Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Maksājumu karšu pieņemšana

Izveidots : 12.04.2017. Atjaunots: 20.10.2017.

Maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojums nodrošina iespēju klientu (izņemot zvērinātu tiesu izpildītāju, komersantu, biedrību un nodibinājumu) sniegto pakalpojumu apmaksai izmantot VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu kartes maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā (piemēram, elektronisko pakalpojumu portālā).

Maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojumu Valsts klase nodrošina:

- līdz 2017.gada 31.decembrim sadarbībā ar AS SEB banka (līguma izraksts) un AS Citadele banka (līguma izraksts);

- no 2018.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim sadarbībā ar AS Citadele banka (līguma izraksts).

Konsultācijas par pakalpojuma saņemšanas kārtību un lietošanas noteikumiem var saņemt, zvanot pa tālruņiem 67094296, 67094335 darba dienās no plkst.8.30 līdz 17.00 vai sūtot e-pastu pos@kase.gov.lv.

 

 • Ar 2017.gada 31.decembri beidzas iepriekšējā iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu ar AS „SEB banka” un AS „Citadele banka” termiņi un Valsts kase atklāta konkursa rezultātā ir izvēlējusies sadarbības partneri, kas nākamajā pakalpojuma sniegšanas periodā (01.01.2018. – 31.12.2022.) nodrošinās POS termināļu patapinājuma un MasterCard un VISA sistēmas maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojuma sniegšanu.
 • 2017.gada 22.maijā Valsts kase ir noslēgusi līgumu ar AS “Citadele banka ”par POS termināļu patapinājuma nodrošināšanu un MasterCard un VISA sistēmas maksājumu karšu pieņemšanu un ar šīm kartēm veikto darījumu apmaksu.
 • American Express maksājumu karšu pieņemšana ar 2018.gada 1.janvāri tiks pārtraukta.

 

Maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Jāiesniedz Valsts kasē datorrakstā aizpildīti Pieteikumi (A forma un B forma) līgumu noslēgšanai ar AS SEB banka un AS Citadele banka un Pieteikums (A forma jaunajam periodam) līguma noslēgšanai ar AS Citadele banka. Pieteikumu var iesniegt:

 • elektroniski - parakstītu ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz e-pastu pos@kase.gov.lv . Vienā elektroniski parakstītā dokumentā drīkst iekļaut tikai vienu elektroniski parakstītu pieteikumu. Ja paredzēts iesniegt vairākus pieteikumus, katrs pieteikums jānoformē kā atsevišķs parakstāms elektroniskais dokuments;

 • papīra formā – klātienē Klientu apkalpošanas centrā darba dienās no 8.30 līdz 17.00 vai sūtot pa pastu uz adresi: Valsts kase Klientu apkalpošanas centram, Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050.

2. Jāaizpilda pakalpojumu klasifikators un elektroniskā formā jānosūta uz e-pastu: pos@kase.gov.lv  (e-pastā jānorāda kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs). Klasifikatora datnē jānorāda visa nepieciešamā informācija par Iestādi, struktūrvienību un tās sniegtajiem pakalpojumiem.

3. Valsts kase reģistrē saņemto pakalpojumu klasifikatoru, sagatavo aktu par POS termināļu pakalpojumu klasifikatora datu savstarpējo salīdzināšanu un nosūta klientam uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Klients pārbauda aktā norādīto informāciju un tās apstiprināšanas gadījumā iesniedz Valsts kasei aktu elektroniska dokumenta veidā, apliecinot ar drošu elektronisko parakstu, vai parakstītu papīra formā (2 eksemplāros). Elektronisko dokumentu nosūta uz e-pasta adresi: pos@kase.gov.lv.

4. Valsts kase pēc akta saņemšanas nosūta informāciju Karšu apstrādes centram pakalpojumu klasifikatora uzstādīšanai POS termināļos.

5. AS SEB banka sagatavo parakstīšanai līgumu, kuru nosūta klientam uz Pieteikumā norādīto e-pasta adresi, norādot parakstītā līguma nogādāšanas adresi. Klients pēc līguma saņemšanas paraksta līgumu divos eksemplāros un nosūta AS SEB banka uz parakstītā līguma nogādāšanas adresi. AS SEB banka pēc līguma saņemšanas no klienta paraksta abus līguma eksemplārus un nosūta klientam tā līguma eksemplāru, tādējādi informējot klientu par līguma stāšanos spēkā.

