Reglaments
Publicēts: 16.11.2007   |   Atjaunots: 25.10.2013

 

 20.02.2012.

Nr. 3

Valsts kases reglaments

Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
75.panta pirmo daļu

I Vispārīgie noteikumi

1. Valsts kases reglaments nosaka Valsts kases struktūru un darba organizāciju.
2.  Valsts kase veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā, Valsts kases nolikumā, citos   normatīvajos aktos un šajā reglamentā noteiktās funkcijas un uzdevumus.

 II Valsts kases struktūra

3. Valsts kasē ir šādas struktūrvienības:
3.1. departamenti;
3.2.  daļas.

3.3. Valsts kases pārvaldnieka tiešā pakļautībā ir:
3.3.1. Birojs;
3.3.2. Juridiskais departaments;
3.3.3. Eiropas lietu departaments;
3.3.4. Iekšējā audita departaments;
3.3.5. Personāla departaments;
3.3.6. Grāmatvedības departaments;
3.3.7. Kvalitātes un risku vadības departaments;
3.3.8. Infrastruktūras apsaimniekošanas departaments;
3.3.9. Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departaments.

3.4. Valsts kases pārvaldnieka vietnieka finanšu resursu vadības jautājumos tiešā pakļautībā ir:
3.4.1. Finanšu resursu departaments;
3.4.2. Finansēšanas departaments;
3.4.3. Finanšu risku vadības departaments;
3.4.4. Prognozēšanas un finanšu plānošanas departaments;
3.4.5. Starptautiskās sadarbības departaments.


3.5. Valsts kases pārvaldnieka vietnieka valsts budžeta izpildes un uzskaites, pārskatu un norēķinu jautājumos tiešā pakļautībā ir:
3.5.1. Norēķinu departaments un tā pakļautībā esošās daļas:
3.5.1.1.  Finanšu darījumu daļa;
3.5.1.2.  Kredītu daļa;
3.5.1.3.  Eiropas Savienības maksājumu daļa;
3.5.1.4.  Klīringa daļa;
3.5.1.5.  Uzskaites un kontroles daļa.
3.5.2.Pārskatu departaments;
3.5.3.Informātikas departaments un tā pakļautībā esošās daļas:
3.5.3.1.Informācijas sistēmu administrēšanas daļa;
3.5.3.2.Infrastruktūras uzturēšanas daļa;
3.5.3.3.Informācijas tehnoloģiju attīstības daļa;
3.5.4.Budžeta izpildes un uzraudzības departaments.

4. Valsts kases pārvaldnieks, lai īstenotu savas kompetences jomā esošos uzdevumus ar rīkojumu var veidot komitejas un darba grupas. Komitejas darbību reglamentē nolikums. Komitejas nolikumā nosaka attiecīgās komitejas funkcijas, pienākumus un darba organizāciju.

III Valsts kases struktūrvienību kompetence

5. Birojs:
5.1. uztur informatīvo un administratīvo saikni starp Valsts kases pārvaldnieku, pārvaldnieka vietniekiem un Valsts kases struktūrvienībām, Finanšu ministriju un citām iestādēm un privātpersonām;
5.2. organizē Valsts kases dokumentu un arhīva pārvaldību;
5.3. koordinē un organizē Valsts kases darbības stratēģijas izstrādāšanu un aktualizēšanu atbilstoši Biroja kompetencei, apkopojot struktūrvienību iesniegto informāciju, kā arī koordinē un organizē nepieciešamās informācijas sniegšanu Finanšu ministrijas darbības stratēģijas izstrādei un aktualizēšanai un nodrošina Valsts kases gada publiskā pārskata sagatavošanu;
5.4. koordinē un organizē Valsts kases attīstības plāna izstrādāšanu un aktualizēšanu, apkopojot struktūrvienību iesniegto informāciju, veic tā savlaicīgas izpildes kontroli un izpildes gaitas apkopošanu;
5.5. nodrošina Valsts kases oficiālās informācijas un viedokļa atspoguļošanu plašsaziņas līdzekļos, organizē tās publiskošanu, izstrādā un ievieš Valsts kases komunikācijas stratēģiju un plānu;
5.6. saturiski izstrādā un aktualizē Valsts kases interneta un Valsts kases iekšējo mājas lapu, organizējot un pārraugot aktuālās informācijas ievietošanu.  

