Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Maksājumu kartes

Izveidots : 10.05.2017. Atjaunots: 28.02.2024.

Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu pakalpojums tiek nodrošināts tikai valsts budžeta iestādēm (ministrijām, citām centrālām valsts iestādēm, to padotības iestādēm) un budžeta nefinansētām iestādēm (turpmāk - klientiem) komandējumu, darba braucienu, avansa izdevumu ar norēķinu personām veikšanai, citu saimniecisko, t.sk. operatīvo izdevumu veikšanai un skaidras naudas izņemšanai/iemaksai bankomātos, izmantojot maksājumu karti – debetkarti vai kredītkarti. Pakalpojums nav paredzēts atlīdzības, nodokļu un nodevu maksājumu un maksājumu par finanšu pakalpojumiem veikšanai.

 • debetkartes aicinām izvēlēties gadījumos, kad maksājumu karte primāri tiek izmantota saimniecisko izdevumu veikšanai un skaidras naudas izņemšanai/iemaksai bankomātos.

 • kredītkartes aicinām izvēlēties gadījumos, kad maksājumu karte primāri tiek izmantota komandējumu izdevumu veikšanai, t.sk. viesnīcas rezervēšanai, auto nomas pakalpojumu izmantošanai u.c. gadījumos, kad pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešama tieši kredītkarte.

Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu pakalpojumu Valsts kase nodrošina ar AS Citadele banka starpniecību, saskaņā ar 2022. gada 17. novembrī noslēgto līgumu par Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu apkalpošanu Nr. VKI/22/522 (līguma izraksts).

AS Citadele banka maksu par maksājumu karšu apkalpošanu piemēro saskaņā ar līguma par Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu apkalpošanu Nr. VKI/22/522 pielikumu (bankas pakalpojumu komisijas maksas).

Konsultācijas par pakalpojuma saņemšanas kārtību un lietošanas noteikumiem var saņemt, zvanot pa tālruni 67094368 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv

Valsts kase pakalpojumus sniedz attālināti.

Aicinām izmantot pakalpojumu, dokumentus iesniedzot tikai elektroniski - parakstītus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz Valsts kases e-adreses apakšadresātu KLIENTU APKALPOŠANA.

 • Klients aizpilda un iesniedz Valsts kasei saskaņošanai Iesniegumu Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu pakalpojuma saņemšanai / norēķinu konta atvēršanai un Pilnvarojumu, tam pievienojot pilnvarnieku personu apliecinošā dokumenta (pases vai personu apliecības) kopiju. Aizpildot Iesniegumu, lūdzam ņemt vērā, ka pie viena norēķinu konta var piesaistīt tikai viena veida maksājumu kartes  - debetkartes vai kredītkartes. Izmantojot abu veidu kartes ir jāatver vismaz divi norēķinu konti.

 • Valsts kase izvērtē Iesniegumu un tā saskaņošanas gadījumā saskaņoto klienta Pilnvarojumu nosūta AS Citadele bankai, un informē klientu par atvērto norēķinu kontu numuriem, pie kuriem tiks piesaistītas klienta maksājumu kartes.

 • Klients, saņemot informāciju par norēķinu kontu numuriem, aizpilda Iesniegumu par maksājumu kartes izgatavošanu un izsniegšanu, pievienojot norādītā maksājumu kartes lietotāja personu apliecinoša dokumenta (pases vai personu apliecības) kopiju un Pieteikumu par Citadele internetbankas ar autorizācijas kategorijām lietotāja pieslēgumu, pievienojot norādītā lietotāja personu apliecinoša dokumenta (pases vai personu apliecības) kopiju.

 • Pilnvarnieka (pilnvarojuma dokumentā norādītā klienta pilnvarotā persona) parakstītus, augstāk minētos dokumentus ar pievienotām personu apliecinošo dokumentu kopijām Pilnvarnieks iesniedz AS Citadele bankai. Eektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti, nosūta uz e-pasta adresi cm@citadele.lv vai papīra formā 2 (divos) eksemplāros, nosūta pa pastu uz adresi: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010.

 • Ja maksājumu kartes lietotājs ir paredzējis izmantot pirkumiem internetā, un tā rīcībā nav AS Citadele bankas izsniegta autorizācijas ierīce, tad Iesniegumā par maksājumu kartes izgatavošanu un izsniegšanu sadaļā “Informācija par maksājumu karti” jānorāda attiecīga atzīme un kopā ar iesniegumu AS Citadele bankā jāiesniedz Pieteikums par Citadele internetbankas ar autorizācijas kategorijām lietotāja pieslēgumu, sadaļā “Informācija par Citadele internetbankas līgumu” norādot atbilstošo lietošanas režīmu.

