Nodokļu un nodevu konti
Publicēts: 03.01.2011   |   Atjaunots: 26.01.2016

Nepieciešamības gadījumā konsultācijas var saņemt Valsts ieņēmumu dienestā, informatīvais tālrunis 67120000

Valsts budžeta ieņēmumu kontu saraksts no 01.01.2016.

 

Saņēmējs: VALSTS KASE (BUDŽETA MAKSĀJUMI)

Reģistrācijas numurs: 90000050138

Konts (IBAN): (saskaņā ar sarakstu)

Saņēmēja iestāde: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22

 

Konts (IBAN)

Nosaukums

   

IENĀKUMA NODOKĻI

   

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

LV91TREL1060000110000

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

 

 

Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa

LV08TREL1060000121000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

LV71TREL1060000122000

Peļņas nodokļa parādi

 

 

   

SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS

 

 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

LV37TREL1060000220000

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

   

Sociālā nodokļa parādi

LV85TREL1060000230000

Sociālā nodokļa parādi

 

 

NODOKĻU IEŅĒMUMI, KAS KOMPLEKSI APVIENO DAŽĀDU NODOKĻU IEŅĒMUMU GRUPAS

 

 

LV61TREL1060000710000

Patentmaksas

LV75TREL1060000721000

Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā maksātāji, kas atbilst likumam „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”

LV41TREL1060000722000

Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā kā saimnieciskās darbības veicēji  reģistrētās fiziskās personas

LV07TREL1060000723000

Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā pārējie saimnieciskās darbības veicēji,  kas atbilst likumam „Par  iedzīvotāju ienākuma nodokli”

   

ĪPAŠUMA NODOKĻI

   

Īpašuma nodokļa parādi

LV27TREL1060000420000

Īpašuma nodokļa parādi

   

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM

   

Pievienotās vērtības nodoklis

LV37TREL1060000511000

Iekšzemē iekasētais pievienotās vērtības nodoklis

LV03TREL1060000512000

Apgrozījuma nodokļa parādi

LV66TREL1060000513000

Iekasētais pievienotās vērtības nodoklis, izlaižot preces brīvam apgrozījumam

LV32TREL1060000514000

Pievienotās vērtības nodoklis par jaunu transportlīdzekļu iegādēm

LV95TREL1060000515000

Pievienotās vērtības nodokļa īpašā režīma ietvaros reģistrēto personu iemaksātais pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem

LV61TREL1060000516000

Dalībvalstu pārskaitītais pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem

   

Iekšzemē iekasētais akcīzes nodoklis un nodokļa atmaksas

LV20TREL1060000521200

Akcīzes nodoklis vīnam

LV36TREL1060000521300

Akcīzes nodoklis raudzētajiem dzērieniem

LV52TREL1060000521400

Akcīzes nodoklis starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem

LV68TREL1060000521500

Akcīzes nodoklis starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu virs 15 līdz 22 tilpumprocentiem

LV35TREL1060000521900

Akcīzes nodoklis pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem

LV51TREL1060000522000

Akcīzes nodoklis alum

LV17TREL1060000523000

Akcīzes nodoklis bezalkoholiskajiem dzērieniem

LV96TREL1060000524100

Akcīzes nodoklis cigaretēm

LV15TREL1060000524200

Akcīzes nodoklis cigāriem un cigarillām

LV31TREL1060000524300

Akcīzes nodoklis smalki sagrieztai smēķējamai tabakai cigarešu uztīšanai

LV47TREL1060000524400

Akcīzes nodoklis citai smēķējamai tabakai un tabakas lapām

LV62TREL1060000525100

Akcīzes nodokļa atmaksas diplomātiem un starptautiskajām organizācijām, kas atrodas Latvijas Republikā, par LR  iegādātajiem  alkoholiskajiem dzērieniem

LV78TREL1060000525200

Akcīzes nodokļa atmaksas diplomātiem un starptautiskajām organizācijām, kas atrodas Latvijas Republikā, par LR  iegādātajiem tabakas izstrādājumiem

LV94TREL1060000525300

Akcīzes nodokļa atmaksas diplomātiem un starptautiskajām organizācijām, kas atrodas Latvijas Republikā, par LR  iegādātajām pārējām akcīzes precēm

LV13TREL1060000525400

Akcīzes nodokļa atmaksas diplomātiem un starptautiskajām organizācijām, kas atrodas Latvijas Republikā, par LR  iegādātajiem naftas produktiem