6. AS Citadele banka sagatavo parakstīšanai līgumu, kuru nosūta uz klienta pieteikumā norādīto e-pasta adresi, norādot parakstītā līguma nogādāšanas adresi. Klients pēc līguma saņemšanas paraksta līgumu divos eksemplāros un nosūta AS Citadele banka uz parakstītā līguma nogādāšanas adresi. AS Citadele banka pēc līguma saņemšanas paraksta abus līguma eksemplārus un nosūta klientam tā līguma eksemplāru, tādējādi informējot klientu par līguma stāšanos spēkā.

7. Karšu apstrādes centrs sazinās ar klientu un vienojas par POS termināļu uzstādīšanas un darbinieku apmācības laiku.

8. Karšu apstrādes centrs, uzstādot POS termināli klienta pieteikumā norādītajā Pakalpojuma sniegšanas vietā, izsniedz klientam “Karšu pieņemšanas instrukciju”, iesniedz klienta pilnvarotajam pārstāvim parakstīšanai POS termināļa pieņemšanas – nodošanas aktu par katru uzstādītā POS termināļa vienību, veic POS termināļa darbības pārbaudes – veic kontrolpirkumu, veic klienta pilnvaroto darbinieku apmācību darbam ar POS termināli, pēc mācībām parakstot atbilstošu POS termināļu apmācību aktu un izsniedz uzlīmes par maksājumu kartēm, kādas tiek pieņemtas apmaksai par Pakalpojumu.

 

 

POS termināļa darba vietas sagatavošanas prasības

1. Terminālis jāuzstāda sausā vietā, kura ir pasargāta no nejaušas dažādu šķidrumu nokļūšanas uz termināļa virsmas vai tā iekšienē.

2. Termināļa uzstādīšanas vietas tuvumā nedrīkst atrasties augsta sprieguma ierīces vai ierīces, kas rada magnētisko lauku un ietekmē termināļa darbību.

3. Terminālis jāuzstāda vietā, kur notiek norēķini par precēm vai pakalpojumiem, naudas operācijas.

4. First Data uzstāda termināli tikai tad, kad uzstādīšanas vietā ir nodrošināta elektrības un stabila sakaru darbība.

5. Lai termināli varētu pieslēgt pie interneta un elektrības līnijām, nepieciešams nodrošināt:

 • pastāvīgu interneta pieslēgumu (var būt gan statiskā, gan dinamiskā IP adrese);
 • brīvu pieeju uz šādiem portiem: 18004; 11760; 57173; 21405; 27172; 11405; 17171; 41405; 41405; 11709 un šādām IP adresēm: 195.160.171.96; 195.160.171.117; 195.160.171.168;
 • pietiekama garuma etherneta kabeli (parasts datora kabelis ar konektoru RJ45),~220 V sprieguma tīkla kontaktligzdu ar zemējumu ne tālāk kā 3 metrus no paredzamās termināļa atrašanās vietas.

6. Lai varētu uzstādīt integrēto POS termināli bez integrēta komunikāciju moduļa (Ar bezvadu Wi-Fi komunikāciju moduli), nepieciešams bezvadu interneta maršrutētājs (rūteris) ar pastāvīgu interneta pieslēgumu. Jābūt brīvai pieejai iepriekš minētajiem portiem, IP adresēm.

7. Lai varētu uzstādīt mobilo termināli ar GPRS sakariem, nepieciešams pasūtīt telekomunikāciju operatoram (LMT, Tele2, Bite) SIM karti ar šādiem parametriem:

 • jābūt noteikta veida pieslēgumam – LMT un Tele2 – „M2M”, Bite – „GPRS internets”;
 • jābūt atslēgtai PIN pieprasīšanai;
 • jābūt labam zonas pārklājumam.
 
 
A forma AS Citadele banka (jaunais periods 01.01.2018. - 31.12.2022.)
B forma AS Citadele banka (jaunais periods 01.01.2018. - 31.12.2022.)
A forma AS SEB banka
B forma AS SEB banka
A forma  AS Citadele banka
B forma  AS Citadele banka
Pakalpojumu klasifikators