Nodokļu un nodevu konti
Publicēts: 03.01.2011   |   Atjaunots: 29.12.2016

                                                    Nepieciešamības gadījumā konsultācijas var saņemt Valsts ieņēmumu dienestā,
                                                                                    informatīvais tālrunis 67120000
 
Valsts budžeta ieņēmumu kontu saraksts no 01.01.2017.
   
Saņēmējs: VALSTS KASE (BUDŽETA MAKSĀJUMI)
Reģistrācijas numurs: 90000050138
Konts (IBAN): (saskaņā ar sarakstu)
Saņēmēja iestāde: Valsts kase 
BIC kods: TRELLV22
 
Konts (IBAN) Nosaukums
   
IENĀKUMA NODOKĻI
   
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
LV91TREL1060000110000 Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
   
Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa
LV08TREL1060000121000 Uzņēmumu ienākuma nodoklis
   
   
SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS
   
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
LV37TREL1060000220000 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
   
   
NODOKĻU IEŅĒMUMI, KAS KOMPLEKSI APVIENO DAŽĀDU NODOKĻU IEŅĒMUMU GRUPAS
   
LV61TREL1060000710000  Patentmaksas
LV75TREL1060000721000 Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā maksātāji, kas atbilst likumam „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”
LV41TREL1060000722000 Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā kā saimnieciskās darbības veicēji  reģistrētās fiziskās personas
LV07TREL1060000723000 Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā pārējie saimnieciskās darbības veicēji,  kas atbilst likumam „Par  iedzīvotāju ienākuma nodokli”
   
ĪPAŠUMA NODOKĻI
   
Īpašuma nodokļa parādi
LV27TREL1060000420000 Īpašuma nodokļa parādi
   
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM
   
Pievienotās vērtības nodoklis
LV37TREL1060000511000 Iekšzemē iekasētais pievienotās vērtības nodoklis
LV66TREL1060000513000 Iekasētais pievienotās vērtības nodoklis, izlaižot preces brīvam apgrozījumam
LV32TREL1060000514000 Pievienotās vērtības nodoklis par jaunu transportlīdzekļu iegādēm
LV95TREL1060000515000 Pievienotās vērtības nodokļa īpašā režīma ietvaros reģistrēto personu iemaksātais pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem
LV61TREL1060000516000 Dalībvalstu pārskaitītais pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem
   
Iekšzemē iekasētais akcīzes nodoklis un nodokļa atmaksas
LV85TREL1060000521000 Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem 
LV51TREL1060000522000 Akcīzes nodoklis alum
LV17TREL1060000523000 Akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm
LV80TREL1060000524000 Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem 
LV46TREL1060000525000 Akcīzes nodokļa atmaksas saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli"
LV12TREL1060000526000 Akcīzes nodoklis dabasgāzei
LV75TREL1060000527000 Akcīzes nodoklis naftas produktiem
   
Iekasētais akcīzes nodoklis, ievedot preces izlaišanai brīvam apgrozījumam (importējot)
LV36TREL1060000531000 Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem (importējot)
LV02TREL1060000532000 Akcīzes nodoklis alum (importējot)
LV65TREL1060000533000 Akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm (importējot)
LV31TREL1060000534000 Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem (importējot)
LV60TREL1060000536000  Akcīzes nodoklis dabasgāzei (importējot)
LV26TREL1060000537000 Akcīzes nodoklis naftas produktiem (importējot)
   
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem
LV84TREL1060000541000 Azartspēļu nodoklis
LV50TREL1060000542000 Izložu nodoklis
LV79TREL1060000544000 Elektroenerģijas nodoklis
LV61TREL1060000545100 Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda
LV77TREL1060000545200 Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda
LV11TREL1060000546000 Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis
LV74TREL1060000547000 Subsidētās elektroenerģijas nodoklis
   