LV45TREL1060000525600

Akcīzes nodokļa atmaksas diplomātiem un starptautiskajām organizācijām, kas atrodas Latvijas Republikā, par Latvijas Republikā iegādāto dabasgāzi

LV41TREL1060000528000

Akcīzes nodoklis kafijai

   

Iekasētais akcīzes nodoklis, ievedot preces izlaišanai brīvam apgrozījumam (importējot)

LV68TREL1060000531200

Akcīzes nodoklis vīnam

LV84TREL1060000531300

Akcīzes nodoklis raudzētajiem dzērieniem

LV03TREL1060000531400

Akcīzes nodoklis starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem

LV19TREL1060000531500

Akcīzes nodoklis starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu  virs 15  līdz 22 tilpumprocentiem

LV83TREL1060000531900

Akcīzes nodoklis pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem

LV02TREL1060000532000

Akcīzes nodoklis alum

LV65TREL1060000533000

Akcīzes nodoklis bezalkoholiskajiem dzērieniem

LV47TREL1060000534100

Akcīzes nodoklis cigaretēm

LV63TREL1060000534200

Akcīzes nodoklis cigāriem un cigarillām

LV79TREL1060000534300

Akcīzes nodoklis smalki sagrieztai smēķējamai tabakai cigarešu uztīšanai

LV95TREL1060000534400

Akcīzes nodoklis citai smēķējamai tabakai un tabakas lapām

LV76TREL1060000536100

Akcīzes nodoklis dabasgāzei, kas tiek izmantota kā kurināmais

LV92TREL1060000536200

Akcīzes nodoklis dabasgāzei, kas tiek izmantota kā degviela

LV42TREL1060000537100

Akcīzes nodoklis svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem

LV58TREL1060000537200

Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem un minētajiem naftas produktiem, ja ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela

LV74TREL1060000537300

Akcīzes nodoklis svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem

LV90TREL1060000537400

Akcīzes nodoklis petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem

LV09TREL1060000537500

Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds vai lielāks par 2,0 vai kinemātiskā viskozitāte 50° C  ir vienāda ar 25 mm² /s vai lielāka par 25 mm²/s

LV25TREL1060000537600

Akcīzes nodoklis naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem

LV41TREL1060000537700

Akcīzes nodoklis petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ko izmanto par kurināmo

LV57TREL1060000537800

Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ko izmanto par kurināmo

LV73TREL1060000537900

Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50° C ir mazāka par 25 mm²/s, ko izmanto kā kurināmo

LV89TREL1060000538000

Akcīzes nodoklis kafijai

LV71TREL1060000539100

Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50° C  ir mazāka par 25 mm²/s

LV06TREL1060000539300

Akcīzes nodoklis svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem pievienots etilspirts, kas veido 70 līdz 85 tilpumprocentus (ieskaitot) no kopējā produktu daudzuma

LV38TREL1060000539500

Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un tādai dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai ir pievienota no rapšu sēklām iegūta biodīzeļdegviela, ja attiecīgie naftas produkti tiek iezīmēti (marķēti) un ja tos izmanto atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 18. panta piektās daļas nosacījumiem

LV54TREL1060000539600

Akcīzes nodoklis eļļas atkritumiem, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā

   

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem

LV84TREL1060000541000

Azartspēļu nodoklis

LV50TREL1060000542000

Izložu nodoklis

LV32TREL1060000543100

Vieglo automobiļu nodoklis

LV48TREL1060000543200

Motociklu nodoklis

LV79TREL1060000544000

Elektroenerģijas nodoklis

LV61TREL1060000545100

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda

LV77TREL1060000545200

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda

LV11TREL1060000546000

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

LV74TREL1060000547000

Subsidētās elektroenerģijas nodoklis

   

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces

LV80TREL1060000553100

Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu

LV96TREL1060000553200

Dabas resursu nodoklis par videi kaitīgām precēm

LV15TREL1060000553300

Dabas resursu nodoklis par preču iepakojumu

LV31TREL1060000553400

Dabas resursu nodoklis par radioaktīvo vielu izmantošanu

LV47TREL1060000553500

Dabas resursu nodoklis par zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi vai siltumnīcefekta gāzes

LV63TREL1060000553600

Dabas resursu nodoklis par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem

LV79TREL1060000553700

Dabas resursu nodoklis par pirmo reizi Latvijas Republikā reģistrētajiem transportlīdzekļiem

