Pārlekt uz galveno saturu

Valsts parāda vadība

Iekšējā aizņēmuma vērtspapīri

Izveidots : 14.06.2017. Atjaunots: 02.10.2019.

Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru - obligāciju un parādzīmju izlaišanas mērķis ir nodrošināt valsts budžeta deficīta finansēšanu un valsts parāda pārfinansēšanu, kā arī valdības finanšu likviditāti. Šobrīd valsts vērtspapīri ir galvenais valsts iekšējā aizņēmuma avots.

Pirmā valsts vērtspapīru emisija notika 1993.gada beigās. Turpmākajos gados, palielinoties valdības finansēšanas nepieciešamībai, kā arī attīstoties valsts vērtspapīru tirgum, investoriem tika piedāvāti garāka termiņa vērtspapīri. Patlaban apgrozībā ir  vidēja un ilgtermiņa obligācijas ar sākotnējiem dzēšanas termiņiem trīs, pieci desmit un vienpadsmit  gadi.

Emitents

Valsts vērtspapīru emitents ir Latvijas Republika, kuras vārdā darbojas finanšu ministrs, bet valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru emisijas saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 6. maija “Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumiem” veic Valsts kase.

Klasifikācija

Valsts vērtspapīrus pēc to sākotnējā dzēšanas termiņa iedala trīs grupās:

  • īstermiņa parādzīmes – vērtspapīri, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš nepārsniedz vienu gadu;
  • vidēja termiņa obligācijas – vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu, kas ir garāks par vienu gadu un nepārsniedz piecu gadu robežu;
  • ilgtermiņa obligācijas – vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu, kas ir garāks par pieciem gadiem.

Valsts īstermiņa parādzīmes izlaiž ar diskontu, prēmiju vai atbilstoši nominālvērtībai  un dzēš par to nominālvērtību dzēšanas datumā.

Valsts vidēja un ilgtermiņa obligācijas izlaiž ar fiksētu ienākumu – periodiskiem procentu maksājumiem, kas parasti tiek izmaksāti vienu reizi gadā, un tiek dzēstas par to nominālvērtību dzēšanas datumā.

Izsoles

Latvijas valsts vērtspapīri tiek emitēti sākotnējās izvietošanas izsolēs. Paziņojumi par gaidāmajiem izsolēm un izsoļu rezultāti tiek publicēti Valsts kases mājaslapā šeit.

 Pašlaik tiek rīkotas divu dažādu veidu izsoles:

  • konkurējošās daudzcenu izsoles, kuras rīko Valsts kase biržas NASDAQ Riga elektroniskajā tirdzniecības sistēmā Genium INET. Izsoles parasti notiek trešdienās (izņemot 21 dienas parādzīmēm) un pieteikumi tiek pieņemti līdz plkst. 12:00. Izsoles pieteikumos dalībnieki norāda solīto vērtspapīru apjomu un peļņas likmi.
    Valsts kasei ir tiesības noteikt ierobežojumus attiecībā uz izsolē iegādājamo vērtspapīru apjomu.
  • nekonkurējošas fiksētas likmes apjoma izsoles, kuras organizē Valsts kase biržas NASDAQ Riga elektroniskajā tirdzniecības sistēmā Genium INET. Izsoles parasti tiek rīkotas trešdienās, pēc konkurējošās izsoles (izņemot 21 dienas parādzīmēm) un pieteikumi tiek pieņemti līdz plkst. 15:00. Pieteikumus, kuros izsoles dalībnieki norāda iegādājamo vērtspapīru apjomu, apmierina proporcionāli pieteikumā norādītajiem vērtspapīru nominālvērtību apjomiem par konkurējošā daudzcenu izsolē noteikto vidējo svērto peļņas likmi.

Fiksētā ienākuma likme

Fiksētā ienākuma likmi nosaka kā vidējo svērto peļņas likmi no konkurējošā daudzcenu izsolē apstiprinātajiem valsts vērtspapīru solījumiem, kas noapaļota uz leju līdz tuvākai 1/8 viena procenta likmes daļai. Neskatoties uz to, šo likmi Valsts kase var noteikt jau iepriekš attiecīgajā rīkojuma par valsts vērtspapīru izlaišanu.

