Pārlekt uz galveno saturu

Valsts parāda vadība

Atruna

Šī komunikācija nav piedāvājams jebkuru vērtspapīru pārdošanai vai pirkšanai (tas ietver arī GMTN vērtspapīrus iekšējā tirgū (kā jau zemāk minēts), neskatoties, kuru no terminiem šeit lieto) Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā jurisdikcijā. Šo komunikāciju nav paredzēts publicēt, darīt pieejamu, izplatīt, tieši vai netieši, Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Japānā vai jebkurā citā jurisdikcijā, kurā to darīt būtu nelikumīgi. Nekas šajā mājaslapā (vai jebkurā citā mājaslapā, kurai var piekļūt, izmantojot šajā mājaslapā ievietotu hiperteksta saiti) nav uzskatāms par aicinājumu vai piedāvājumu investēt vai slēgt darījumus ar Latvijas Republikas vērtspapīriem, ne arī ir piedāvājums parakstīties uz vai iegādāties Latvijas vērtspapīrus, un nekas šeit minētais nevar būt par pamatu vai kļūt par pamatojumu jebkādam līgumam un vai jebkādām saistībām. Latvijas Republika nav reģistrējusi un nav paredzējusi reģistrēt jebkādu daļu vērtspapīru kādā no valstīm un jurisdikcijām, un tai nav nodoma veikt publisku vērtspapīru piedāvājumu jebkurā valstī vai jurisdikcijā, kur šādam nolūkam nepieciešama rīcība. Jo īpaši jāuzsver, ka vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā ar Amerikas Savienotajās Valstīs spēkā esošo 1933.gada Vērtspapīru aktu (“Vērtspapīru akts”) vai citā Amerikas Savienoto Valstu štata regulējošā iestādē vai jurisdikcijā, un tos nevar piedāvāt, pārdot vai pārvest Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot paredzētos atbrīvojumus vai darījumus, kas nav pakļauti “Vērtspapīra aktā” noteiktajām reģistrācijas prasībām un ir saskaņā ar jebkuriem attiecīgā štata likumiem attiecībā uz vērtspapīriem un var tikt pārdoti tikai ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, paļaujoties uz “Vērtspapīru akta” Noteikumiem S un jebkurā veidā saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un regulējumiem, kas spēkā attiecīgajā valstī un jurisdikcijā, kurā tiek piedāvāti, pārdoti vai pārvesti vērtspapīri.

Latvijas Republika laiku pa laikam tikai Latvijā var piedāvāt un emitēt vērtspapīrus primārajiem dīleriem vai un citiem Nasdaq Riga biedriem (turpmāk – GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū), un GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū var tikt apvienoti, lai kopā veidotu vienu sēriju ar līdz šim emitētajiem šīs sērijas vērtspapīriem Latvijas Republikas Globālās Vidēja Termiņa Vērtspapīru programmas ievaros. Emitents GMTN vērtspapīrus iekšējā tirgū piedāvās un pārdos tikai Latvijā primārajiem dīlerim un citiem Nasdaq Riga biedriem, un Latvijas Republikas vārdā nepiedāvā tos vai nepārdod jebkurā citā jurisdikcijā.

Latvijas Republika ir veikusi atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu šīs mājaslapas informācijas (izņemot informāciju, kurai var piekļūt, izmantojot hiperteksta saiti) pareizību pēdējā mājaslapas pārskatīšanas laikā, tomēr ne Latvijas Republika, ne tās valdība neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas jebkādā veidā tieši vai netieši radušies no šīs komunikācijas. Ar šo netiek sniegts vai izteikts īpašs vai netiešs apstiprinājums vai apgalvojums par komunikācijas pareizību un pilnīgumu. Nav nekāda pienākuma šo komunikāciju aktualizēt, modificēt vai mainīt, kā arī paziņot par jaunas informācijas saņemšanu, ja jaunas informācijas vai nākotnes notikumu ietekmē manās vai kļūst nepareiza jebkāda šeit minētā informācija, viedoklis, projekcijas, prognozes vai novērtējums. Latvijas Republika īpaši atrunā, ka tai nav pienākuma vai saistības izplatīt aktualizētu un pārskatītu informāciju par šajā mājaslapā minētajiem nākotnes novērtējumiem, ja jaunas informācijas un izmaiņu gadījumā ir mainījušies notikumi, nosacījumi un apstākļi, uz kuru pamata tika izteikta iepriekšējie apgalvojumi. Šajā mājaslapā publicētā informācija nav uztverama kā konsultācija vai rekomendāciju sniegšana, un nevar būt par pamatu jebkādam lēmumam vai darbībai. Jo īpaši jāuzsver, ka Latvijas Republikas faktiskie tautsaimniecības rādītāji un notikumu attīstība var būtiski atšķirties no jebkurām prognozēm, viedokļa vai sagaidāmajiem rezultātiem, kas pausti šajā mājaslapā.

Atsevišķa informācija šajā mājaslapā ir ar vēsturisku raksturu un šobrīd var būt novecojusi. Visa vēsturiskā informācija jāuztver kā aktuāla brīdī, kad tā pirmo reizi publicēta. Šajā mājaslapā ir konkrētas hiperteksta saites uz citām mājaslapām. Latvijas Republika nav caurskatījusi tās, nav atbildīga un neuzņemas nekādas saistības par informāciju vai viedokli, kas ir publicēts citās mājaslapās.

Šī komunikācija nav paredzēta personām Amerikas Savienotajās Valstīs (“Vērtspapīru akta” Noteikumu S izpratnē). Šī komunikācija nav vērtspapīru publiskais piedāvājums Apvienotajā Karalistē. Tādējādi šis paziņojums paredzēts tikai (i) personām ārpus Apvienotās Karalistes, (ii) Apvienotās Karalistes personām ar profesionālu pieredzi investīciju saistītos jautājumos atbilstoši 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgus akta (Finanšu veicināšana) 2005. gada rīkojuma (Rīkojums) 19. panta 5. punktam un (iii) citām personām, kurām to var likumīgi paziņot (visas šīs personas kopā sauktas par "atbilstošām personām"). Jebkādas investīciju darbības, uz kurām attiecas šī komunikācija, būs pieejamas un attieksies tikai uz atbilstošām personām. Apvienotajā Karalistē šī komunikācija ir attiecināma tikai uz atbilstošajām personām un tie, kas nav atbilstošās personas, nekādā gadījumā nedrīkst paļauties vai rīkoties uz šīm komunikācijas pamata. Jebkura persona, kas nav atbilstošā persona, nedrīkst rīkoties vai paļauties uz šo dokumentu vai tā saturu. Tikai atbilstošās personas, uz kurām šī komunikācijas attiecas, var iesaistīties investīciju aktivitātēs.

Turpinot skatīt tālāk pieejamo mājaslapas saturu, jūs apliecināt, ka jūs neatrodaties Amerikas Savienotajās Valstīs, un piekrītiet, ka informāciju, kura ir šajā mājaslapā, jūs nepārsūtīsiet vai kā citādi nenogādāsiet personām, kuras atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, vai nepublicēsiet publiskai pieejai Amerikas Savienotajās Valstīs.