Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

2009.gada pārskats

Izveidots : 19.06.2017. Atjaunots: 28.06.2017.
Bilances un to pielikumi
 

Saturs

1.Ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 2009.gada 31.decembri

Skaidrojums ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam

2.Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 2009.gada 31.decembri

Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam

3.Informācija par ministriju un centrālo valsts iestāžu debitoriem 2009.gadā

4.Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu debitoriem 2009.gadā

5.Informācija par ministriju un centrālo valsts iestāžu kreditoriem 2009.gadā

6.Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu kreditoriem 2009.gadā

7.Ministriju un centrālo valsts iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2009.gadā

8.Pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2009.gadā

9.Ministriju un centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu 2009.gada kustības pārskats

10.Pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu 2009.gada kustības pārskats

11.Ministriju un centrālo valsts iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu 2009.gada kustības pārskats

12.Pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu 2009.gada kustības pārskats

13.Pārskats par ministriju un centrālo valsts iestāžu aizņēmumiem 2009.gadā

14.Pārskats par pašvaldību aizņēmumiem 2009.gadā

15.Pārskats par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uz 2009.gada 31.decembri

16.Ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz 2009.gada 31.decembri

17.Pašvaldību naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz 2009.gada 31.decembri

Valsts budžeta finanšu bilance uz 2009.gada 31.decembri

Skaidrojums valsts budžeta finanšu bilancei

18.Valsts budžeta parāda saistību pārskats (uz 2006., 2007., 2008. un 2009.gada beigām)

19.Pārskats par valsts parādu 2009.gadā

19.1.Valsts ārējā parāda 2009.gada pārskats

19.2.Valsts iekšējā parāda 2009.gada pārskats

20.Pārskats par valsts aizdevumiem 2009.gadā

20.1.Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par aizdevumiem nacionālajā valūtā pašvaldību budžetam

20.2.Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par aizdevumiem nacionālajā valūtā valsts budžetam

20.3.Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā kapitālsabiedrībām

20.4.Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par sliktajiem kredītiem, kurus administrē A/S „SEB banka” un kurus no A/S „SEB banka” administrēšanā pārņēmusi Valsts kase

20.5.Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par sliktajiem kredītiem, kurus administrē A/S „Latvijas Krājbanka” un kurus no A/S „Latvijas Krājbanka” administrēšanā pārņēmusi Valsts kase

20.6.Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par aizdevumiem nacionālajā valūtā kapitālsabiedrībām un privātpersonām

20.7.Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par A/S „Latvijas Gāze” pārņemtajiem aizdevumiem nacionālajā valūtā

20.8.Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā pašvaldību budžetam

20.9.Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā valsts budžetam

20.10.Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā pašvaldību budžetiem (valsts dāvinājumam piesaistītie aizdevumi)

20.11.Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par zembilances prasībām ārvalstu valūtā

21.Pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekļu investīcijām 2009.gadā

22.Izziņa par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem 2009.gada 31.decembrī

23.Valsts ārējo aizņēmumu izmaksu, atmaksu un apkalpošanas izdevumu prognoze no 2010. līdz 2014.gadam

24.Valsts izsniegto galvojumu 2009.gada pārskats

25.Valsts neatmaksāto aizdevumu saraksts uz 2009.gada 31.decembri

26.Valsts izsniegto galvojumu saraksts uz 2009.gada 31.decembri

Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves bilance uz 2009.gada 31.decembri

Skaidrojums ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finanšu bilancei

27.Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2009.gadā

28.Pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu investīcijām 2009.gadā

29.Izziņa par ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu atlikumiem 2009.gada 31.decembrī

30.Pārskats par ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu kustību pa finansēšanas avotiem 2009.gadā

Budžeta izpilde
 

Saturs

31.Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2009.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus, kā arī no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu budžetu izpildi)

32.Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2009.gadā

Skaidrojums par valsts konsolidētā budžeta izpildi

33.Valsts budžeta ieņēmumi 2009.gadā

34.Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2009.gadā

34.1.Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2009.gadā

34.2.Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2009.gadā

34.3.Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2009.gadā

35.Informācija par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu 2009.gadā

36.Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2009.gadā

36.1.Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2009.gadā

36.2.Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2009.gadā

36.3.Valsts speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2009.gadā

37.Valsts budžeta iestāžu un no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2009.gadā

37.1.Valsts budžeta iestāžu un no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi pa ministrijām un centrālajām valsts iestādēm 2009.gadā

37.2.Valsts budžeta iestāžu un no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2009.gadā

37.3.Valsts budžeta iestāžu un no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu ziedojumu un dāvinājumu izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2009.gadā

38.No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi 2009.gadā

38.1.No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi pa ministrijām 2009.gadā

38.2.No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2009.gadā

38.3.No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu pamatdarbības izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2009.gadā

39.Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms

40.Ar Ministru kabineta rīkojumiem ministrijām un valsts centrālajām iestādēm piešķirtie, ieskaitītie un 2009.gadā izlietotie privatizācijas līdzekļi

41.Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2009.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Skaidrojums par pašvaldību budžeta izpildi

42.Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2009.gadā

43.Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2009.gadā

44.Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2009.gadā