Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Saistību atruna

Izveidots : 21.09.2017. Atjaunots: 24.05.2018.

Valsts kases tīmekļa vietne nodrošina publisku pieeju vispārējai informācijai par Valsts kasi, tās darbību un mērķiem, kā arī par aktualitātēm valsts budžeta izpildes un uzskaites organizācijā, valsts parāda, naudas līdzekļu un valsts budžeta aizdevumu vadībā un Eiropas Savienības politiku instrumentu maksājumu un sertifikācijas iestādes funkciju īstenošanā.

Tīmekļa vietnē publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs. Par oficiālu Valsts kases viedokli uzskatāms juridiska spēka prasībām atbilstoši noformēts dokuments, kuru parakstījusi Valsts kases pilnvarota persona.

Valsts kase neuzņemas atbildību par iespējamajiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties, interpretējot tās tīmekļa vietnē ievietoto informāciju. Tāpat, lai arī Valsts kase rūpīgi seko tīmekļa vietnē sniegtajai informācijai, tā nevar garantēt pilnīgu informācijas drošumu un pareizību. Valsts kasei normatīvajos aktos noteiktajās robežās ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst vai mainīt tīmekļa vietnē esošo informāciju.

Visas tiesības, ieskaitot autortiesības uz šajā tīmekļa vietnē ievietoto informāciju (izņemot tīmekļa vietnē atrodamos normatīvos aktus), arī dizainu un grafiskajiem elementiem ir Valsts kases īpašums. Izmantojot Valsts kases tīmekļa vietnē pieejamos datus, kā datu avots norādāma Valsts kase. Tīmekļa vietnē ietverto informāciju aizliegts izplatīt komerciālos nolūkos, pārdot, kā arī būtiski izmantot līdzīgu darbību veikšanai bez rakstiskas Valsts kases atļaujas.

Jebkura informācija, kuru Jūs iesniedzat Valsts kases tīmekļa vietnē, nav pieejama trešajām personām, un Valsts kase to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem tā ir iesniegta.

Lūgumus, priekšlikumus, sūdzības, kā arī jautājumus par Valsts kases tīmekļa vietni lūdzam sūtīt uz adresi webmaster@kase.gov.lv.

Personas datu apstrādes principi Valsts kasē

Valsts kase personas datu apstrādē ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk - Regula) prasības.
Personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts kase, reģistrācijas Nr.:90000597275, juridiskā adrese Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919.

Atbilstoši Regulā noteiktajiem apstrādes likumīguma pamatojumiem Valsts kase veic personas datu apstrādi, ja:

 • to nosaka tiesību akti (īstenojot likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, juridiskais pienākums) – Valsts kases sniegto pakalpojumu, t.sk., e-pakalpojumu nodrošināšanai, darījumu izpildei;
 • tas nepieciešams līguma izpildei vai noslēgšanai – Valsts kases sniegto pakalpojumu nodrošināšanai un administrēšanai, darījumu izpildei, sadarbības partneru attiecību vadībai;
 • tas nepieciešams leģitīmu interešu īstenošanai - Klienta un Valsts kases interešu aizstāvībai (autentifikācijas uzraudzība, telefonsarunu ieraksti, videonovērošana, fiziskās piekļuves uzraudzība, pakalpojumu izstrāde un attīstība,  personas identifikācija);
 • ir saņemta fiziskas personas piekrišana – investoru attiecību  un e-pasta jaunumu uzturēšanai.

Valsts kase apstrādā šādas personas datu kategorijas:

 • Personas identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, personu apliecinoša dokumenta dati;
 • Kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • Pakalpojumu dati – klienta identifikatori, saņemtie un sniegtie pakalpojumi, līgumi, iesniegtie pieteikumi;
 • Pakalpojuma lietošanas dati – IP adrese, auditācijas pieraksti, telefonsarunu ieraksti;
 • Finanšu dati -  konti, darījumi.

Personas dati, ko apstrādā Valsts kase, ir atkarīgi no Klienta izmantotajiem pakalpojumiem. 

Valsts kases rīcībā esošie personas dati ir konfidenciāli, un tie nav pieejami trešajām personām. Personas dati tiek saņemti un izpausti trešajām personām tikai, lai veiktu Valsts kases likumisko pienākumu un līgumisko saistību izpildi:

 • tai skaitā, kredītiestādēm, korespondentbankām, maksājumu pakalpojuma nodrošinātājiem, lai veiktu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
 • personām, kas nodrošina pakalpojumus Valsts kasei (piemēram, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu nodrošinātājiem u.c.);
 • tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā personas dati var tikt izpausti tiesām, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai, tiesu izpildītājiem un citām iestādēm.

Valsts kase pastāvīgi nodrošina atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai novērstu jebkādu nesankcionētu piekļuvi Klientu personas datiem, pretlikumīgu apstrādi, izpaušanu vai iznīcināšanu. Klientu personas dati tiek apstrādāti tikai minimālajā nepieciešamajā apmērā un personas dati netiek glabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams attiecīgās apstrādes mērķim atbilstoši noslēgtajam līgumam, normatīvajiem aktiem (civiltiesības, grāmatvedību reglamentējošie normatīvie akti u.c.) vai Valsts kases leģitīmajām interesēm. 

Klientam ir tiesības:

 • saņemt informāciju, vai Valsts kase apstrādā Klienta personas datus, un, ja apstrādā, tad piekļūt attiecīgajiem datiem;
 • labot savus personas datus, ja tie ir neprecīzi;
 • iesniegt sūdzību par neatbilstošu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

Jūs varat vērsties Valsts kasē ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos https://www.kase.gov.lv/valsts-kase/kontakti/e-iesniegums noteiktajā kārtībā. 
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija  krvd@kase.gov.lv


 

Sīkdatņu izmantošana

Valsts kases tīmekļa vietnē ir uzstādīts Google Inc izveidotās programmas Google Analytics veidotās sīkdatnes. Google Analytics sīkdatņu izmantošanas mērķis ir Valsts kases tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.
Ja Jūs vēlaties, lai Valsts kase neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm Valsts kases tīmekļa vietnē, Jums nepieciešams aktivizēt Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīku.