzam tās noformēt saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 5.pantā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 13.2 punktā noteikto – dokumenta elektroniskajai kopijai norakstam vai izrakstam (datnei) pievienojot atsevišķu datni ar dienesta atzīmēm saskaņā ar Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumos Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 5. nodaļā noteikto vai apliecinājuma uzrakstu noformējot uz papīra formā sagatavota dokumenta elektroniskās kopijas. Piemēram, lai apliecinātu papīra dokumenta elektronisko kopiju, apliecināmā dokumenta datnei pievieno MS Word datni (sk.paraugu), abas kopā atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumos Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 61.punktam iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona paraksta ar drošu elektronisko parakstu.

Elektronisko dokumentu reģistrēšana un izskatīšana

6. Valsts kases atbildīgā amatpersona pārbauda paraksta piesaisti parakstītājam un to, vai ir iespējams saņemto elektronisko dokumentu izlasīt. Pēc pārbaudes dokumentu reģistrē un nosūta dokumenta iesniedzējam elektroniskā pasta paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz norādīto elektroniskā pasta adresi.

7. Valsts kase izskata iesniegto elektronisko dokumentu un nosūta atbildi saskaņā ar Iesniegumu likumu. Atbildi Valsts kase sniedz dokumenta iesniedzēja norādītajā veidā (rakstiski vai elektroniski) vai pēc savas izvēles, ja iesniedzējs atbildes sniegšanas veidu nav norādījis.

8. Ja dokumentētā informācija nav noformēta elektroniski, Valsts kases pienākums nav to izsniegt elektroniski.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017