Iekšējā aizņēmuma vērtspapīri
Publicēts: 13.11.2007   |   Atjaunots: 15.05.2017

Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru - obligāciju un parādzīmju (turpmāk tekstā - valsts vērtspapīri) - izlaišanas mērķis ir nodrošināt valsts budžeta deficīta finansēšanu un valsts parāda pārfinansēšanu, kā arī valdības finanšu likviditāti. Šobrīd valsts vērtspapīri ir galvenais valsts iekšējā aizņēmuma avots.

Pirmā valsts vērtspapīru emisija tika veikta 1993.gada beigās. Turpmākajos gados, palielinoties valdības finansēšanas nepieciešamībai, kā arī attīstoties valsts vērtspapīru tirgum, investoriem tika piedāvāti garāka termiņa vērtspapīri. Patlaban apgrozībā ir vidēja un ilgtermiņa obligācijas ar sākotnējiem dzēšanas termiņiem trīs, pieci, desmit un vienpadsmit gadi.

Emitents ir Finanšu ministrija. Visus darījumus ar valsts vērtspapīriem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.g. 6. maija “Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumiem” veic Valsts kase.

Valsts vērtspapīrus pēc to sākotnējā dzēšanas termiņa iedala trīs grupās:

  • īstermiņa parādzīmes – vērtspapīri, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš nepārsniedz vienu gadu;

  • vidēja termiņa obligācijas – vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu, kas ir garāks par vienu gadu un nepārsniedz piecu gadu robežu;

  • ilgtermiņa obligācijas – vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu, kas ir garāks par pieciem gadiem.

Valsts īstermņa parādzīmes izlaiž ar diskontu, prēmiju vai atbilstoši nominālvērtībai un dzēš par to nominālvērtību dzēšanas datumā.

Valsts vidēja un ilgtermiņa obligācijas izlaiž ar fiksētu ienākumu – periodiskiem procentu maksājumiem, kas parasti tiek izmaksāti vienu vai divas reizes gadā, un dzēš par to nominālvērtību dzēšanas datumā.

Tiešā pārdošana

Lai nodrošinātu iespēju veikt operatīvas darbības finanšu vadības ietvaros, Valsts vērtspapīru sākotnējā izvietošana var notikt arī organizējot tiešās pārdošanas metodi, t.i., slēdzot tiešos darījumus biržas NASDAQ Riga elektroniskajā tirdzniecības sistēmā Genium INET. Informācija par jaunas un vai atkārtotas (papildu) emisijas piedāvājumu tiek publicēta Genium INET.

Reģistrēšana

Visi Latvijas valsts vērtspapīri tiek reģistrēti Latvijas Centrālajā depozitārijā. No 1999.gada 10.augusta Latvijas valsts vērtspapīri, kas pārdoti sākotnējās izvietošanas izsolēs (izņemot 21 dienas parādzīmes), tiek reģistrēti un iekļauti biržas NASDAQ Riga oficiālajā sarakstā.

Tirgus dalībnieki

Valsts vērtspapīru sākotnējās izvietošanas tiešie dalībnieki konkurējošās daudzcenu un nokonkurējošās fiksētas likmes apjoma izsolēs, kā arī tiešajā pārdošanā ir primārie dīleri - biržas NASDAQ Riga biedri, kam ir noslēgts līgums ar valsts kasi (skat. sadaļu Primārie dīleri).

Kā atsevišķs ieguldītājs valsts vērtspapīru sākotnējā izvietošanā saskaņā ar atbilstošiem līgumiem ar Valsts kasi par vērtspapīru iegādi piedalās Finanšu un kapitāla tirgus komisija, investējot Noguldījumu garantiju un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļus valsts vērtspapīros to sākotnējā izvietošanā par konkurējošā daudzcenu izsolē noteikto vidējo svērto peļņas likmi.

Fiziskas un juridiskas personas var iegādāties valsts vērtspapīrus sākotnējā izvietošanā, izmantojot primāro dīleru pakalpojumus darījumiem biržā NASDAQ Riga, vai arī neregulētajā (ārpusbiržas) tirgū, slēdzot tiešos darījumus.

Komisijas maksas

Komisijas maksas par darījumiem ar valsts vērtspapīriem atrodama NASDAQ Riga mājaslapā http://www.nasdaqbaltic.com/.

Norēķinu sistēma

Norēķinus par valsts vērtspapīriem to sākotnējā izvietošanā organizē Latvijas Centrālais depozitārijs. Darījumi ar valsts vērtspapīriem tiek veikti, ievērojot principu par vērtspapīru piegādi pret samaksu (Delivery Versus Payment).

Aprēķini

Saskaņā ar Starptautiskās Kapitāla tirgus asociācijas (ICMA – International Capital Market Association) standartu gada bāze vidēja un ilgtermiņa valsts vērtspapīru cenas, uzkrātās peļņas, fiksētā ienākuma un peļņas aprēķinam ir Act/Act. (aprēķinos tiek izmantots faktiskais dienu skaits par bāzi izmantojot faktisko dienu skaitu gadā). Savukārt gada bāze parādzīmju cenas un peļņas aprēķinam ir Act/360 (aprēķinā lieto faktisko dienu skaitu, par bāzi izmantojot 360 dienas).

Tirdzniecības laiks

Valsts vērtspapīru izsoles saskaņā ar plānoto valsts vērtspapīru sākotnējās izvietošanas kalendāru parasti notiek trešdienās (izņemot 21 dienas parādzīmes) un pieteikumi tiek pieņemti līdz plkst.12.00 – konkurējošajām daudzcenu izsolēm un līdz plkst.15.00 – nekonkurējošajām fiksētās likmes apjoma izsolēm. Tiešā vērtspapīru pārdošana netiek veikta regulāri, un paziņojums par to parasti tiek sniegts ne ātrāk kā dienu pirms plānotās emisijas. Norēķini par izsolēs iegādātajiem vērtspapīriem parasti tiek veikti piektdienās, naudu vērtspapīru iegādei nodrošinot norēķinu kontā TARGET2-Latvija sistēmā līdz plkst.9.30. Tirdzniecība ar valsts vērtspapīriem biržā NASDAQ Riga notiek katru darba dienu no plkst.10.00 līdz 16.00.

Likviditāte

Salīdzinot ar pārējiem investīciju veidiem Latvijas vērtspapīru tirgū, Latvijas valsts vērtspapīri ir uzskatāmi par ieguldījumiem ar samērā augstu likviditāti, jo salīdzinājumā ar citiem iekšējiem parāda vērtspapīriem emisijas tiek veiktas lielākos apjomos, savukārt Latvijas Banka nodrošina iespēju bankām refinansēt valsts vērtspapīrus ar lombarda kredītiem, turklāt tiek rīkotas REPO (vērtspapīru pirkšana ar atpārdošanu) izsoles, kā arī eirozonas nacionālās centrālās bankas var uzpirkt Latvijas valsts vērtspapīrus savā īpašumā monetārās politikas īstenošanas ietvaros.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017