LV95TREL1060000553800

Dabas resursu nodoklis par virs limitos noteikto apjomu un soda naudas par likumu  pārkāpumiem

LV14TREL1060000553900

Dabas resursu nodoklis par akmeņoglēm, koksu un lignītu, uguņošanas ierīcēm un par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai

   

Iekšzemē iekasētais nodoklis naftas produktiem un dabasgāzei

LV26TREL1060000566100

Akcīzes nodoklis dabasgāzei, kas tiek izmantota kā kurināmais

LV42TREL1060000566200

Akcīzes nodoklis dabasgāzei, kas tiek izmantota kā degviela

LV89TREL1060000567100

Akcīzes nodoklis svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem

LV08TREL1060000567200

Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem un minētajiem naftas produktiem, ja ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela

LV24TREL1060000567300

Akcīzes nodoklis svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem

LV40TREL1060000567400

Akcīzes nodoklis petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem

LV56TREL1060000567500

Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds vai lielāks par 2,0 vai kinemātiskā viskozitāte 50° C ir vienāda ar 25 mm²/s vai lielāka par 25 mm²/s

LV72TREL1060000567600

Akcīzes nodoklis naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem

LV88TREL1060000567700

Akcīzes nodoklis petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ko izmanto par kurināmo

LV07TREL1060000567800

Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ko izmanto par kurināmo

LV23TREL1060000567900

Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50° C ir mazāka par 25 mm²/s, ko izmanto kā kurināmo

LV21TREL1060000569100

Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50° C ir mazāka par 25 mm²/s

LV53TREL1060000569300

Akcīzes nodoklis svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem pievienots etilspirts, kas veido 70 līdz 85 tilpumprocentus (ieskaitot) no kopējā produktu daudzuma

LV85TREL1060000569500

Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un tādai dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai ir pievienota no rapšu sēklām iegūta biodīzeļdegviela, ja attiecīgie naftas produkti tiek iezīmēti (marķēti) un ja tos izmanto atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 18. panta piektās daļas nosacījumiem

LV04TREL1060000569600

Akcīzes nodoklis eļļas atkritumiem, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā

   

MUITAS NODOKLIS

   

Ievedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi

LV32TREL1060000611000

Ievedmuitas nodoklis

LV95TREL1060000612000

Ievešanas maksājumi lauksaimniecības precēm

LV61TREL1060000613000

Antidempinga maksājumi

LV27TREL1060000614000

Kompensācijas maksājumi

   

Izvedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi

LV17TREL1060000620000

Izvedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi

   

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA

   

Ieņēmumi no Latvijas Bankas maksājuma

LV07TREL1060000820000

Ieņēmumi no Latvijas Bankas maksājuma

   

Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)

LV21TREL1060000831000

Ieņēmumi no a/s "Latvijas valsts meži"

LV40TREL1060000839000

Pārējie ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)

 

Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu

LV63TREL1060000864000

Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas

   

Ieņēmumi no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību tirdzniecības

LV04TREL1060000880000

Ieņēmumi no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību tirdzniecības

   

Pārējie finanšu ieņēmumi

LV63TREL1060000893100

Ieņēmumi no Latvijai piešķirto stacionāro iekārtu  un aviācijas emisijas kvotu izsolīšanas

LV94TREL1060000893900

Pārējie ieņēmumi no Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas

   

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS

   

Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

LV39TREL1060190911100

Kancelejas nodeva tiesu iestādē

LV55TREL1060190911200

Nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs

LV71TREL1060190911300

Nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu

LV87TREL1060190911400

Nodeva par darbību veikšanu administratīvajā tiesā

LV96TREL1060000912100

Nodeva par mantojumiem un dāvinājumiem

LV15TREL1060000912200

Nodeva par notariālās darbības izpildi, izņemot mantojumus un dāvinājumus

LV46TREL1060140913100

Nodeva par jebkāda veida ieroča atļaujas, atkārtotas atļaujas, atļaujas dublikāta, Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu un Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņa pagarināšanu

LV84TREL1060190913200

Nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā

LV55TREL1060220913300

Nodeva par filmu producenta reģistrāciju

LV13TREL1060000913400

Nodeva par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditāciju un akreditācijas atjaunošanu

LV51TREL1060190913600

Kredītinformācijas biroja nodeva un nodeva par personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšanu vai Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu izdarīšanu

LV61TREL1060140913800

Nodeva par iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecības, tās dublikāta un atkārtotas apliecības izsniegšanu

LV12TREL1060000914000

Nodeva par operācijām ar privatizācijas sertifikātiem

LV75TREL1060000915000

Valsts nodeva par iepirkumu pārsūdzību ieviešanu

LV29TREL1060190917100

Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu

LV45TREL1060190917200

Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

LV61TREL1060190917300

Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

LV77TREL1060190917400

Nodeva par īpašuma  tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu

LV93TREL1060190917500

Nodeva par īpašuma  tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

LV12TREL1060190917600

Nodeva par īpašuma  tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

LV70TREL1060140918100

Nodeva par pasu izsniegšanu

LV86TREL1060140918200

Nodeva par personas apliecību izsniegšanu

LV05TREL1060140918300

Nodeva par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra

LV37TREL1060140918500

Nodeva par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem

LV53TREL1060140918600

Nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju

LV81TREL1060110919100

Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem

LV68TREL1060000919200

Nodeva par muitas pakalpojumiem

LV19TREL1060140919600

Nodeva par naturalizācijas iesniegumu iesniegšanu

LV35TREL1060140919700

Nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu

LV51TREL1060140919800

Valsts nodeva par  izziņas no Sodu reģistra sagatavošanu.

LV07TREL1060180919900

Labklājības ministrijas iekasētā nodeva par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas apliecības vai tā dublikāta izgatavošanu

LV44TREL1060220919900

Latvijas Nacionālā arhīva iekasētā nodeva par sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu

LV37TREL1060160919900

Zemkopības ministrijas iekasētās nodevas par juridiskiem un citiem pakalpojumiem

LV83TREL1060000919900

Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

   

Valsts nodevas un maksājumi par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu un profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju

LV73TREL1060210921200

Valsts nodeva par ūdens resursu lietošanas atļauju

LV87TREL1060470921300

Valsts nodeva par apraides atļaujas izsniegšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un tāda pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju, kas sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma  

LV32TREL1060000921400

Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu komercdarbībai ar akcīzes precēm

LV48TREL1060000921500

Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu farmaceitiskajai darbībai

LV93TREL1060110921600

Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu stratēģiskas nozīmes preču darījumiem

LV56TREL1060210921700

Valsts nodeva par atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļauju

LV72TREL1060210921800

Valsts nodeva par atļauju A un B kategorijas piesārņojošai darbībai

LV15TREL1060000921900

Pārējās nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem

LV96TREL1060140921900

Valsts policijas iekasētās nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem

LV36TREL1060180921900

Nodeva par licences izsniegšanu saskaņā ar Ministru kabineta 03.07.2007. noteikumiem Nr.458 (Nodarbinātības valsts aģentūra)

LV88TREL1060210921900

Nodeva par licences izsniegšanu saskaņā ar Ministru kabineta 13.12.2011. noteikumiem Nr.960 (Valsts vides dienests)

LV15TREL1060140922000

Nodevas par kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un sertifikātu izsniegšanu apsardzes, ieroču un munīcijas aprites kārtības, pirotehnikas, spridzināšanas un detektīvdarbības jomā

LV63TREL1060150923000

Nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai

LV77TREL1060160925000

Nodeva par dokumentu izsniegšanu, kas attiecas uz medību saimniecības izmantošanu, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem, medījamo dzīvnieku un nodarīto zaudējumu aprēķinu un  medību trofeju izvešanu no Latvijas

LV88TREL1060130926000

Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodeva

LV76TREL1060210929100

Valsts nodeva par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)

LV33TREL1060120929200

Valsts nodeva par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā (Ekonomikas ministrija)

LV11TREL1060210929300

Valsts nodeva par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi

LV27TREL1060210929400

Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem

LV51TREL1060140929500

Valsts nodeva par pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas, tās dublikāta un atkārtotas atļaujas izsniegšanu (Iekšlietu ministrijas Valsts Policija)

LV70TREL1060170929900

Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju, kas nav minētas citos koda 9.2.9.0. apakškodos (Satiksmes ministrija)

LV48TREL1060120929900

Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju, kas nav minētas citos koda 9.2.9.0. apakškodos (Ekonomikas ministrija – patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšana un pārreģistrācija)

LV10TREL1060210929900

Valsts nodeva par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu (Valsts vides dienests)

LV34TREL1060000929900

Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju, kas nav minētas citos koda 9.2.9.0. apakškodos

   

Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas

LV32TREL1060000931100

Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda

LV48TREL1060000931200

Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda

LV11TREL1060000934000

Izložu un azartspēļu nodeva

LV80TREL1060190935000

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

LV79TREL1060210937000

Numerācijas lietošanas tiesību ikgadēja valsts nodeva ( Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija )

LV02TREL1060120938100

Nodeva par 1.kategorijas benzīna un aviācijas degvielas (tonnas) uzturēšanu

LV18TREL1060120938200

Nodeva par 2.kategorijas petrolejas veida reaktīvās degvielas (tonnas) uzturēšanu

LV34TREL1060120938300

Nodeva par 2.kategorijas petrolejas un dīzeļdegvielas (tonnas) uzturēšanu

LV50TREL1060120938400

Nodeva par 3.kategorijas degvieleļļas (tonnas) uzturēšanu

LV51TREL1060000939100

Finanšu stabilitātes nodeva

LV67TREL1060000939200

Autoceļu lietošanas nodeva

LV67TREL1060140939300

Valsts nodeva par Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā paredzētā kontrolšāviena ar vītņstobra šaujamieroci izdarīšanu (Iekšlietu ministrijas Valsts Policija)

LV82TREL1060000939900

Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas, kas nav minētas citos koda 9.3.9.0. apakškodos

   

Pārējās nodevas

LV86TREL1060210991000

Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā ( Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija )

LV63TREL1060290991000

Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā (Veselības inspekcija)

LV13TREL1060000991000

Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā

   

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS

   

Naudas sodi

LV34TREL1060191011100

Naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes

LV28TREL1060141011200

 Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija

LV97TREL1060041011300

Naudas sodi, ko uzliek Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

LV76TREL1060141011500

Naudas sodi, ko uzliek Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LV55TREL1060101011600

Naudas sodi, ko uzliek Jūras spēki

LV11TREL1060141011700

Naudas sodi, ko uzliek  Valsts robežsardze

LV43TREL1060001011800

Naudas sodi, ko uzliek Autotransporta direkcija

LV91TREL1060001012100

Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta iestādes

LV10TREL1060001012200

Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvalde

LV26TREL1060001012300

Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes

LV11TREL1060161013100

Naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem

LV27TREL1060161013200

Naudas sodi par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem

LV89TREL1060001013300

Naudas sodi par vides aizsardzības prasību regulējošo tiesību aktu pārkāpumiem

LV07TREL1060001014000

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības

LV70TREL1060141015100

Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem

LV86TREL1060141015200

Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem līdz 2012.gada 28.septembrim

LV10TREL1060141015210

 

LV31TREL1060141015220

Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem  no 2012.gada 29.septembra.

Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem (CSDD radari no 2015.gada 12.februāra)

LV05TREL1060141015300

Pārējie naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē

LV37TREL1060001015400

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē

LV61TREL1060121019100

Naudas sodi, ko uzliek Centrālā statistikas pārvalde

LV69TREL1060191019200

Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija

LV33TREL1060161019300

Naudas sodi, ko uzliek Pārtikas un veterinārais dienests

LV12TREL1060121019400

Naudas sodi, ko uzliek Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

LV20TREL1060191019500

Naudas sodi, ko uzliek Valsts valodas centrs

LV14TREL1060141019600

Naudas sodi, ko uzliek Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

LV78TREL1060001019900

Naudas sodi, ko uzliek pārējās iestādes, kas nav klasificētas iepriekšminētajos kodos.

LV84TREL1060191019900

Naudas sodi, ko uzliek pārējās iestādes, kas nav klasificētas iepriekšminētajos kodos. (LR Uzņēmumu reģistrs)

   

Iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām

LV59TREL1060131021000

Iemaksas no Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām

LV25TREL1060131022000

Iemaksas no muitas iestāžu pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām

LV78TREL1060131029000

Pārējās iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām

   

Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem

LV45TREL1060001030000

Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem

   

Naudas sodi par valsts budžeta līdzfinansējuma neattaisnotajiem izdevumiem

LV10TREL1060001051000

 Naudas sodi par valsts budžeta līdzfinansējuma neattaisnotajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

   

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI

   

Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas

LV02TREL1060001211000

Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc muitas iestādes pieņemtā lēmuma

LV65TREL1060001212000

Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc Valsts ieņēmumu dienesta iestāžu (izņemot muitu) pieņemtā lēmuma