6. Juridiskais departaments:
6.1. sagatavo normatīvo aktu projektus par Valsts kases kompetencē esošajiem jautājumiem;
6.2. sniedz atzinumus par Valsts kases struktūrvienību un citu valsts pārvaldes iestāžu iesniegtajiem normatīvo aktu projektiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
6.3. piedalās līgumu projektu sagatavošanā, analizē un izvērtē tos;
6.4. atbilstoši pilnvarojumam pārstāv Valsts kases un Finanšu ministrijas intereses tiesību aizsardzības iestādēs, maksātnespējas procesos un veic parādu piedziņu no debitoriem; 
6.5. piedalās Valsts kases un citu institūciju normatīvo aktu projektu izskatīšanā, analizēšanā un novērtēšanā, saskaņojot tos ar Eiropas Kopienas tiesību aktu prasībām.

7. Eiropas lietu departaments:
7.1. koordinē normatīvajos aktos noteikto finanšu instrumentu (Eiropas Savienības fondu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmu) maksājumu iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju veikšanu;
7.2. sagatavo normatīvo aktu un līgumu projektus par normatīvajos aktos noteikto finanšu instrumentu maksājumu iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju veikšanu;
7.3. veic finanšu instrumentu izdevumu deklarāciju vai finanšu pārskatu pārbaudi un sagatavo tos iesniegšanai Eiropas Komisijai vai citai līdzekļu piešķīrējinstitūcijai;
7.4. ja nepieciešams sertificēšanas procesa nodrošināšanai, organizē un veic finanšu instrumentu vadībā iesaistītajās iestādēs normatīvajos aktos noteiktās kontroles un pārbaudes.

8. Iekšējā audita departaments:
8.1. plāno, organizē un veic uz risku novērtējumu balstītus iekšējos auditus; 
8.2. sniedz novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un atbilstību izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanai, finanšu, uzskaites un citas informācijas ticamību un pilnību, darbības atbilstību ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, resursu izmantošanas lietderību un aizsardzību pret iespējamiem zaudējumiem;
8.3. sniedz Valsts kases pārvaldniekam ziņojumus par veikto auditu konstatējumiem un secinājumiem, kā arī sniedz ieteikumus trūkumu novēršanai un iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai;
8.4. sniedz konsultācijas izveidotās iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai, ja tas neietekmē iekšējo auditoru objektivitāti.

9. Personāla departaments:
9.1. nodrošina Valsts kasi ar profesionālu personālu, organizējot personāla plānošanu un atlasi;
9.2. veicina personāla attīstību, organizējot mācības un plānojot profesionālo karjeru;
9.3. attīsta personāla materiālo un nemateriālo motivēšanas sistēmu, veicinot personāla motivāciju efektīvai darbībai;
9.4. noformē ierēdņu un darbinieku valsts civildienesta un darba tiesiskās attiecības un dokumentē dienesta un darba gaitu;
9.5. attīsta Valsts kases korporatīvo kultūru, veicinot personāla lojalitāti un iesaistīšanos Valsts kases mērķu sasniegšanā;
9.6. organizē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas personālvadības uzskaiti.

10. Grāmatvedības departaments:
10.1. sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijai Valsts kases budžeta projektu ar paskaidrojumiem nākamajam saimnieciskajam gadam pa programmām un apakšprogrammām;
10.2. nodrošina grāmatvedības uzskaites organizāciju atbilstoši grāmatvedību regulējošajiem tiesību aktiem;
10.3. veic norēķinus, ar juridiskām un fiziskām personām;
10.4. nodrošina, ka Valsts kasei piešķirtie budžeta līdzekļi tiek izlietoti pareizi un ekonomiski atbilstoši piešķirtajiem asignējumiem un paredzētajiem mērķiem saskaņā ar apstiprinātām izdevumu tāmēm, kā arī uzrauga materiālo un nemateriālo vērtību saglabāšanu to glabāšanas un ekspluatācijas vietās;
10.5. sagatavo Valsts kases ceturkšņa un gada finanšu pārskatu;
10.6. organizē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas un Iepirkumu uzraudzības biroja grāmatvedības uzskaiti;
10.7. sagatavo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas un Iepirkumu uzraudzības biroja ceturkšņa un gada finanšu pārskatus;
10.8. organizē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas un Iepirkumu uzraudzības biroja budžeta projektu nākamajam saimnieciskajam gadam sagatavošanu un budžetu izpildes procesu.