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces
LV80TREL1060000553100 Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu
LV96TREL1060000553200 Dabas resursu nodoklis par videi kaitīgām precēm
LV15TREL1060000553300 Dabas resursu nodoklis par preču iepakojumu
LV31TREL1060000553400 Dabas resursu nodoklis par radioaktīvo vielu izmantošanu
LV47TREL1060000553500 Dabas resursu nodoklis par zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi vai siltumnīcefekta gāzes
LV63TREL1060000553600 Dabas resursu nodoklis par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem
LV79TREL1060000553700 Dabas resursu nodoklis par pirmo reizi Latvijas Republikā reģistrētajiem transportlīdzekļiem
LV95TREL1060000553800 Dabas resursu nodoklis par virs limitos noteikto apjomu un soda naudas par likumu  pārkāpumiem
LV14TREL1060000553900 Dabas resursu nodoklis par akmeņoglēm, koksu un lignītu, uguņošanas ierīcēm un par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai
   
   
MUITAS NODOKLIS
   
Ievedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi
LV32TREL1060000611000 Ievedmuitas nodoklis
LV95TREL1060000612000 Ievešanas maksājumi lauksaimniecības precēm
LV61TREL1060000613000 Antidempinga maksājumi
LV27TREL1060000614000 Kompensācijas maksājumi
   
Izvedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi
LV17TREL1060000620000 Izvedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi
   
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA
   
Ieņēmumi no Latvijas Bankas maksājuma
LV07TREL1060000820000 Ieņēmumi no Latvijas Bankas maksājuma
   
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)
LV21TREL1060000831000 Ieņēmumi no a/s "Latvijas valsts meži"
LV40TREL1060000839000 Pārējie ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)
 
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu
LV63TREL1060000864000 Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas
   
Ieņēmumi no darījumiem ar Kioto vienībām
LV04TREL1060000880000 Ieņēmumi no darījumiem ar Kioto vienībām 
   
Pārējie finanšu ieņēmumi
LV63TREL1060000893100 Ieņēmumi no Latvijai piešķirto stacionāro iekārtu  un aviācijas emisijas kvotu izsolīšanas
LV95TREL1060000893300 Ieņēmumi no darījumiem ar gada emisijas sadales vienībām
LV94TREL1060000893900 Pārējie ieņēmumi no darījumiem ar Latvijai piešķirtajām emisijas kvotām 
   
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS
   
Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem
LV39TREL1060190911100 Kancelejas nodeva tiesu iestādē
LV55TREL1060190911200 Nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs
LV71TREL1060190911300 Nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu
LV87TREL1060190911400 Nodeva par darbību veikšanu administratīvajā tiesā
LV96TREL1060000912100 Nodeva par mantojumiem un dāvinājumiem
LV15TREL1060000912200 Nodeva par notariālās darbības izpildi, izņemot mantojumus un dāvinājumus
LV46TREL1060140913100 Nodeva par jebkāda veida ieroča atļaujas, atkārtotas atļaujas, atļaujas dublikāta, Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu un Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņa pagarināšanu
LV84TREL1060190913200 Nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā
LV55TREL1060220913300 Nodeva par filmu producenta reģistrāciju 
LV13TREL1060000913400 Nodeva par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditāciju un akreditācijas atjaunošanu
LV51TREL1060190913600 Kredītinformācijas biroja nodeva un nodeva par personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšanu vai Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu izdarīšanu
LV61TREL1060140913800 Nodeva par iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecības, tās dublikāta un atkārtotas apliecības izsniegšanu
LV12TREL1060000914000 Nodeva par operācijām ar privatizācijas sertifikātiem
LV29TREL1060190917100 Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu
LV45TREL1060190917200 Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus
LV61TREL1060190917300 Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus
LV77TREL1060190917400 Nodeva par īpašuma  tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu
LV93TREL1060190917500 Nodeva par īpašuma  tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus
LV12TREL1060190917600 Nodeva par īpašuma  tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus
LV70TREL1060140918100 Nodeva par pasu izsniegšanu
LV86TREL1060140918200 Nodeva par personas apliecību izsniegšanu
LV05TREL1060140918300 Nodeva par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra
LV37TREL1060140918500 Nodeva par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem
LV53TREL1060140918600 Nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju
LV81TREL1060110919100 Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem
LV68TREL1060000919200 Nodeva par muitas pakalpojumiem
LV19TREL1060140919600 Nodeva par naturalizācijas iesniegumu iesniegšanu
LV35TREL1060140919700 Nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu
LV51TREL1060140919800 Valsts nodeva par izziņas no Sodu reģistra sagatavošanu
LV44TREL1060220919900 Latvijas Nacionālā arhīva iekasētā nodeva par sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu 
LV37TREL1060160919900 Zemkopības ministrijas iekasētās nodevas par juridiskiem un citiem pakalpojumiem
LV83TREL1060000919900 Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem
   
