Kontu apkalpošana
Publicēts: 22.11.2007   |   Atjaunots: 04.08.2017

No valsts budžeta finansētas institūcijas (no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, to izveidotas aģentūras, komercsabiedrības, biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības, reliģiskas organizācijas) valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un no valsts budžeta līdzekļiem veicamo izdevumu izdarīšanai atver kontus tikai Valsts kasē, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Valsts budžeta līdzekļu atmaksu par veiktajiem izdevumiem valsts budžeta finansētas institūcijas, izņemot valsts budžeta iestādes, var saņemt kredītiestādes kontā.

Kontus Valsts kasē var atvērt arī pašvaldības, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un komersanti, kuros ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa.

Zvērināts tiesu izpildītājs no parādniekiem piedzītos naudas līdzekļus un citas summas, kas pienākas ieinteresētajām personām, glabā uz sava vārda atvērtajā kontā Valsts kasē.

Valsts kase pamatojoties uz pieteikumu par konta atvēršanu atver kontus:

*ziedojumu un dāvinājumu uzskaitei;

*depozītā ieguldīto līdzekļu uzskaitei;

*klienta valdījumā esošo deponēto naudas līdzekļu uzskaitei;

*attiecīgās valsts budžeta programmas vai apakšprogrammas atlikumu uzskaitei līdz to ieplānošanai valsts budžetā;

*valsts budžetā neplānoto līdzekļu uzskaitei līdz to ieplānošanai valsts budžetā;

*budžeta finansētai institūcijai (izņemot valsts budžeta iestādes) – valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un izdevumu veikšanai → skat. zemāk papildus informāciju

*budžeta nefinansētai iestādei, no valsts budžeta daļēji finansētai atvasinātai publiskai personai, pašvaldībai, kā arī kapitālsabiedrībai, kurā ieguldīta valsts vai pašvaldības kapitāla ieņēmumu daļa, – to naudas līdzekļu uzskaitei, kuri nav saņemti no valsts budžeta, un izdevumu veikšanai;

*zvērinātam tiesu izpildītājam – no parādniekiem piedzīto naudas līdzekļu un citu summu glabāšanai, kas pienākas ieinteresētajām personām (pamatojoties uz pieteikumu un Tieslietu ministrijas sniegto informāciju par zvērinātu tiesu izpildītāju iecelšanu);

*valsts budžeta iestādei – citos normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem.

Gada beigās kontos, kas atvērti ziedojumu un dāvinājumu uzskaitei, deponēto līdzekļu kontos un norēķinu kontos esošais līdzekļu atlikums paliek budžeta finansētu institūciju rīcībā, un to var izlietot nākamajā gadā izdevumu finansēšanai, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Minētie konti tiek slēgti saskaņā ar pieteikumu par konta slēgšanu.

 

INFORMĀCIJAI – par esoša norēķinu konta izmantošanu citam projektam vai pasākumam

Beidzoties projektam vai pasākumam, atvērto norēķinu kontu jāslēdz (vairāk par konta slēgšanu šeit) vai arī to var izmantot citam projektam vai pasākumam, ja normatīvajos aktos nav noteikts savādāk.

Lai izmantotu jau esošu kontu jaunam projektam vai pasākumam, lūdzam sūtīt informāciju uz e-pastu biud@kase.gov.lv, norādot:

  • iestādes nosaukumu un reģistrācijas numuru;
  • esošā konta numuru, kam nepieciešams piesaistīt jaunu projekta vai pasākuma nosaukumu;
  • jaunā projekta vai pasākuma nosaukumu;
  • dokumenta kopiju (lēmums, rīkojums, vēstule, līgums u.c.) par budžeta līdzekļu piešķiršanu jaunajam projektam vai pasākumam, to pievienojot e-pastam.

Valsts kasei ir tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, kas ir nepieciešama esoša konta nosaukuma maiņai.

Atverot norēķinu kontu no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām (augstskolām, to aģentūrām, zinātniskiem institūtiem) un budžeta nefinansētām iestādēm, konta struktūru izveido ar finansējuma devēja ministrijas vai augstākās (pārraudzības) ministrijas pazīmi, un minētos kontus var izmantot tikai finansējuma saņemšanai no pazīmē norādītās ministrijas.

Sīkāku informāciju par esoša konta nosaukuma maiņu var saņemt:

  • sūtot jautājumus uz e-pasta adresi biud@kase.gov.lv
  • sazinoties ar Valsts kases Budžeta izpildes un uzraudzības departamenta darbiniekiem pa tālruni:  67094245, 67094328, 67094209, 67094244.

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017