11.    Kvalitātes un risku vadības departaments:
11.1. organizē kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu Valsts kasē atbilstoši normatīvo aktu un starptautisko kvalitātes standartu prasībām;
11.2. nodrošina Valsts kases būtiskāko risku identifikāciju, uzskaiti un novērtēšanu;
11.3. sniedz metodisku atbalstu procesu un projektu risku analīzes norisē un koordinē risku vadības pasākumu realizāciju;
11.4. organizē rīcības vadlīniju izstrādi ārkārtas situācijām, ja īstenojas kāds no riskiem ar augstu ietekmes līmeni;
11.5. ziņo par neatbilstībām un iespējamajiem krāpšanas gadījumiem Nacionālajai atbildīgajai amatpersonai un Vadošās iestādes vadītājam saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto;
11.6. nodrošināt informācijas drošības pārvaldību Valsts kasē.

12. Starptautiskās sadarbības departaments:
12.1. organizē, koordinē un vada sadarbību ar starptautiskajām finanšu institūcijām, sadarbības bankām, ārvalstu valsts pārvaldes, Eiropas Savienības iestādēm;
12.2. koordinē starptautisku līgumu, t.sk. aizņēmumu līgumu no starptautiskajām finanšu institūcijām, un sadarbības līgumu ar sadarbības bankām izskatīšanu un parakstīšanu, un organizē informācijas nodrošināšanu, kas ieriet no noslēgto aizņēmuma līgumu nosacījumiem;
12.3. veic investoru attiecību vadību ar Latvijas Republikas vērtspapīru investoriem;
12.4. nodrošina Latvijas Republikai piederošo akciju (kapitāla daļu) starptautiskajās finanšu institūcijās pārvaldi un sagatavo komentārus, lēmumu projektus, lai nodrošinātu LR deleģēto pārstāvju dalību starptautisko finanšu institūciju pārvalžu sēdēs;
12.5. organizē valsts pārvaldes iestāžu sadarbību ar starptautiskajām reitinga aģentūrām un koordinē reitinga aģentūru pārstāvju vizītes Latvijā.

13. Infrastruktūras apsaimniekošanas departaments:
13.1. nodrošina ēku un tehnisko iekārtu apsaimniekošanu, nomāto darba telpu uzturēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
13.2. nodrošina elektroapgādes, signalizācijas, vēdināšanas, kondicionēšanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbību un to pārraudzību;
13.3. organizē iestādes materiālu un pakalpojumu iepirkumu procesu atbilstoši piešķirtajiem asignējumiem un paredzētajiem mērķiem saskaņā ar budžeta izdevumu tāmēm, veic un organizē preču un pakalpojumu iegādes atbilstoši normatīvajiem aktiem;
13.4. koordinē izveidoto valsts iepirkumu komisiju administratīvo darbu;
13.5. nodrošina struktūrvienības ar nepieciešamo inventāru, saimniecības, kancelejas precēm un  biroja tehnikas izejmateriāliem;
13.6. koordinē Valsts kasei piederošā autotransporta izmantošanu, apsaimniekošanu un glabāšanu;
13.7. uztur Valsts kases darba aizsardzības sistēmu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

14. Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departaments:
14.1. nodrošina klientu iesniegto maksājumu izpildi saskaņā normatīvajos aktos noteikto kārtību;
14.2. nodrošina klientu kontu kases ieņēmumu un izdevumu reģistrāciju, dienas slēgumu un grāmatojumu kontroli Valsts kases vienotajā valsts budžeta plānošanas un uzskaites sistēmā;
14.3. sniedz Valsts kases klientiem pakalpojumus budžeta izpildes organizācijas jomā;
14.4. nodrošina departamentam deleģēto Valsts kases pakalpojumu attīstības projektu organizēšanu, lai nodrošinātu Valsts kases klientiem sniegto pakalpojumu attīstību un jaunu pakalpojumu ieviešanu atbilstoši Valsts kases darbības stratēģijai.
 
15. Finanšu resursu departaments:
15.1. veic darījumus valsts parāda vadības ietvaros, piedalās valsts parāda vadības stratēģijas izstrādāšanā, organizē aizņēmumus valsts budžeta deficīta finansēšanai un valsts parāda pārfinansēšanai, kā arī slēdz darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem;
15.2. organizē brīvo resursu (t.sk., ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu) izvietošanu un nodrošina nepieciešamo likviditāti valsts budžeta izpildei un valsts parāda vadībai;
15.3. ierosina Valsts kases kontu parāda un naudas līdzekļu vadības ietvaros atvēršanu bankās;
15.4. organizē līdzekļu pieņemšanu termiņnoguldījumos un ieguldījumos valdības vērtspapīros valsts speciālā budžeta izpildītājiem, pašvaldībām u.c.
 
16. Finansēšanas departaments:
16.1. nodrošina valsts aizdevumu un galvojumu portfeļa vadības principu izstrādi un pilnveidošanu, izstrādājot un ieviešot atbilstošus normatīvos aktus valsts aizdevumu un valsts galvojumu jomā;
16.2. nodrošina procesu, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā tiek iekļauti pieprasījumi valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem;
16.3. nodrošina valsts aizdevuma plānošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izstrādes procesā, sniedzot informāciju par plānotajiem valsts aizdevumiem vidējā termiņā un plānotajām valsts aizdevumu atmaksām un uzņemto saistību apmēru saskaņā ar iepriekšējos gados noslēgtajiem aizdevuma līgumiem;
16.4. organizē gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto valsts budžeta aizdevumu un valsts vārdā sniegto galvojumu izsniegšanas procesu;
16.5. nodrošina operatīvas informācijas pieejamību par valsts budžeta aizdevumu un valsts vārdā sniegto galvojumu finansiālo saistību izpildi un veiktajām darbībām kavēto maksājumu un bezcerīgo aizdevumu atgūšanas procesā;
16.6. organizē valsts budžetā paredzēto valsts aizdevumu dzēšanu likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.

17. Finanšu risku vadības departaments:
17.1. organizē valsts parāda portfeļa un aktīvu portfeļa finanšu risku vadību;
17.2. veic valsts parāda portfeļa, aizdevumu un galvojumu portfeļa analīzi, lai sagatavotu lēmumus par darbībām valsts parāda vadības jomā;
17.3. uzrauga un prognozē finanšu un kapitāla tirgu izmaiņas, izvērtē to ietekmi uz valsts parāda portfeli;
17.4. organizē Valsts kases sadarbības partneru kredītriska vadību;
17.5. izvērtē uz valsts aizdevumu vai galvojumu pretendējošos projektus un projektu realizētāju finansiālo stāvokli, lai sagatavotu lēmumus par aizdevumu un galvojumu sniegšanu;
17.6. piedalās publiskās un privātās partnerības projektu analīzes veikšanā, lai novērtētu projektu paredzamo ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistībām un valsts parādu;
17.7. veic Kohēzijas fonda projektu realizētāju finansiālā stāvokļa un līdzfinansējuma nodrošināšanas spēju izvērtēšanu.

18. Prognozēšanas un finanšu plānošanas departaments:
18.1. sagatavo valsts budžeta izpildes, valsts parāda un parāda vadības izdevumu prognozes, naudas plūsmas un likviditātes prognozes, kā arī citas valsts finansiālo saistību izpildei un finanšu resursu vadībai nepieciešamās īstermiņa un vidēja termiņa prognozes;
18.2. pamatojoties uz izstrādātajām prognozēm, novērtē finansēšanas nepieciešamību un finansējuma pietiekamību valsts finansiālo saistību izpildei; 
18.3. seko prognožu izpildei un novērtē prognožu precizitāti, veicot prognožu noviržu cēloņu analīzi;
18.4. sniedz paskaidrojumus prognožu lietotājiem par izstrādātajām prognozēm, izmantotajiem pieņēmumiem un prognozēšanas metodēm.

19. Budžeta izpildes un uzraudzības departaments:
19.1. organizē un koordinē valsts budžeta iestāžu finansēšanas plānu izstrādāšanas, apstiprināšanas un uzskaites kārtības izstrādi un pilnveidošanu;
19.2. nodrošina asignējumu un dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem piešķiršanu izdevumu veikšanai, kas noteikti apropriācijas kārtībā saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izstrādātiem finansēšanas plāniem;
19.3. nodrošina uzskaites kontu atvēršanu, bloķēšanu un slēgšanu Valsts kasē;
19.4. analizē un sagatavo operatīvu informāciju par valsts budžeta izpildi;
19.5. nodrošina Finanšu ministrijas apakšprogrammas “Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem” budžeta plānošanu un maksājumu uzdevuma pieteikuma sagatavošanu kompensāciju izmaksām saskaņā ar pašvaldību pieprasījumiem un finansēšanas plānu.

