Darbības stratēģija
Publicēts: 16.11.2007   |   Atjaunots: 24.01.2017

Valsts kases darbības stratēģija 2014.-2016.gadam (turpmāk – Stratēģija) ir Valsts kases vidēja termiņa plānošanas un vadības dokuments, kurš balstīts uz Valsts kases nolikumā noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, kā arī to izpildei plānoto finansējumu.

Stratēģija izstrādāta saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību, Attīstības plānošanas sistēmas likumu, uz minēto likumu pamata izdotajiem iestādes vadību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa instrukciju Nr.3 „Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu” un Finanšu ministrijas darbības stratēģiju 2014.-2016.gadam.

Stratēģija nosaka Valsts kases stratēģiskās prioritātes, darbības virzienus, to stratēģiskos mērķus, uzdevumus, rezultātus un rezultatīvos rādītājus. Stratēģijas uzdevums ir veicināt visu Valsts kases darbinieku iesaistīšanu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Valsts kases stratēģiskās prioritātes ir:

  1. cilvēkresursu kapitāla efektīva vadība, veicinot visu līmeņu darbinieku attīstību un iesaistīšanu Valsts kases mērķu sasniegšanā;
  2. Valsts kases sniegto pakalpojumu pieejamības augstā, attīstības tendencēm atbilstošā informācijas tehnoloģiju līmenī nodrošināšana, izmantojot to sniegtās resursu optimizācijas iespējas;
  3. valsts finanšu vadības procesu efektīva un droša vadība un uzraudzība atbilstoši valsts un tās iedzīvotāju interesēm.

 

Valsts kases darbības stratēģija 2014.-2016.gadam (precizēta 2016.gadā)

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017