Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs

Izveidots : 15.06.2017. Atjaunots: 02.10.2023.

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzību Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma izpratnē veido darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi.

Darba samaksa šā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma izpratnē ir mēnešalga, piemaksas, prēmijas un naudas balvas.

Sociālās garantijas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma izpratnē ir pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana un šajā likumā noteikto izdevumu segšana.

Valsts vai pašvaldības institūcija neizmaksā un iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos un darba līgumos amatpersonai (darbiniekam) neparedz citādu atlīdzību kā tā, kas noteikta Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā.

Valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt tikai šādus ar papildu atlīdzību saistītus pasākumus:

 • darba dienas ilguma saīsināšanu vairāk par vienu stundu pirms svētku dienām;
 • vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1. — 4.klasē;
 • ne vairāk kā trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā;
 • vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, amatpersonai (darbiniekam) vai tās bērnam absolvējot izglītības iestādi;
 • naudas balvu, kas kalendāra gada ietvaros nepārsniedz amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmēru, sakarā ar amatpersonai (darbiniekam) vai valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā;
 • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas reizi kalendāra gadā amatpersonai (darbiniekam) par katru apgādībā esošu bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam;
 • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ņemot vērā nodarbinātības ilgumu valsts vai pašvaldības institūcijā, darba izpildes rezultātus un citus valsts vai pašvaldības institūcijas noteiktos kritērijus, kā arī to, ka atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot amata (dienesta, darba) attiecības, tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots.

Valsts vai pašvaldības institūcija tās mājaslapā internetā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā publisko informāciju par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Visos gadījumos, kad amatpersonai (darbiniekam) izmaksājama vidējā izpeļņa, tā aprēķināma no darba samaksas par pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem. Ja amatpersona (darbinieks) pēc iecelšanas amatā (pieņemšanas dienestā, darbā) ir pildījusi amata (dienesta, darba) pienākumus mazāk par sešiem mēnešiem, vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par periodu, kurā amatpersona (darbinieks) ir pildījusi amata (dienesta, darba) pienākumus. Ja amatpersona (darbinieks) ir nodarbināta mazāk par sešiem mēnešiem pēc vismaz 12 mēnešu ilgas attaisnotas prombūtnes, vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par periodu, kurā amatpersona (darbinieks) ir pildījusi amata (dienesta, darba) pienākumus.

Valsts institūcijas amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgas apmēru nosaka tādējādi, lai mēnešalga nepārsniegtu Ministru prezidentam noteikto mēnešalgu.

Amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmērs Valsts kasē sadalījumā pa amatu grupām

Publicēts saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta devīto un vienpadsmito daļu un Ministru kabineta 2016. gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām".

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu Valsts kases amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalga tiek noteikta atbilstoši apstiprinātajai mēnešalgas grupai un amatpersonas (darbinieka) kategorijai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumiem Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" amatam atbilstošā mēnešalgas grupa tiek noteikta, pamatojoties uz amata saimi un līmeni, kuru iegūst klasificējot amatu saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs", savukārt amatpersonas (darbinieka) kategorija tiek noteikta, piemērojot individuālā vērtējuma kritērijus: amata (dienesta, darba) pienākumu izpildi, kura tiek noteikta atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darba izpildes novērtējumam un profesionālās pieredzes ilgumam.

Informācija par iespējamām piemaksām, prēmijām un naudas balvām
 

Nr. p.k.

Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs
(euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

  1

                            2

                                    3

                                          4

1.

Piemaksa par prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) aizvietošanu

Līdz 30% no amatpersonai vai darbiniekam noteiktās mēnešalgas proporcionāli  periodam, par kuru noteikta piemaksa

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmā daļa.
Valsts kases darba samaksas sistēmas vadlīnijas.
Valsts kases procesa apraksts "Atalgojuma un labumu noteikšana, izlietojums un uzskaite". Izvērtējot papildus amatpersonas (darbinieka) tiešajiem pienākumiem pildāmos pienākumus un slodzes novērtējumu, kas izteikts piemaksas apmēra procentos no mēnešalgas.

2.

Piemaksa par vakanta amata (dienesta, darba) pienākumu pildīšanu

Līdz 30% no amatpersonai vai darbiniekam noteiktās mēnešalgas proporcionāli  periodam, par kuru noteikta piemaksa

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta pirmā daļa.
Valsts kases darba samaksas sistēmas vadlīnijas.
Valsts kases procesa apraksts "Atalgojuma un labumu noteikšana, izlietojums un uzskaite". Izvērtējot papildus amatpersonas (darbinieka) tiešajiem pienākumiem pildāmos pienākumus un slodzes novērtējumu, kas izteikts piemaksas apmēra procentos no mēnešalgas.

