Informācija valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kurām sakarā ar AS "Latvijas Krājbanka" finanšu pakalpojumu sniegšanas apturēšanu liegta norēķinu veikšana operacionālās darbības nodrošināšanai
Publicēts: 23.11.2011   |   Atjaunots: 26.11.2012

1. Konta atvēršana Valsts kasē.

2. Īstermiņa valsts aizdevumu saņemšana pašvaldību un valsts kapitālsabiedrībām.

3. Īstermiņa valsts aizdevumu saņemšana pašvaldībām budžeta finanšu vadībai.

1. Konta atvēršana Valsts kasē.

Lai atvērtu kontu Valsts kasē, ir jāiesniedz iesniegums par konta atvēršanu.

Iesnieguma veidlapa ir pieejama Valsts kases mājaslapas sadaļā KONTU APKALPOŠANA/ KONTU ATVĒRŠANA.

Iesniegumu var iesniegt papīra formā vienā eksemplārā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Dokumentu un informācijas operatīvākai apritei:

  • dokumentus papīra veidā lūdzam sūtīt Valsts kasei, Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, iepriekš nosūtot tos pa faksu (faksa numurs: 67094220) vai skenētā veidā uz e-pasta adresi kase@kase.gov.lv vai iesniegt personīgi* Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departamenta Klientu apkalpošanas daļā Ūnijas ielā 8, Rīgā, LV-1084 (kontaktinformācija un karte šeit);
  • elektroniskos dokumentus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi kase@kase.gov.lv.

* personīgi iesniedz Klienta atbildīgā persona, kura apstiprina parakstu paraugu kartīti un kurai ir tiesības pārstāvēt Klientu. Ja parakstu paraugu kartīte (PPK) nav noformēta, tad jāierodas visām paraksttiesīgajām personām (ne mazāk kā 2 personām) vai Klienta atbildīgā persona var iesniegt jau aizpildītu parakstu paraugu kartīti (detalizētāk noformēšanas kārtība šeit).

Valsts kase pēc iesnieguma saņemšanas nekavējoties atvērs kontu un informēs kapitālsabiedrību uz tās iesniegumā norādīto e-pasta adresi par konta atvēršanu.

Sīkāku informāciju par kontu atvēršanu un slēgšanu iespējams saņemt Valsts kases Budžeta izpildes un uzraudzības departamentā:
Tālr.: 67094209, 67094244, 67094245, 67094328.

2. Īstermiņa valsts aizdevumu saņemšana pašvaldību un valsts kapitālsabiedrībām.

Valsts kase informē, ka tām pašvaldību un valsts kapitālsabiedrībām, kurām sakarā ar AS "Latvijas Krājbanka" finanšu pakalpojumu sniegšanas apturēšanu liegta norēķinu veikšana, izmantojot AS "Latvijas Krājbanka" kontos esošos finanšu līdzekļus, tuvākajā laikā operacionālās darbības nodrošināšanai būs pieejami īstermiņa valsts aizdevumi (ar atmaksas termiņu līdz vienam gadam).

Lai pretendētu uz minētajiem īstermiņa valsts aizdevumiem, pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrībai līdz 2011.gada 24.novembra plkst. 12.00 jāiesniedz Valsts kasē papīra vai elektroniska dokumenta (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) veidā:

  1. aizdevuma pieprasījums, kurā:
    • sniegta informācija par AS "Latvijas Krājbanka" kontos esošajiem finanšu līdzekļiem, atsevišķi norādot kontu atlikumā esošos līdzekļus, pieprasījuma depozītā esošos līdzekļus un termiņdepozītos esošos līdzekļus (norādot arī depozīta termiņu);
    • sniegta informācija par nepieciešamo valsts aizdevuma apmēru (latos) kapitālsabiedrības operacionālās darbības nodrošināšanai;
  2. pēdējā pieejamā operatīvā bilance.

Dokumentu un informācijas operatīvākai apritei:

  • papīra dokumentus lūdzam sūtīt Valsts kasei, Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, iepriekš nosūtot tos pa faksu (faksa numurs: 67094220) vai skenētā veidā uz e-pasta adresi kase@kase.gov.lv;
  • elektroniskos dokumentu lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi kase@kase.gov.lv.

Papildu informācija: Valsts kase patur tiesības samazināt pieprasītā īstermiņa aizdevuma apmēru gadījumos, ja saskaņā ar Valsts kases novērtējumu tā apmērs ir lielāks nekā nepieciešams kapitālsabiedrības operacionālās darbības nodrošināšanai.

Tā kā valsts aizdevumi tiks izsniegti Likuma par budžetu un finanšu vadību 8.1 pantā noteikto mērķu realizācijai, tad minēto valsts aizdevumi izsniegšanas uzsākšana notiks pēc attiecīga Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas saskaņojuma saņemšanas.

Sīkāku informāciju var saņemt pa tālruni 67094208, Antra Bērziņa.

3. Īstermiņa valsts aizdevumu saņemšana pašvaldībām budžeta finanšu vadībai.

Pašvaldības, kurām sakarā ar AS "Latvijas Krājbanka" finanšu pakalpojumu sniegšanas apturēšanu liegta norēķinu veikšana, izmantojot AS "Latvijas Krājbanka" kontos esošos finanšu līdzekļus, ir pieejami īstermiņa valsts aizdevumi.

Ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu ņemt īstermiņa aizņēmumu budžeta un finanšu vadībai nepieciešamo apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai, tad pašvaldība iesniedz Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē dokumentus atbilstoši 2008.gada 25.marta noteikumu Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.punkta nosacījumiem.

Informācija - Finanšu ministrijas mājaslapā. Kontaktpersona – Linda Ticmane 67 095 227

Pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmuma par aizdevuma piešķiršanas saņemšanas, pašvaldība slēdz aizdevuma līgumu ar Valsts kasi.

Informācija – Valsts kases mājaslapā. Kontaktpersona – Antra Bērziņa 67 094 208

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017