 • Izgatavotās maksājumu kartes AS Citadele banka nosūta kartes lietotājam uz iesniegumā norādīto pasta adresi vai izsniedz maksājumu kartes lietotājam vai Pilnvarniekam iesniegumā norādītajā AS Citadele bankas filiālē parakstot apliecinājumu par maksājumu kartes saņemšanu.

Iesniegums Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu pakalpojuma saņemšanai / norēķinu konta atvēršanai vai norēķinu konta slēgšanai
Pilnvarojums

Iesniegums par maksājumu kartes izgatavošanu un izsniegšanu

Pieteikums par kartes aizvietošanu/slēgšanu un līguma izbeigšanu

Pieteikums par Citadele internetbankas ar autorizācijas kategorijām lietotāja pieslēgumu

Iesniegums par autorizācijas ierīces maiņu

Iesniegums par maksājumu kartes limita maiņu
Pieteikums par Citadele internetbankas slēgšanu
 • Pirms maksājumu kartes lietošanas uzsākšanas norēķinu kontā jānodrošina nepieciešamais finansējums, klientam veicot maksājumu no klienta konta Valsts kasē uz norēķinu kontu Bankā (turpmāk – sākotnēji veiktais maksājums).

 • 2 mēnešu termiņš, kurā klientam ir jāuzsāk izmantot maksājumu kartes kontā ieskaitītie līdzekļi vai arī, ja šos līdzekļus nav paredzēts uzsākt izmantot divu mēnešu laikā, šie līdzekļi ir jāatgriež kontos Valsts kasē.

 • Ja nav izlietoti visi norēķinu kontā esošie naudas līdzekļi un saimnieciskā gada laikā  nepieciešams atjaunot neapgūtos naudas līdzekļus klienta kontā Valsts kasē, klients ne vēlāk kā līdz saimnieciskā gada priekšpēdējai darba dienai, izmantojot Citadele Internetbanku, sagatavo maksājuma rīkojumu par naudas līdzekļu pārvedumu uz klienta sākotnēji veiktā maksājuma kontu un izdevumu klasifikācijas kodu Valsts kasē.

 • Klientam, norēķinu kontā esošie naudas līdzekļi, kas saimnieciskā gada laikā nav izlietoti un atjaunoti kontā Valsts kasē, saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumu Nr.1220 „Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība” 42. un 43.punktu, līdz nākamā saimnieciskā gada sestajai darbdienai ir jāieskaita klientam atvērtajā kontā Valsts kasē piemērojot budžetu ieņēmumu klasifikācijas kodu, kā arī klients ir atbildīgs par minēto summu pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, ja atmaksāto līdzekļu resursu avots iepriekšējā saimnieciskajā gadā bija dotācija no vispārējiem ieņēmumiem vai transferta pārskaitījums no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

 • Lai Valsts kase nodrošinātu klienta Citadele Internetbankā sagatavotā maksājuma par neapgūto naudas līdzekļu atjaunošanu klienta kontā Valsts kasē izpildi, klients uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv nosūta informāciju par sagatavotā maksājuma rīkojuma numuru, kontu un summu, kā arī norāda sākotnēji veiktā maksājuma referenci. (Piemēram. Sagatavots maksājums Nr.X  no konta LVXXPARXXXXXXXXXXXXXX, summa XX.XX EUR, sākotnēji veiktā maksājuma reference 5XXXXXXXXX).

 • Veicot pārskaitījumus par neapgūto naudas līdzekļu atjaunošanu klienta kontā Valsts kasē, nav pieļaujams līdzekļu pārskaitījums, kas lielāks par sākotnēji veikto maksājumu attiecīgajā klasifikācijas kodā.

 • Ja ar maksājumu karti veikta darījuma izpildes rezultātā norēķinu kontā veidojas negatīvs atlikums, klientam ir pienākums nekavējoties veikt maksājumu uz norēķinu kontu, lai nodrošinātu pozitīvu konta atlikumu (atlikums nedrīkst būt mazāks par nulli). Ja klients piecu darbdienu laikā pēc šāda darījuma izpildes nenodrošina pozitīvu konta atlikumu, Valsts kase Likuma par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ir tiesīga ierobežot klienta kontu Valsts kasē darbību līdz pilnīgai saistību izpildei.