3.

Piemaksa par citu pienākumu papildus amata aprakstā noteiktajiem pildīšanu

Līdz 30% no amatpersonai vai darbiniekam noteiktās mēnešalgas proporcionāli  periodam, par kuru noteikta piemaksa

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta pirmā daļa.
Valsts kases darba samaksas sistēmas vadlīnijas.
Valsts kases procesa apraksts "Atalgojuma un labumu noteikšana, izlietojums un uzskaite".    Valsts kases Vadības komitejas lēmums, izvērtējot nepieciešamību pildīt citus pienākumus papildus amatpersonas (darbinieka) aprakstā noteiktajiem un slodzes novērtējumu, kas izteikts piemaksas apmēra procentos no mēnešalgas.

4.

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 

Līdz 40% no amatpersonai vai darbiniekam noteiktās mēnešalgas proporcionāli  periodam, par kuru noteikta piemaksa

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta 12.daļa.
Valsts kases darba samaksas sistēmas vadlīnijas.
Valsts kases procesa apraksts "Atalgojuma un labumu noteikšana, izlietojums un uzskaite".    Valsts kases Vadības komitejas lēmums, izvērtējot amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu Valsts kases stratēģisko mērķu sasniegšanā.

5.

Piemaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās

Piemaksa par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās 100% no amatpersonai vai darbiniekam noteiktās stundas likmes atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam vai apmaksāts atpūtas laiks citā nedēļas dienā

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta sestā daļa.
Darba likuma 143.panta ceturtā daļa.
Valsts kases darba samaksas sistēmas vadlīnijas.
Valsts kases procesa apraksts "Atalgojuma un labumu noteikšana, izlietojums un uzskaite".    Valsts kases Vadības komitejas lēmums, izvērtējot amatpersonai (darbiniekam) uzdodamo uzdevumu steidzamību, nozīmīgumu un nepieciešamību to izpildes nodrošināšanai ārpus noteiktā darba laika.

6.

Speciālā piemaksa par iestādei būtisko funkciju nodrošināšanu vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu

 

Līdz 100% no amatpersonai vai darbiniekam noteiktās mēnešalgas proporcionāli  periodam, par kuru noteikta piemaksa

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15.panta 11.daļa.
Valsts kases Vadības komitejas lēmums.         Valsts kases Vadības komitejas lēmums, izvērtējot amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu Valsts kases  stratēģisko mērķu sasniegšanā un Valsts kasei būtisko funkciju nodrošināšanā pēc šādiem kritērijiem:

 • nodrošinot būtisku valsts funkciju vai īstenojot valstij stratēģiski svarīgu mērķi; 
 • nodrošinot augstas prioritātes un nozīmīga valstiski svarīga projekta realizāciju zināšanas;
 • prasmes un radošums vērtējams kā īpaši nozīmīgs ieguldījums Valsts kases darbības nodrošināšanā.

7.

Naudas balva

Līdz 100% no amatpersonai vai darbiniekam noteiktās mēnešalgas

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5.punkts.
Valsts kases darba samaksas sistēmas vadlīnijas.
Valsts kases procesa apraksts "Atalgojuma un labumu noteikšana, izlietojums un uzskaite".     Valsts kases Vadības komitejas lēmums saistībā ar Valsts kasei vai amatpersonai (darbiniekam) svarīgu  sasniegumu, ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu Valsts kases stratēģisko mērķu sasniegšanā, piemērojot šādus ieguldījuma kritērijus:

 • 1: Īpaši nozīmīgs ieguldījums procesā/ vairākos procesos (100% no mēnešalgas);
 • 0,75: Nozīmīgs ieguldījums procesā/ vairākos procesos (90% no mēnešalgas);
 • 0,5: Paaugstināta iesaiste un ieguldījums procesā/ vairākos procesos (75% no mēnešalgas);
 • 0,25: Pamata iesaiste un ieguldījums procesā/ vairākos procesos (50% no mēnešalgas).

8.

Prēmija valsts parāda vadības procesā iesaistītajiem ierēdņiem un darbiniekam par ieguldījumu valsts budžeta izdevumu samazināšanā, nodrošinot efektīvu valsts parāda vadību

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par Valsts kases amatpersonu (darbinieku) motivēšanu un apropriācijas palielinājumam novirzāmo finansējuma apjomu, kas nepārsniedz 2 procentus no Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas dienā zināmā un līdz gada beigām plānotā valsts budžeta procentu izdevumu samazinājuma kopsummas budžeta apakšprogrammā 31.02.00 "Valsts parāda vadība".

Līdz piecām amatpersonai (darbiniekam) noteiktajām mēnešalgām

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 815.punkta ceturtais apakšpunkts.
Gadskārtējais likums par valsts budžetu.
Ministru kabineta rīkojums „Par apropriāciju izdevumiem atlīdzībai Valsts kases amatpersonu (darbinieku) motivēšanai”.
Valsts kases darba samaksas sistēmas vadlīnijas.
Valsts kases procesa apraksts "Atalgojuma un labumu noteikšana, izlietojums un uzskaite".

Valsts kases Vadības komitejas lēmums, izvērtējot struktūrvienību vadītāju sniegtos priekšlikumus par katras amatpersonas (darbinieka) veiktajiem pienākumiem un ieguldījumu, izvērtējot amatpersonas (darbinieka) iesaistes intensitātes pakāpi 

9. Prēmija saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu (vienu reizi gadā) Līdz 75% no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas atbilstoši novērtējumam proporcionāli ikgadējās novērtēšanas perioda pilniem mēnešiem

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 16.panta otrā daļa un Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumu Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 35.punkts.
Valsts kases darba samaksas sistēmas vadlīnijas.
Valsts kases procesa apraksts "Atalgojuma un labumu noteikšana, izlietojums un uzskaite".

Valsts kases Vadības komitejas lēmums.

 

                                                                                      Informācija par sociālajām garantijām 
                                                                                                

Nr. p.k.

Sociālās garantijas veids

Sociālās garantijas apmērs
(euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

   1

                 2

                       3

                                                              4

1.

Kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšana

100% no pakalpojuma sniedzēju noteiktās maksas par kvalifikācijas paaugstināšanu

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 27. pants un MK 21.06.2010.noteikumu Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"  IX nodaļa.
Valsts kases procesa apraksts "Personāla mācības".  

Valsts kases mācību plāns.

2.

Atvaļinājuma pabalsts

Līdz 50% no amatpersonai vai darbiniekam noteiktās mēnešalgas

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta ceturtās daļas 8.punkts.
Valsts kases darba samaksas sistēmas vadlīnijas.
Valsts kases procesa apraksts "Atalgojuma un labumu noteikšana, izlietojums un uzskaite". Valsts kases Vadības komitejas lēmums.
Valsts kases rīkojums "Par atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu".
Pabalsta piešķiršana un apmērs tiek noteikts atbilstoši amatpersonas vai darbinieka  nodarbinātības Valsts kasē ilgumam.

3.

Veselības apdrošināšana

Esošo finanšu līdzekļu ietvaros un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Proporcionāli apdrošināšanas perioda pilniem mēnešiem.

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37. panta pirmā un otrā daļa.
Valsts kases Darba kārtības noteikumi. Valsts kases Vadības komitejas lēmums.
Veselības apdrošināšanas tiek veikta pēc pozitīva amatpersonas vai darbinieka pārbaudes laika darba izpildes.

4. Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi Līdz vienai minimālajai mēneša darba algai Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pants un MK 21.06.2010.noteikumu Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" VI nodaļa.
Valsts kases procesa apraksts "Atalgojuma un labumu noteikšana, izlietojums un uzskaite".
5. Pabalsts amatpersonai, kuras apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam (vienu reizi gadā) Līdz 50% no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pants un MK 21.06.2010.noteikumu Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" 3.panta ceturtās daļas 7.punkts.

Valsts kases procesa apraksts "Atalgojuma un labumu noteikšana, izlietojums un uzskaite".

Valsts kases Vadības komitejas lēmums.

6. Atlaišanas pabalsts  Līdz četru mēnešu amatpersonas (darbinieka) vidējās izpeļņas apmērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.pants.
7. Kompensācija mācību izdevumu segšana  Līdz 30% no darbinieka (amatpersonas) mācību izdevumiem

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 26.pants un MK 21.06.2010.noteikumu Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" VIII nodaļa.
Valsts kases procesa apraksts "Personāla mācības".

Izvērtējot studiju programmā iegūstamās amata pienākumu izpildei nepieciešamās speciālās zināšanas.

8. Redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensācija (vienu reizi gadā) Līdz 130.00 euro

Ministru Kabineta 2002.gada 10.augusta noteikumu Nr.343 “Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju” 12.punkts.

Valsts kases Darba kārtības noteikumi.
Valsts kases procesa apraksts “Obligāto veselības pārbaužu norise”.

Valsts kases Vadības komitejas lēmums.

Valsts kases rīkojums “Par redzes korekcijas līdzekļu izdevumu kompensēšanu”.

Atbilstoši obligātajā veselības pārbaudē konstatētajam, ka nepieciešami amata pienākumu veikšanai piemēroti speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi.