Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Finansēšanas departaments

Izveidots : 27.07.2017. Atjaunots: 20.09.2017.

Finansēšanas departaments
 
Galvenās funkcijas:

  • izstrādā valsts aizdevumu un valsts vārdā sniegto galvojumu portfeļu vadības principus un nodrošina to pilnveidošanu, veidojot atbilstošu normatīvo aktu bāzi;
  • nodrošina valsts aizdevumu un valsts vārdā sniegto galvojumu plānošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izstrādes procesā;
  • organizē valsts aizdevumu un valsts vārdā sniegto galvojumu izsniegšanas, apkalpošanas un uzraudzības procesus, t.sk. sagatavojot nepieciešamo dokumentāciju un sniedzot konsultācijas;
  • atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai regulāri informē Ministru kabinetu un/vai finanšu ministru par valsts vārdā sniegto galvojumu portfeļa kvalitāti un par valsts aizdevumu portfeli un priekšlikumiem par nepieciešamajām turpmākajām darbībām valsts aizdevumu un valsts galvojumu uzraudzībai;
  • piedalās problemātisko saistību uzraudzības procesā, t.sk. veicot nepieciešamās darbības gadījumos, kad tiek kavēti paredzētie maksājumi vai jāveic saistību restrukturizācija vai to atgūšana, kā arī organizē valsts budžetā paredzēto valsts aizdevumu dzēšanu likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām;
  • sniedz viedokli vai atzinumu par Valsts kases struktūrvienību un citu valsts pārvaldes iestāžu iesniegtajiem tiesību aktu projektiem un Ministru kabinetā izskatāmajiem informatīvajiem ziņojumiem par Finansēšanas departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem;
  • Valsts kases kompetences ietvaros nodrošina atbalstošās funkcijas ārvalstu finanšu palīdzības un ES politiku instrumentu (ES struktūrfondi, Kohēzijas fonds u.c.) ietvaros.

Kontakti