Maksājumu un sertifikācijas iestāde
Publicēts: 13.11.2007   |   Atjaunots: 04.11.2011

Valsts kase kopš 2004.gada 1.maija sāka pildīt maksājumu iestādes funkcijas šādiem Eiropas Savienības politikas instrumentiem 2004.-2006.gada plānošanas periodā:

 • ES struktūrfondiem - Eiropas Reģionālās attīstības fondam, Eiropas Sociālajam fondam, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fondam un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumentam;
 • Kohēzijas fondam;
 • Eiropas Kopienas iniciatīvai EQUAL.

2004.-2006.gada plānošanas perioda programmu ietvaros izdevumu attiecināmības periods ir beidzies, un no

Sertifikācijas iestādes un maksājumu iestādes funkcija Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā

Saskaņā ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu Valsts kase pilda Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda sertifikācijas iestādes un maksājumu iestādes funkcijas 2007.-2013.gada plānošanas periodā.

Valsts kase maksājumu iestādes un sertifikācijas iestādes funkcijas sāka pildīt 2007.gada 1.janvārī.

Sertifikācijas iestādes funkcijas ir sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai apstiprinātas izdevumu deklarācijas un maksājumu pieteikumus un apstiprināt, ka deklarētie izdevumi atbilst spēkā esošajiem Eiropas Kopienas un dalībvalsts noteikumiem.

Maksājumu iestādes funkcijas ir nodrošināt no Eiropas Komisijas saņemto un izlietoto ES fondu līdzekļu uzskaiti un veikt maksājumus ES fondu finansējuma saņēmējiem iespējami īsākā termiņā.

Maksājumu iestādes funkcija Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros

Saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumu Valsts kase pilda maksājumu iestādes funkcijas.

Maksājumu iestādes pienākumi:

 • atvērt un apkalpot finanšu instrumentu līdzekļu kontus;

 • nodrošināt neizlietoto līdzekļu vai neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanu;

 • veikt maksājumus pēc līdzekļu saņemšanas no Finanšu instrumentu biroja;

 • pēc projekta starpposma pārskata saņemšanas no aģentūras apstiprināt šā pārskata finanšu daļu un iesniegt pārskatu Finanšu instrumentu birojam;

 • pēc projekta noslēguma pārskata saņemšanas no aģentūras apstiprināt šajā pārskatā minētā individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēja vai apsaimniekotāja finansējuma apliecinājuma daļu un iesniegt pārskatu Finanšu instrumentu birojam.

Maksājumu iestādes funkcija Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros

Saskaņā ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumu Valsts kase pilda maksājumu iestādes funkcijas.

 Maksājumu iestādes pienākumi:

 • atvērt un apkalpot sadarbības programmas līdzfinansējuma kontus;

 • pārbaudīt saņemto maksājumu pieprasījumu atbilstību ietvarlīguma un attiecīgo normatīvo aktu prasībām, apstiprināt un iesniegt tos Šveices kompetentajām iestādēm;

 • veikt maksājumus pēc līdzfinansējuma saņemšanas no Šveices Konfederācijas;

 • nodrošināt neizlietoto līdzekļu vai neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanu Šveices Konfederācijai.
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017