Valsts nodevas un maksājumi par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu un profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju
LV73TREL1060210921200 Valsts nodeva par ūdens resursu lietošanas atļauju
LV87TREL1060470921300 Valsts nodeva par apraides atļaujas izsniegšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un tāda pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju, kas sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma  
LV32TREL1060000921400 Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu komercdarbībai ar akcīzes precēm
LV48TREL1060000921500 Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu farmaceitiskajai darbībai
LV93TREL1060110921600 Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu stratēģiskas nozīmes preču darījumiem
LV56TREL1060210921700 Valsts nodeva par atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļauju
LV72TREL1060210921800 Valsts nodeva par atļauju A un B kategorijas piesārņojošai darbībai
LV15TREL1060000921900 Pārējās nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem
LV96TREL1060140921900 Valsts policijas iekasētās nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem
LV36TREL1060180921900 Nodeva par licences izsniegšanu saskaņā ar Ministru kabineta 03.07.2007. noteikumiem Nr.458 (Nodarbinātības valsts aģentūra)
LV88TREL1060210921900 Nodeva par licences izsniegšanu saskaņā ar Ministru kabineta 13.12.2011. noteikumiem Nr.960 (Valsts vides dienests)
LV15TREL1060140922000 Nodevas par kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un sertifikātu izsniegšanu apsardzes, ieroču un munīcijas aprites kārtības, pirotehnikas, spridzināšanas un detektīvdarbības jomā
LV63TREL1060150923000 Nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai
LV77TREL1060160925000 Nodeva par dokumentu izsniegšanu, kas attiecas uz medību saimniecības izmantošanu, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem, medījamo dzīvnieku un nodarīto zaudējumu aprēķinu un  medību trofeju izvešanu no Latvijas
LV88TREL1060130926000 Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodeva
LV76TREL1060210929100 Valsts nodeva par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)
LV33TREL1060120929200 Valsts nodeva par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā (Ekonomikas ministrija) 
LV11TREL1060210929300 Valsts nodeva par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi
LV27TREL1060210929400 Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem
LV51TREL1060140929500 Valsts nodeva par pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas, tās dublikāta un atkārtotas atļaujas izsniegšanu (Iekšlietu ministrijas Valsts Policija)
LV70TREL1060170929900 Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju, kas nav minētas citos koda 9.2.9.0. apakškodos (Satiksmes ministrija)
LV48TREL1060120929900 Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju, kas nav minētas citos koda 9.2.9.0. apakškodos (Ekonomikas ministrija – patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšana un pārreģistrācija) 
LV10TREL1060210929900 Valsts nodeva par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu (Valsts vides dienests)
LV34TREL1060000929900 Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju, kas nav minētas citos koda 9.2.9.0. apakškodos
   
Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas
LV11TREL1060000934000 Izložu un azartspēļu nodeva
LV80TREL1060190935000 Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
LV79TREL1060210937000 Numerācijas lietošanas tiesību ikgadēja valsts nodeva (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)
LV02TREL1060120938100 Nodeva par 1.kategorijas benzīna un aviācijas degvielas (tonnas) uzturēšanu
LV18TREL1060120938200 Nodeva par 2.kategorijas petrolejas veida reaktīvās degvielas (tonnas) uzturēšanu
LV34TREL1060120938300 Nodeva par 2.kategorijas petrolejas un dīzeļdegvielas (tonnas) uzturēšanu
LV50TREL1060120938400 Nodeva par 3.kategorijas degvieleļļas (tonnas) uzturēšanu
LV51TREL1060000939100 Finanšu stabilitātes nodeva
LV67TREL1060000939200 Autoceļu lietošanas nodeva
LV67TREL1060140939300 Valsts nodeva par Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā paredzētā kontrolšāviena ar vītņstobra šaujamieroci izdarīšanu un par šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanu (Valsts policija)
LV82TREL1060000939900 Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas, kas nav minētas citos koda 9.3.9.0. apakškodos
LV96TREL1060120939900 Valsts nodeva par apvienošanās izvērtēšanu (Konkurences padome)
   
Pārējās nodevas
LV86TREL1060210991000 Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)
LV63TREL1060290991000 Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā (Veselības inspekcija)
LV13TREL1060000991000 Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā
   
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS
   
Naudas sodi
LV34TREL1060191011100 Naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes
LV28TREL1060141011200 Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija 
LV97TREL1060041011300 Naudas sodi, ko uzliek Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
LV76TREL1060141011500 Naudas sodi, ko uzliek Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
LV55TREL1060101011600 Naudas sodi, ko uzliek Jūras spēki
LV11TREL1060141011700 Naudas sodi, ko uzliek Valsts robežsardze
LV43TREL1060001011800 Naudas sodi, ko uzliek Autotransporta direkcija
LV91TREL1060001012100 Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta iestādes
LV10TREL1060001012200 Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvalde
LV26TREL1060001012300 Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes
LV11TREL1060161013100 Naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem
LV27TREL1060161013200 Naudas sodi par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem
LV89TREL1060001013300 Naudas sodi par vides aizsardzības prasību regulējošo tiesību aktu pārkāpumiem
LV07TREL1060001014000 Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
LV70TREL1060141015100 Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem
LV86TREL1060141015200 Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem līdz 2012.gada 28.septembrim
LV10TREL1060141015210 Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem  no 2012.gada 29.septembra
LV31TREL1060141015220 Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem (CSDD radari no 2015.gada 12.februāra)
LV05TREL1060141015300 Pārējie naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē
LV37TREL1060001015400 Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē
LV61TREL1060121019100 Naudas sodi, ko uzliek Centrālā statistikas pārvalde
LV69TREL1060191019200 Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija
LV33TREL1060161019300 Naudas sodi, ko uzliek Pārtikas un veterinārais dienests
LV12TREL1060121019400 Naudas sodi, ko uzliek Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
LV20TREL1060191019500 Naudas sodi, ko uzliek Valsts valodas centrs
LV14TREL1060141019600 Naudas sodi, ko uzliek Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
LV52TREL1060191019700 Naudas sodi, ko uzliek Maksātnespējas administrācija
LV78TREL1060001019900 Naudas sodi, ko uzliek pārējās iestādes, kas nav klasificētas iepriekšminētajos kodos. 
LV84TREL1060191019900  Naudas sodi, ko uzliek pārējās iestādes, kas nav klasificētas iepriekšminētajos kodos. (LR Uzņēmumu reģistrs)
   
Iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām
LV59TREL1060131021000 Iemaksas no Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām
LV25TREL1060131022000 Iemaksas no muitas iestāžu pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām
LV78TREL1060131029000 Pārējās iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām
   
Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem
LV45TREL1060001030000 Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem
   
