Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Sabiedrības līdzdalība

Izveidots : 15.06.2017. Atjaunots: 24.03.2020.
Valsts kase aicina sabiedrības pārstāvjus līdzdarboties tiesiskā regulējuma izstrādes procesā, rakstiski sniedzot viedokli vai atzinumu par projektu tā izstrādes vai saskaņošanas stadijā.

Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām

Latvijas zvērinātu revidentu asociācija

lzra.lv.png

 

Latvijas zvērinātu revidentu asociācija iesaistās aktuālu grāmatvedības uzskaites jautājumu risināšanā un sadarbībā ar Valsts kontroli, lai nodrošinātu gada pārskata atzinumu sniegšanu saimnieciskā gada pārskata konsolidācijā iesaistītajām institūcijām.

 

Kontaktpersona:

Ligita Agleniece
Pārskatu departamenta direktore
tālr: 67094249

e-pasts: ligita.ageniece@kase.gov.lv

 

Vineta Parfenkova
Pārskatu departamenta direktora vietniece
tālr: 67094248

e-pasts: vineta.parfenkova@kase.gov.lv

 

 

 

Latvijas Kvalitātes biedrība

LKB logo_LV.png

Valsts kase ir Latvijas Kvalitātes biedrības biedrs un sadarbojas kvalitātes, risku un labas pārvaldības jomā, lai sekmētu uz rezultātu orientētu procesu pieeju, kvalitātes vadības sistēmas attīstību un efektivitāti, risku pārvaldību, pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu un klientu apmierinātību, lai veicinātu iestādes darbības efektivitāti un stratēģisko mērķu sasniegšanu.

 

Kontaktpersona:

Imandra Galandere-Zīle
Kvalitātes un risku vadības departamenta direktore
tālr: 67094203

e-pasts: imandra.galandere-zile@kase.gov.lv

 

 

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija

LNPVA logo.png

 

Valsts kase ir Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācijas biedrs un sadarbojas ar asociāciju, lai nodrošinātu projektu vadības principu pielietošanu attīstības pasākumu īstenošanai, uzlabojot gan plānošanas kvalitāti, gan attīstības pasākumu koordinētu realizēšanu un uzraudzību, veicinātu profesionālas informācijas apmaiņu biedru starpā par aktualitātēm projektu vadīšanas jomā, kā arī projektu vadības ieviešanu valsts pārvaldē, tādā veidā veicinot institūciju stiprināšanu un efektīvāku mērķu sasniegšanu.

 

Kontaktpersona:

Imandra Galandere-Zīle
Kvalitātes un risku vadības departamenta direktore
tālr: 67094203

e-pasts: imandra.galandere-zile@kase.gov.lv

Starpinstitūciju darba grupas un konsultatīvās padomes

Informācija par darba grupu

Darbības ilgums

Kontaktpersona

Kontakt- informācija

Izveidota ar Ministru prezidenta 11.01.2010. rīkojumu Nr.13 „Par darba grupu sadarbības uzlabošanai ar starptautiskajām kredītreitingu aģentūrām”

Regulāri reizi gadā līdz attiecīgā gada 1.novembrim darba grupa sagatavo informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam par Latvijas valsts kredītreitingu un faktoriem, kas to ietekmē, un priekšlikumiem kredītreitinga uzlabošanai

Valsts kases Finanšu resursu departaments

Tālrunis: 67094388

Valsts kasē nav izveidotas starpinstitūciju konsultatīvās padomes.

Tiesību aktu projekti

Izstrādes stadijā esošie tiesību aktu projekti

Šobrīd nav tiesību aktu projekti izstrādes stadijā.

 

Saskaņošanas stadijā esošie tiesību aktu projekti

 

Ministru kabineta noteikumu projekts “Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtība”

Politikas joma un nozare vai teritorija

Budžeta un finanšu politika

Dokumenta mērķgrupas

Saimnieciskā gada pārskatu izmanto Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas Banka, starptautiskās organizācijas, reitingu aģentūras un investori, Latvijas Republikas iedzīvotāji. Pieņemot noteikumu projektu, ieinteresētās puses varēs saņemt informāciju par valsts un pašvaldību budžetu finanšu stāvokli atbilstoši vienotiem grāmatvedības uzskaites principiem un starptautiski atzītai pārskatu sniegšanas labākai praksei, kā arī par valsts un pašvaldību budžeta izpildi.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likuma par budžetu un finanšu vadību 31.panta otrā daļa nosaka, ka Ministru kabinets nosaka kārtību un apjomu, kādā Finanšu ministrija sagatavo saimnieciskā gada pārskatu. Ministru kabineta noteikumu projekta “Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtība” mērķis ir tuvināt saimnieciskā gada pārskatā uzrādīto informāciju Starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu prasībām un vienādot normatīvo regulējumu ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” budžeta iestādēm gada pārskata sagatavošanā noteiktajiem pārskatiem un to pielikumiem, lai, sagatavojot konsolidēto saimnieciskā gada pārskatu, būtu pielietotas vienādas normas visos pārskatu konsolidācijas līmeņos.

Noteikumu projekts stāsies spēkā vispārējā kārtībā pēc tā pieņemšanas Ministru kabinetā. Tā normas Finanšu ministrija pirmo reizi piemēros sagatavojot saimnieciskā gada pārskatu par 2019. gadu.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izsludināts VSS: 19.03.2020.

Iesniegts MK: 22.05.2020.

Dokumenti

 

MK noteikumu projekts un anotācija

Informatīvs materiāls 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 03.04.2020. sagatavojot atzinumu dokumenta projektam atbilstoši Ministru kabineta iekšējo kārtību un darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Pieteikšanās līdzdalībai

Atzinums iesniedzams Finanšu ministrijā līdz 03.04.2019.

Cita informācija

Atbildīgā amatpersona

Irēna Šuksta, Valsts kases Pārskatu departamenta direktores vietniece; 67094210, irena.suksta@kase.gov.lv.

 

Sabiedriskās apspriedes un publiskās apspriešanas

Valsts kasē nav notikušas sabiedriskās apspriedes un publiskās apspriešanas.

Trauksmes celšana

Ziņojumu Valsts kasei varat iesniegt izmantojot e-pasta adresi trauksme@kase.gov.lv, ziņojuma veidlapa atrodama šeit 

Visa informācija par Trauksmes celšanas likumu - www.trauksmescelejs.lv