20. Norēķinu departaments:
20.1. nodrošina valsts budžeta norēķinus un saskaņā ar Valsts kases valsts budžeta grāmatvedības metodoloģiju reģistrē maksājumus datu bāzēs;
20.2. rīko valsts budžeta līdzekļu kontus Latvijas Bankā un kredītiestādēs;
20.3. veic valsts budžeta ieņēmumu uzskaiti un sadali atbilstoši normatīvajiem aktiem;
20.4. nodrošina valsts budžeta aizdevumu izmaksas un aizdevumu saistību uzskaiti gadskārtējā valsts budžeta izpildē, kā arī saistību izpildes uzraudzību;
20.5. nodrošina ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu uzskaiti un norēķinus;
20.6. nodrošina ar valsts parāda vadību un naudas līdzekļu un valsts budžeta aizdevumu vadību saistīto finanšu darījumu izpildi un to uzskaiti valsts budžeta izpildē un grāmatvedībā;
20.7. nodrošina valsts vārdā sniegto galvojumu saistību uzskaiti un galvojumu finansiālo saistību izpildes uzraudzību;
20.8. veic pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda līdzekļu uzskaiti, sadali un pašvaldību parādu ieturēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
20.9. salīdzina datus ar debitoriem un kreditoriem, kā arī Valsts kases klientiem;
20.10. kontrolē norēķinu reģistrāciju un grāmatojumus Valsts kases grāmatvedības uzskaites sistēmā un nodrošina valsts budžeta finanšu bilances sagatavošanu.

21. Pārskatu departaments:
21.1. sagatavo valsts budžeta kases izpildes operatīvos un oficiālos pārskatus;
21.2. sagatavo saimnieciskā gada pārskatu saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību un atbilstoši gadskārtējam budžeta likumam;
21.3. sniedz metodoloģiskus norādījumus valsts pārvaldes iestādēm par grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jautājumiem;
21.4. Valsts kases kompetences ietvaros piedalās budžeta ieņēmumu, izdevumu, valsts parāda un finansēšanas klasifikāciju izstrādāšanā un ieviešanā;
21.5. sniedz Valdības Finanšu statistikas sagatavošanai nepieciešamo informāciju un paskaidrojumus par valsts un pašvaldību budžetu izpildi Latvijas Bankai un Centrālajai statistikas pārvaldei, Valūtas fondam un citām organizācijām saskaņā ar pieprasījumiem;
21.6. piedalās ar valsts pārvaldes iestāžu grāmatvedības uzskaites un pārskatu  sagatavošanas metodoloģiju saistīto normatīvo aktu projektu izvērtēšanā;
21.7. izstrādā Valsts kases valsts budžeta uzskaites grāmatvedības politiku un koordinē tās ieviešanu;
21.8. pieņem, pārbauda un apkopo ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību pārskatus;
21.9. nodrošina pārskatu apkopošanas programmatūras funkcionālo administrēšanu.

22. Informātikas departaments:
22.1. nodrošina lietotāju prasībām atbilstošos tehnisko un informācijas resursu pieejamības, integritātes un konfidencialitātes parametrus;
22.2. veic Valsts kases informācijas resursu aizsardzību;
22.3. nodrošina Valsts kases klientus ar viņiem nepieciešamajiem informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) pakalpojumiem;
22.4. Valsts kases funkciju izmaiņu gadījumos koordinē to integrāciju esošajā IT infrastruktūrā;
22.5. sniedz priekšlikumus IT risinājumu izmantošanai Valsts kases darbības efektivitātes uzlabošanai;
22.6. nodrošina tehnisko un programmātisko risinājumu realizāciju saskaņā ar Valsts kases attīstības plānu.