LV82TREL1060161213000

Ieņēmumi no konfiscēto zvejas rīku, zvejas līdzekļu un zivju realizācijas

LV78TREL1060141214000

Ieņēmumi no konfiscētās mantas, preču un citu priekšmetu realizācijas pēc Valsts policijas un Valsts robežsardzes pieņemtā lēmuma

LV60TREL1060001215000

Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu konfiskācijas rīkojuma izpildi

LV42TREL1060001216100

Ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas, ko budžetā ieskaita zvērināti tiesu izpildītāji

LV58TREL1060001216200

Ieņēmumi no papildsoda – mantas konfiskācija  – realizācijas

LV73TREL1060001216900

Ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas, ko budžetā ieskaita citas institūcijas

LV21TREL1060001219000

Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc citu valsts institūciju pieņemtā lēmuma

   

Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām

LV50TREL1060001221000

Ieņēmumi no politisko organizāciju (partiju) pretlikumīgo un anonīmo dāvinājumu (ziedojumu) finanšu līdzekļu pārskaitījuma valsts budžetā

LV16TREL1060001222000

Ieņēmumi no valsts amatpersonas labprātīgas atlīdzības par valstij nodarīto zaudējumu

LV33TREL1060161223000

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)

LV96TREL1060161224000

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes)

LV11TREL1060001225000

Ieņēmumi no ieturētā nodrošinājuma par lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu ārējās tirdzniecības režīma noteikumu kārtības neievērošanu

LV28TREL1060161226000

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem

LV91TREL1060161227000

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem

LV06TREL1060001228000

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem

LV69TREL1060001229000

Ieņēmumi no mobilo telekomunikāciju licences izsoles

   

Dažādi nenodokļu ieņēmumi

LV17TREL1060001231100

Ieņēmumi no apbūvēta zemesgabala privatizācijas

LV33TREL1060001231200

Ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas

LV49TREL1060001231300

Ieņēmumi no neapbūvēta zemesgabala privatizācijas

LV64TREL1060001232000

Kreditoru un deponentu parādu summas, kurām iestājas prasības noilgums

LV30TREL1060001233000

Kredītiestāžu iemaksas no atgūtajiem zaudētajiem kredītiem

LV43TREL1060001234900

Ieņēmumi no budžeta iestādēm atmaksātiem pārējiem debitoru parādiem

LV61TREL1060171236000

Ostu pārvalžu iemaksas (Satiksmes ministrija)

LV88TREL1060001237000

Ieņēmumi no Civilās aviācijas  aģentūras

LV52TREL1060001239200

Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu

LV68TREL1060001239300

Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi

LV84TREL1060001239400

Ieņēmumi no apdrošinātāja vai biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" par atlīdzinātajiem izdevumiem

LV03TREL1060001239500

Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi

LV67TREL1060001239900

Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā

 

 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu
 pamatparāda kapitalizācijas

   

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

LV31TREL1060001310000

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

   

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas

LV45TREL1060001321000

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas

LV11TREL1060001322000

Ieņēmumi no meža  īpašuma pārdošanas

   

Ieņēmumi no pamatparāda kapitalizācijas

LV93TREL1060001331000

Ieņēmumi no valsts pamatbudžetā ieskaitāmo nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

LV59TREL1060001332000

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un īpašuma nodokļa pamatparāda kapitalizācijas (sadalāmi pašvaldību budžetiem un valsts pamatbudžetam)

 

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas

LV78TREL1060001340000

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas

   

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas

LV29TREL1060001350000

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas

 

Ieņēmumi no militāro ieroču sistēmu pārdošanas

LV77TREL1060001360000

Ieņēmumi no militāro ieroču sistēmu pārdošanas

 

 

Ieņēmumi no ES dalībvalstīm un ES institūcijām un pārējām valstīm un institūcijām, kuras nav ES dalībvalstis un ES institūcijas

   

Pārējie ieņēmumi no Eiropas Savienības

LV51TREL1060122063000

Ieņēmumi no EIROSTAT par statistisko programmu īstenošanu

LV17TREL1060122064000

Eiropas Komisijas atmaksa par piedalīšanos Eiropas Patērētāju informācijas centra darbībā

LV83TREL1060162066000

Ieņēmumi no Eiropas Savienības par Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas īstenošanu

LV95TREL1060002067000

Ieņēmumi no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām

LV78TREL1060162069000

Pārējie ieņēmumi no Eiropas Savienības

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2016