   
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI
   
Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas
LV02TREL1060001211000 Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc muitas iestādes pieņemtā lēmuma
LV65TREL1060001212000 Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc Valsts ieņēmumu dienesta iestāžu (izņemot muitu) pieņemtā lēmuma
LV82TREL1060161213000 Ieņēmumi no konfiscēto zvejas rīku, zvejas līdzekļu un zivju realizācijas
LV78TREL1060141214000 Ieņēmumi no konfiscētās mantas, preču un citu priekšmetu realizācijas pēc Valsts policijas un Valsts robežsardzes pieņemtā lēmuma
LV60TREL1060001215000 Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu konfiskācijas rīkojuma izpildi
LV42TREL1060001216100 Ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas, ko budžetā ieskaita zvērināti tiesu izpildītāji
LV58TREL1060001216200 Ieņēmumi no papildsoda – mantas konfiskācija  – realizācijas
LV73TREL1060001216900 Ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas, ko budžetā ieskaita citas institūcijas
LV21TREL1060001219000 Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc citu valsts institūciju pieņemtā lēmuma
   
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām
LV50TREL1060001221000 Ieņēmumi no politisko organizāciju (partiju) pretlikumīgo un anonīmo dāvinājumu (ziedojumu) finanšu līdzekļu pārskaitījuma valsts budžetā
LV16TREL1060001222000 Ieņēmumi no valsts amatpersonas labprātīgas atlīdzības par valstij nodarīto zaudējumu
LV33TREL1060161223000 Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)
LV96TREL1060161224000 Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes)
LV11TREL1060001225000 Ieņēmumi no ieturētā nodrošinājuma par lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu ārējās tirdzniecības režīma noteikumu kārtības neievērošanu
LV28TREL1060161226000 Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem
LV91TREL1060161227000 Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem
LV06TREL1060001228000 Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem
LV69TREL1060001229000 Ieņēmumi no mobilo telekomunikāciju licences izsoles
   
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
LV17TREL1060001231100 Ieņēmumi no apbūvēta zemesgabala privatizācijas
LV33TREL1060001231200 Ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas
LV49TREL1060001231300 Ieņēmumi no neapbūvēta zemesgabala privatizācijas
LV64TREL1060001232000 Kreditoru un deponentu parādu summas, kurām iestājas prasības noilgums
LV30TREL1060001233000 Kredītiestāžu iemaksas no atgūtajiem zaudētajiem kredītiem
LV43TREL1060001234900 Ieņēmumi no budžeta iestādēm atmaksātiem pārējiem debitoru parādiem
LV61TREL1060171236000 Ostu pārvalžu iemaksas (Satiksmes ministrija)
LV88TREL1060001237000 Ieņēmumi no Civilās aviācijas  aģentūras
LV68TREL1060001239300 Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi
LV84TREL1060001239400 Ieņēmumi no apdrošinātāja vai biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" par atlīdzinātajiem izdevumiem
LV03TREL1060001239500 Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi
LV67TREL1060001239900 Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā
 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu
 pamatparāda kapitalizācijas
   
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
LV31TREL1060001310000 Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
   
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas
LV45TREL1060001321000 Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
LV11TREL1060001322000 Ieņēmumi no meža  īpašuma pārdošanas
   
Ieņēmumi no pamatparāda kapitalizācijas
LV30TREL1060001330000 Ieņēmumi no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas
LV78TREL1060001340000 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas
   
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas
LV29TREL1060001350000 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas
 
Ieņēmumi no militāro ieroču sistēmu pārdošanas
LV77TREL1060001360000 Ieņēmumi no militāro ieroču sistēmu pārdošanas
   
Ieņēmumi no ES dalībvalstīm un ES institūcijām un pārējām valstīm un institūcijām, kuras nav ES dalībvalstis un ES institūcijas
   
Pārējie ieņēmumi no Eiropas Savienības
LV51TREL1060122063000 Ieņēmumi no EIROSTAT par statistisko programmu īstenošanu
LV17TREL1060122064000 Eiropas Komisijas atmaksa par piedalīšanos Eiropas Patērētāju informācijas centra darbībā
LV95TREL1060002067000 Ieņēmumi no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
LV78TREL1060162069000  Pārējie ieņēmumi no Eiropas Savienības 
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017