Pārlekt uz galveno saturu

Valsts parāda vadība

Aizņemšanās plāni

Izveidots : 25.07.2017. Atjaunots: 17.05.2024.

Plānotie aizņēmumi vidējā termiņā

Aizņemšanās apjomu un valsts parāda līmeni vidējā termiņā ietekmē kopējā finansēšanas nepieciešamība, kuru galvenokārt veido valsts budžeta izpildes nodrošināšanai un valsts parāda pārfinansēšanai nepieciešamais finansējuma apjoms.

Kārtējā gadā plānotos aizņemšanās pasākumus kopējās finansēšanas nepieciešamības segšanai un finansēšanai piemērotāko finanšu instrumentu izvēli nosaka Resursu piesaistīšanas plāns vidējam termiņam, kuru, ņemot vērā Latvijas Valsts parāda vadības stratēģijā noteiktās vadlīnijas, izstrādā Valsts kase un apstiprina finanšu ministrs. Gadskārtējais valsts budžeta un vidējā termiņa ietvara likums nosaka maksimālo pieļaujamo neatmaksātā valsts parāda apmēru gada beigās.

Aizņemšanās pasākumu plānošanā vidējā termiņā tiek izmantota stratēģiska pieeja, saglabājot pēc iespējas lielāku elastību finanšu tirgus izvēlē un finanšu tirgos veicamo aizņēmumu nosacījumu (aizņemšanās laiks, valūta, apjoms, termiņš) izvēlē, vienlaikus veicinot investoru bāzes diversifikāciju un turpmāku paplašināšanu.

Ņemot vērā vidēja termiņa finansēšanas nepieciešamību, kurā lielāko īpatsvaru veido eiroobligāciju dzēšana, finansējums jāpiesaista savlaicīgi, neatliekot uz pēdējo brīdi, lai samazinātu valsts parāda pārfinansēšanas risku. Aizņēmumus starptautiskajos finanšu tirgos plānots veikt ar etalona apjoma eiroobligāciju emisijām lielākajos globālajos kapitāla tirgos. Tomēr, lai vienlaikus diversificētu investoru bāzi valsts parāda portfelī, daļu finansējuma pie labvēlīgiem finanšu nosacījumiem iespējams piesaistīt arī nišas kapitāla tirgos.

Iekšējā finanšu tirgū tiek turpinātas valsts vērtspapīru emisijas, jo stratēģiski svarīgi ir uzturēt regulāru valsts vērtspapīru piedāvājumu. Piedāvājuma apjoms un instrumenti tiek izvēlēti atbilstoši situācijai finanšu tirgos un iekšējā tirgus kapacitātei. Savukārt kopš 2020. gada rudens izsolēs iekšējā tirgū pamatā tiek piedāvāti izstāvošo eiroobligāciju papildu laidieni, tādējādi palielinot eiroobligāciju likviditāti. Izsolēs iekšējā tirgū piedalās Primāri dīleri. Primāro dīleru sistēma Latvijā darbojas kopš 2013. gada sākuma, kas tika izveidota ar mērķi sekmēt valsts vērtspapīru tirgus attīstību un aktivitāti – jaunu aizņemšanās instrumentu veidošanos, investoru bāzes paplašināšanos, aktīvāku, likvīdāku un investoriem pievilcīgāku valsts vērtspapīru tirgu, kā arī ar valsts parāda apkalpošanu saistīto risku samazināšanu.

Lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem (fiziskām personām) alternatīvu ieguldījumu iespēju zema riska finanšu instrumentos, kopš 2013. gada 19. jūnija iedzīvotājiem tiek piedāvātas valsts emitētās krājobligācijas ar dažādiem dzēšanas termiņiem, no kuriem garākais ir 10 gadi. Krājobligāciju pieejamība veicina iedzīvotāju ieguldījumu pieredzi un uzticība finanšu tirgum, kā arī kopumā veicina Latvijas kapitāla tirgus attīstību.

Centrālās valdības aizņēmumu atmaksas grafiks pēc nomināla, milj.euro

Finansēšanas nepieciešamības novērtējums 2023. - 2026. gadam

Parāda vidējās svērtās izmaksas: 1,79% (2023. gada 30. decembrī)

Vidējais svērtais termiņš: 6,74 gadi (2023. gada 30. decembrī)