Valsts kase - maksājumu un sertifikācijas iestāde
Publicēts: 14.11.2007   |   Atjaunots: 13.03.2017

2007.-2013.gada plānošanas periodā

Maksājumu iestādes un sertifikācijas iestādes funkcijas ir noteiktas ES tiesību aktos par ES politiku instrumentu vadību, kā arī attiecīgajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kurus apkopotā veidā iespējams atrast http://www.esfondi.lv/ mājas lapā.

Sertifikācijas iestādes pamatfunkcija saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 61. pantu un ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu ir sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai apstiprinātas izdevumu deklarācijas un maksājumu pieteikumus, tādējādi apliecinot, ka izdevumu deklarācijas ir pareizas un sagatavotas, izmantojot uzticamas grāmatvedības sistēmas, un to pamatā ir pārbaudāmi pamatojuma dokumenti, kā arī deklarētie izdevumi atbilst spēkā esošajiem Kopienas un Latvijas Republikas tiesību aktiem un ir veikti saistībā ar darbībām, kas finansēšanai izraudzītas saskaņā ar programmai piemērojamiem kritērijiem un ievērojot Kopienas un Latvijas Republikas tiesību aktus.

Sertifikācijas iestāde veic uzskaiti attiecībā uz atgūstamajām summām un summām, kas atsauktas pēc visa darbības atbalsta vai tā daļas atcelšanas.

Maksājumu iestādes funkcijas ir veikt maksājumus Eiropas Savienības fondu ietvaros un veikt šo maksājumu finanšu uzskaiti.

Maksājumu iestādes un sertifikācijas iestādes tiesības un pienākumus 2007.-2013.gada plānošanas periodam ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā nosaka 15.02.2007. ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums un atbilstoši likumā noteiktajam deleģējumam izstrādātie Ministru kabineta noteikumi.

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017