Mēneša pārskati par parādu 2017
Publicēts: 16.02.2017   |   Atjaunots: 16.08.2017

Oficiālais mēneša pārskats "Valsts un pašvaldību parāds" 2017

Pielikums 2.1. ‘Valsts  parāda vērtspapīri”

Pielikums 2.2.  “Valsts un pašvaldību aizņēmumu pārskats”

Pielikums 2.3.  “Valsts noguldījumi (saistības)”  

Atbilstoši lietotāju pieprasījumam 2017.gada oficiālā mēneša pārskata “Valsts un pašvaldību parāds” datu struktūra ir aktualizēta atbilstoši Eiropas kontu sistēmai EKS 2010 - finanšu instrumenti  (noguldījumi, parāda vērtspapīri, aizņēmumi) nominālvērtībā sadalījumā pa to kategorijām un termiņiem. Papildus detalizētā informācija par katru no finanšu instrumentiem ir apkopota Pārskata pielikumos.

2017.gada mēneša pārskata “Valsts un pašvaldību parāds” dati klasificēti un uzrādīti pa finanšu instrumentu kategorijām nominālvērtībā un to termiņiem (īstermiņa un kopā vidēja /ilgtermiņa) strukturāli atbilstoši MK 2005.gada 8.novembra noteikumiem Nr. 842 “Noteikumi par vispārējā valdības parāda klasifikāciju” un Eiropas Kontu Sistēmai EKS 2010.  Pārskata  pielikumos ‘Valsts  parāda vērtspapīri”, “Valsts un pašvaldību aizņēmumu pārskats”, “Valsts noguldījumi (saistības)” dati detalizēti klasificēti pa finanšu instrumentu apakškategorijām, termiņiem un valūtām.

Savukārt līdz 2016.gadam mēneša pārskatā “Valsts un pašvaldību parāds” nominālvērtībā bija primāri strukturēts sadalījumā pa iekšējo un ārējo parādu kategorijām atbilstoši parāda instrumentu emisijai iekšzemes vai starptautiskajos tirgos, tālāk detalizēti klasificējot sadalījumā pa parāda termiņiem un instrumentiem, papildus detalizēta informācija bija apkopota iekšējā un ārējā parāda pārskatos.

      

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017