IV Valsts kases vadība un darba organizācija

23. Valsts kasi vada Valsts kases pārvaldnieks. Valsts kases pārvaldnieka kompetence noteikta Valsts kases nolikumā un citos normatīvajos aktos.
24. Valsts kases pārvaldniekam ir tieši pakļauti divi vietnieki.
25. Valsts kases pārvaldnieka prombūtnes laikā pārvaldnieka pienākumus pilda pārvaldnieka norīkots pārvaldnieka vietnieks vai cita pārvaldnieka norīkota amatpersona.
26. Valsts kases pārvaldnieka vietnieki:
26.1. nodrošina un koordinē sev pakļauto struktūrvienību funkciju izpildi, dod uzdevumus un norādījumus šo struktūrvienību vadītājiem, kā arī sadarbojas ar citām Valsts kases struktūrvienībām;
26.2. vada un atbild par valsts budžeta izpildes un finanšu resursu vadības funkciju un valsts budžeta uzskaites, pārskatu un norēķinu funkciju izpildi atbilstoši noteiktajai kompetencei;
26.3. atbilstoši kompetencei pārstāv Valsts kasi attiecībās ar citām valsts pārvaldes iestādēm, kā arī privātpersonām;
26.4.  iesniedz Valsts kases pārvaldniekam priekšlikumus par tiešā pakļautībā esošo ierēdņu un darbinieku valsts civildienesta un darba tiesisko attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, amata pienākumu sadali, motivēšanu, kā arī saukšanu pie disciplināratbildības;
26.5. atbilstoši kompetencei piedalās Valsts kases darbības stratēģijas un citu Valsts kases darbu reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu izpildes nodrošināšanā un kontrolē.
27. Valsts kases pārvaldniekam tieši pakļauto struktūrvienību un Valsts kases   pārvaldnieka vietniekiem tieši pakļauto struktūrvienību vadītāji:
27.1. plāno, vada, organizē un koordinē struktūrvienības darbu, kā arī atbild par struktūrvienībai noteikto funkciju un uzdevumu izpildi atbilstoši attiecīgās struktūrvienības kompetencei;
27.2. sadarbojas ar citām Valsts kases struktūrvienībām tai noteikto funkciju un uzdevumu izpildē;
27.3. izvērtē un sniedz Valsts kases pārvaldniekam un attiecīgajam Valsts kases pārvaldnieka vietniekam informāciju par struktūrvienības darbības rezultātiem;
27.4. sniedz Valsts kases pārvaldniekam un attiecīgajam Valsts kases pārvaldnieka vietniekam priekšlikumus par struktūrvienības ierēdņu un darbinieku valsts civildienesta un darba tiesisko attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, amata pienākumu sadali, motivēšanu, kā arī saukšanu pie disciplināratbildības;
27.5. atbilstoši kompetencei piedalās Valsts kases darbības stratēģijas un citu Valsts kases darbību reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu izstrādē, izpildes nodrošināšanā un kontrolē;
27.6. atbilstoši kompetencei pārstāv Valsts kasi attiecībās ar citām valsts pārvaldes iestādēm, kā arī privātpersonām.
28. Ar Valsts kases ierēdņiem un darbiniekiem valsts civildienesta un darba tiesiskās attiecības nodibina un izbeidz Valsts kases pārvaldnieks.
29. Valsts kases pārvaldnieks dod rīkojumus Valsts kases pārvaldnieka vietniekiem un struktūrvienību vadītājiem, kuri nodrošina viņa rīkojumu izpildi. Valsts kases pārvaldnieks var dot tiešus rīkojumus jebkuram Valsts kases ierēdnim un darbiniekam.
30. Valsts kases pārvaldnieka vietnieki dod rīkojumus pakļautībā esošo struktūrvienību vadītājiem un var dot tiešus rīkojumus pakļautībā esošo struktūrvienību ierēdņiem un darbiniekiem, kuri nodrošina viņa rīkojumu izpildi.
31. Struktūrvienības vadītājs vada struktūrvienības darbu. Struktūrvienības vadītājs dod rīkojumus struktūrvienības ierēdņiem un darbiniekiem.
32. Ja ierēdnis vai darbinieks ir saņēmis tiešu rīkojumu no Valsts kases pārvaldnieka, viņš par to informē savu tiešo vadītāju un attiecīgo Valsts kases pārvaldnieka vietnieku, kuram viņš pakļauts.
33. Ja ierēdnis vai darbinieks ir saņēmis tiešu rīkojumu no Valsts kases pārvaldnieka vietnieka vai citas Valsts kases augstākstāvošas amatpersonas, kura nav tā tiešais vadītājs, viņš par to informē savu tiešo vadītāju.
34. Valsts kases ierēdņu un darbinieku amata pienākumus šajā reglamentā noteikto Valsts kases funkciju un uzdevumu izpildei nosaka Valsts kases pārvaldnieks konkrētajā amata aprakstā.
35. Darba organizācijas kārtību Valsts kasē nosaka Valsts kases pārvaldnieka izdoti iekšējie normatīvie akti.
V Noslēguma jautājumi

36. Reglaments stājas spēkā tā saskaņošanas dienā.
37. Atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 18.marta Valsts kases reglamentu Nr.4.


Pārvaldnieks K.Āboliņš
SASKAŅOTS
Ar Finanšu ministrijas  20.02.2012. atzinumu Nr.22-1-04/1081.

 

Valsts pārvaldes iekārtas likums

 

 

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368; 67094299
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2015