Pārvaldnieks
Publicēts: 16.11.2007   |   Atjaunots: 01.03.2016

KASPARS ĀBOLIŅŠ

Foto: Valts Kleins

Dzimšanas datums: 1975. gada 1.janvāris

Izglītība:

Gads

Izglītības iestāde

Iegūtais grāds/ diploms

1996 - 1999

Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte

Sociālo zinātņu maģistra grāds Sabiedrības vadībā

1992 - 1996

Latvijas Universitāte Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte

Bakalaura grāds Biznesa vadībā

1981 - 1992

Rīgas 58. vidusskola

Vidējā izglītība

Darba pieredze:

Datums Darba vieta Amats Galvenie pienākumi
10/02/2015 AS "Air BalticCorporation" Padomes loceklis  
14/03/2014-31/12/2014 AS "Attīstības finanšu institūcija" Restrukturizācijas vadītājs Organizēt un vadīt VAS ,,Latvijas Attīstības finanšu institūcija ,,Altum””, SIA „Latvijas Garantiju aģentūra”, VAS ,,Lauku attīstības fonds” integrācijas (reorganizēšanas) procesu, vienlaikus nodrošinot visa procesa uzraudzību, koordinēšanu un kontroli.

26/07/2013-31/01/2015

AS "Reverta" Padomes priekšsēdētāja vietnieks Sabiedrības akcionāru interešu pārstāvība un valdes darbības uzraudzība.

7/2012

9/2012

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) Valdes priekšsēdētājs (amatu apvienošana) Atbildība par VNĪ komercdarbību.
7/2011 - Ziemeļu Investīciju banka Direktoru valdes direktors Latvijas Republikas interešu pārstāvēšana Ziemeļu Investīciju bankas Direktoru valdē
12/2008 - 3/2010 A/S "Parex banka" Padomes loceklis Bankas akcionāru interešu pārstāvība akcionāru sapulču starplaikā un valdes darbības uzraudzība, nodrošinot bankas darbības turpmāku izaugsmi un attīstību
6/2008 - 7/2011 Ziemeļu Investīciju banka Direktoru valdes direktora vietnieks Latvijas Republikas interešu pārstāvēšana Ziemeļu Investīciju bankas Direktoru valdē
4/2006- Valsts kase Pārvaldnieks Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja funkciju un Valsts kases nolikumā noteikto funkciju veikšana.
1/1997 – 4/2006 Valsts kase Finanšu risku vadības departamenta direktors Valsts parāda vadības stratēģijas izstrāde. Valsts parāda portfeļa finanšu risku vadība. Valsts vārdā sniegto galvojumu un valsts budžeta aizdevumu kredītriska vadība. Valsts kases sadarbības partneru riska vadība. Kohēzijas fonda projektu realizētāju finansiālo spēju izvērtēšana.
6/2001 – 5/2006 Finanšu ministrija Ugāles pagasta finanšu stabilizācijas procesa uzraugs Pašvaldības stabilizācijas procesa uzraudzība.
1/2003 –10/2009 SIA BO “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” Padomes loceklis Finanšu ministrijas kā aizdevēja interešu pārstāvniecība.
2/2000 – 12/2002 Finanšu ministrija Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome Priekšsēdētājs Padomes darba organizēšana. Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu pieteikumu izvērtēšana, aizņēmumu kontrole.
3/1997 – 2/2000 Padomes loceklis    
3/1999 – 6/2001 Finanšu ministrija Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu koordinācijas un uzraudzības padome Vadītājs Pašvaldību finanšu stabilizācijas pieteikumu un stabilizācijas projektu izvērtēšana un uzraudzība.
9/1996 – 1/1997 Finanšu ministrija Ārējā parāda vadības departamenta Aizņēmumu prognozēšanas un analīzes nodaļas vadītājs Valsts ārējā parāda prognozēšanas, uzskaites un analīzes organizēšana.
9/1994 – 9/1996 Finanšu ministrija Ārējā parāda vadības departamenta Aizņēmumu prognozēšanas un analīzes nodaļas vecākais eksperts Valsts ārējā parāda prognozēšana, uzskaite un analīze.
 
Pasaules Bankas aizdevumu izmaksu organizēšana.

Papildu apmācība:

Datums

Apmācības tēma

Organizētājs

4 – 5/2008

Aktuālie finanšu sektora jautājumi un analīze

Pasaules Banka

6/2005

Derivatīvu pielietošana valsts parāda vadībā

Merill Lynch/ ENB Consulting

11 – 12/2004

Banku kredītriska analīze

Moody’s, Londona

11/2004

Padziļinātā kases (parāda) vadība

Nordea Markets

5/2004

Finanšu risku vadība

Nordea Markets

9/2002

Finanšu tirgi un jaunie finanšu instrumenti

IMF Institute

1998

Augstākās vadības attīstības programma
Kvalitātes vadība; Risku vadība; Valsts administrācijas skolas kursi u.c.

FTI Finance

Cita informācija:

Dalība Pasaules Bankas, Starptautiskā Valūtas fonda, Skandināvijas valstu centrālo banku un finanšu ministriju, starptautisko finanšu institūciju rīkotajos semināros, konferencēs un forumos par valsts parāda vadības jautājumiem, pašvaldību finanšu kontroli u.tml. Regulāra sadarbība ar Latvijas Republikas vērtspapīru investoriem un starptautisko finanšu institūciju atbildīgajām amatpersonām.

Valodas: Latviešu - dzimtā, krievu - labi, angļu - labi

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017