Iekšējā aizņēmuma vērtspapīri
Publicēts: 13.11.2007   |   Atjaunots: 30.09.2015

Latvijas valsts vērtspapīru - obligāciju un parādzīmju (turpmāk tekstā - valsts vērtspapīri) - izlaišanas mērķis ir nodrošināt valsts budžeta deficīta finansēšanu un valsts parāda pārfinansēšanu, kā arī valdības finanšu likviditāti. Šobrīd valsts vērtspapīri ir galvenais valsts iekšējā aizņēmuma avots.

Pirmā valsts vērtspapīru emisija tika veikta 1993.gada beigās. Turpmākajos gados, palielinoties valdības finansēšanas nepieciešamībai, kā arī attīstoties valsts vērtspapīru tirgum, investoriem tika piedāvāti garāka termiņa vērtspapīri. Patlaban apgrozībā ir īstermiņa parādzīmes ar sākotnējo dzēšanas termiņu seši un divpadsmit mēneši, vidēja termiņa obligācijas ar sākotnējiem dzēšanas termiņiem trīs un pieci gadi, kā arī ilgtermiņa obligācijas ar sākotnējo atmaksas termiņu desmit un vienpadsmit gadi.

Emitents ir Finanšu ministrija. Visus darījumus ar valsts vērtspapīriem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.g. 6. maija “Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumiem” veic Valsts kase.

Valsts vērtspapīrus pēc to sākotnējā dzēšanas termiņa iedala trīs grupās:

  • īstermiņa parādzīmes – vērtspapīri, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš nepārsniedz vienu gadu;

  • vidēja termiņa obligācijas – vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu, kas ir garāks par vienu gadu un nepārsniedz piecu gadu robežu;

  • ilgtermiņa obligācijas – vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu, kas ir garāks par pieciem gadiem.

Valsts īstermņa parādzīmes pārdod ar diskontu un dzēš par to nominālvērtību dzēšanas datumā.

Valsts vidēja un ilgtermiņa obligācijas pārdod ar fiksētu ienākumu – periodiskiem procentu maksājumiem, kas parasti tiek izmaksāti vienu vai divas reizes gadā, un tiek dzēstas par to nominālvērtību dzēšanas datumā.

Tiešā pārdošana

Lai nodrošinātu iespēju veikt operatīvas darbības finanšu vadības ietvaros, Valsts vērtspapīru sākotnējā izvietošana var notikt arī organizējot tiešās pārdošanas metodi, t.i., slēdzot tiešos darījumus biržas NASDAQ OMX Riga elektroniskajā tirdzniecības sistēmā GeniumINET. Informācija par jaunas un vai atkārtotas (papildu) emisijas piedāvājumu tiek publicēta GeniumINET.

Reģistrēšana

Visi Latvijas valsts vērtspapīri tiek reģistrēti Latvijas Centrālajā depozitārijā. No 1999.gada 10.augusta Latvijas valsts vērtspapīri, kas pārdoti sākotnējās izvietošanas izsolēs, tiek reģistrēti un iekļauti biržas NASDAQ OMX Riga oficiālajā sarakstā.

Tirgus dalībnieki

Valsts vērtspapīru sākotnējās izvietošanas tiešie dalībnieki konkurējošās daudzcenu un nokonkurējošās fiksētas likmes apjoma izsolēs, kā arī tiešajā pārdošanā ir primārie dīleri - biržas NASDAQ OMX Riga biedri, kam ir noslēgts līgums ar valsts kasi (skat. sadaļu Primārie dīleri).

Kā atsevišķs ieguldītājs valsts vērtspapīru sākotnējā izvietošanā saskaņā ar atbilstošiem līgumiem ar Valsts kasi par vērtspapīru iegādi piedalās Finanšu un kapitāla tirgus komisija, investējot Noguldījumu garantiju un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļus valsts vērtspapīros to sākotnējā izvietošanā par konkurējošā daudzcenu izsolē noteikto vidējo svērto peļņas likmi.

Fiziskas un juridiskas personas var iegādāties valsts vērtspapīrus sākotnējā izvietošanā, izmantojot primāro dīleru pakalpojumus darījumiem biržā NASDAQ OMX Riga, vai arī neregulētajā (ārpusbiržas) tirgū, slēdzot tiešos darījumus.

Komisijas maksas

Komisijas maksas par darījumiem ar valsts vērtspapīriem atrodama NASDAQ OMX Riga mājaslapā www.nasdaqomxbaltic.com.

Norēķinu sistēma

Norēķinus par valsts vērtspapīriem to sākotnējā izvietošanā organizē Latvijas Centrālais depozitārijs. Darījumi ar valsts vērtspapīriem tiek veikti, ievērojot principu par vērtspapīru piegādi pret samaksu (Delivery Versus Payment).

Aprēķini

Saskaņā ar Starptautiskās Vērtspapīru tirgus asociācijas (ISMA – International Securities Marke Association) standartu gada bāze vidēja un ilgtermiņa valsts vērtspapīru cenas, uzkrātās peļņas, fiksētā ienākuma un peļņas aprēķinam ir 30E/360*. Tas nozīmē, ka katrs kalendārais mēnesis jāuzskata par 1/12 daļu no 360 dienām gadā vai 30 dienām un laika periods no mēneša konkrētā datuma līdz nākošā mēneša tam pašam datumam jāuzskata par 30 dienām.
* - visām pēc 2005.gada 1.jūlija no jauna emitētajām obligācijām tiek piemērota Act/Act dienu skaitīšanas metode. Tas nozīmē, ka aprēķinos tiek izmantots faktiskais dienu skaits.

Tirdzniecības laiks

Valsts vērtspapīru izsoles saskaņā ar plānoto valsts vērtspapīru sākotnējās izvietošanas kalendāru parasti notiek trešdienās plkst.12.00 – konkurējošajām daudzcenu izsolēm un plkst.15.00 – nekonkurējošajām fiksētās likmes apjoma izsolēm. Tiešā vērtspapīru pārdošana netiek veikta regulāri, un paziņojums par to parasti tiek sniegts ne ātrāk kā dienu pirms plānotās emisijas. Norēķini par izsolēs iegādātajiem vērtspapīriem parasti tiek veikti piektdienās, naudu vērtspapīru iegādei nodrošino norēķinu kontā TARGET2-Latvija sistēmā līdz plkst.9.30. Tirdzniecība ar valsts vērtspapīriem biržā NASDAQ OMX Riga notiek katru darba dienu no plkst.10.00 līdz 16.00.

Likviditāte

Salīdzinot ar pārējiem investīciju veidiem Latvijas vērtspapīru tirgū, Latvijas valsts vērtspapīri ir uzskatāmi par ieguldījumiem ar samērā augstu likviditāti, jo salīdzinājumā ar citiem iekšējiem parāda vērtspapīriem emisijas tiek veiktas lielākos apjomos, savukārt Latvijas Banka nodrošina iespēju bankām refinansēt valsts vērtspapīrus ar lombarda kredītiem, turklāt tiek rīkotas REPO (vērtspapīru pirkšana ar atpārdošanu) izsoles, kā arī eirozonas nacionālās centrālās bankas var uzpirkt Latvijas valsts vērtspapīrus savā īpašumā monetārās politikas īstenošanas ietvaros.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017