Fiksētā ienākuma likme apgrozībā esoša valsts vērtspapīru laidiena atkārtotas emisijas gadījumā paliek nemainīga no šī valsts vērtspapīru laidiena pirmās emisijas.

Tiešā pārdošana

Lai nodrošinātu iespēju veikt operatīvas darbības finanšu vadības ietvaros, Valsts vērtspapīru sākotnējā izvietošana var notikt arī organizējot tiešās pārdošanas metodi, t.i., slēdzot tiešos darījumus biržas NASDAQ Riga elektroniskajā tirdzniecības sistēmā Genium INET.

Reģistrēšana

Latvijas valsts vērtspapīri tiek reģistrēti Centrālajā vērtspapīru depozitārijā - Nasdaq CSD SE. No 1999.gada 10.augusta Latvijas valsts vērtspapīri, kas pārdoti sākotnējās izvietošanas izsolēs (izņemot 21 dienas parādzīmes), tiek reģistrēti un iekļauti biržas NASDAQ Riga oficiālajā sarakstā.

Tirgus dalībnieki

Valsts vērtspapīru sākotnējās izvietošanas tiešie dalībnieki konkurējošās daudzcenu un nokonkurējošās fiksētas likmes apjoma izsolēs, kā arī tiešajā pārdošanā ir primārie dīleri - biržas NASDAQ Riga biedri, kuriem ir noslēgts līgums ar Valsts kasi (sk. sadaļu Primārie dīleri).

Kā atsevišķs ieguldītājs valsts vērtspapīru sākotnējā izvietošanā saskaņā ar atbilstošiem līgumiem ar Valsts kasi par vērtspapīru iegādi piedalās Finanšu un kapitāla tirgus komisija, investējot Noguldījumu garantiju un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļus valsts vērtspapīros to sākotnējā izvietošanā par konkurējošā daudzcenu izsolē noteikto vidējo svērto peļņas likmi.

Fiziskas un juridiskas personas var iegādāties valsts vērtspapīrus sākotnējā izvietošanā, izmantojot primāro dīleru pakalpojumus darījumiem biržā NASDAQ Riga, vai arī neregulētajā (ārpusbiržas) tirgū, slēdzot tiešos darījumus.

Komisijas maksas

Komisijas maksas par operācijām  ar valsts vērtspapīriem atrodama NASDAQ Riga mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Norēķini

Norēķinus par valsts vērtspapīriem to sākotnējā izvietošanā organizē Centrālajā vērtspapīru depozitārijā - Nasdaq CSD SE. Norēķini par valsts vērtspapīriem parasti tiek veikti divas dienas pēc attiecīgas izsoles, ja Valsts kase nav noteikusi citu datumu.

Darījumi ar valsts vērtspapīriem tiek veikti, ievērojot principu par vērtspapīru piegādi pret samaksu (Delivery Versus Payment).

Aprēķini 

Saskaņā ar Starptautiskās Kapitāla  tirgus asociācijas (ICMA – International Capital  Market Association) standartu gada bāze vidēja un ilgtermiņa valsts vērtspapīru cenas, uzkrātās peļņas, fiksētā ienākuma un peļņas aprēķinam ir Act/Act *. (aprēķinos tiek izmantots faktiskais dienu skaits, par bāzi izmantojot faktisko dienu skaitu gadā). Savukārt gada bāze parādzīmju cenas un fiksētā ienākuma aprēķinam ir Act/360 (aprēķinā lieto faktisko dienu skaitu, par bāzi izmantojot 360 dienas).

Tirdzniecības laiks

Tirdzniecība ar valsts vērtspapīriem biržā NASDAQ Riga notiek katru darba dienu no plkst.10.00 līdz 16.00.

Likviditāte

Salīdzinot ar pārējiem investīciju veidiem Latvijas vērtspapīru tirgū, Latvijas valsts vērtspapīri ir uzskatāmi par ieguldījumiem ar samērā augstu likviditāti, jo salīdzinājumā ar citiem iekšējiem parāda vērtspapīriem emisijas tiek veiktas lielākos apjomos. Papildus tam Eirosistēmas atklātā tirgus  operāciju ietvaros Latvijas Banka pieņem Latvijas valsts vērtspapīrus kā nodrošinājumu likviditātes nodrošināšanai.  Eirosistēma  var uzpirkt Latvijas valsts vērtspapīrus savā īpašumā monetārās politikas īstenošanas ietvaros.