Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Publiskām personām

Izveidots : 21.07.2017. Atjaunots: 09.07.2020.

Klientu grupas:

 • Valsts budžeta iestādes (ministrijas, citas centrālās valsts iestādes, to padotības iestādes);
 • No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un to padotības iestādes, budžeta nefinansētas iestādes (saīsināti ­– APP un BNI);
 • Pašvaldības un to padotības iestādes (saīsināti – Pašvaldības).

Kontu veidi:

 • Budžeta izdevumu konti – pamatbudžeta un speciālā budžeta asignējumu saņemšanai un izdevumu veikšanai;
 • Ziedojumu konti – ziedojumu un dāvinājumu saņemšanai un izdevumu veikšanai;
 • Programmu atlikumu konti – pamatbudžeta programmu atlikumu (pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzība) uzskaitei līdz to ieplānošanai budžetā;
 • Neplānoto līdzekļu konti – budžetā neplānoto līdzekļu uzskaitei līdz to ieplānošanai budžetā;
 • Deponēto līdzekļu konti – līdzekļu uzskaitei, kurus nevar attiecināt uz budžeta iestādes saimniecisko darbību un kas ieskaitīti Valsts kasē atvērtajā deponēto līdzekļu kontā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā drošības nauda, pansionātos dzīvojošo deponētās pensijas, aizturētām personām līdz tiesas lēmumam atsavinātie līdzekļi, ieslodzīto personu personīgā nauda un tamlīdzīgi;
 • Norēķinu konti – valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un izdevumu veikšanai, pašu līdzekļiem.

Pieteikumu par konta atvēršanu vai slēgšanu iesniedz Valsts kasei – elektroniska dokumenta veidā nosūtot uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv vai papīra formā nosūtot vai iesniedzot Valsts kases Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Smilšu ielā 7.

Valsts kase arī turpmāk pakalpojumus sniegs tikai attālināti.

Aicinām izmantot Valsts kases ePakalpojumus, dokumentus iesniedzot tikai elektroniski!

Mainoties COVID-19 epidemioloģiskajai situācijai valstī, pakalpojumu sniegšanas kārtība tiks pārskatīta.

 
Lai atvērtu kontu, klientam jāiesniedz Pieteikums par konta atvēršanu.
 
Budžeta izdevumu konti tiek atvērti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtību.

 

Valsts kase 3 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas atver kontu un nosūta klientam informāciju uz pieteikumā norādīto kontaktpersonas e-pasta adresi.

Pieteikums par konta atvēršanu

 

 

Lai slēgtu kontu, klientam jāiesniedz Pieteikums par konta slēgšanu.

Budžeta izdevumu konti tiek slēgti saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību vai uz Pieteikuma pamata, ja iestāde tiek likvidēta vai reorganizēta gada ietvaros.

Valsts kase 3 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas slēdz kontu (ja konta atlikums 0,00). Ja kontā ir līdzekļu atlikums, pieteikumā aizpilda sadaļu “Informācija par pārgrāmatošanu” (sk. instrukciju).

Kontu slēgšana neatbrīvo klientu no saistību, kas izriet no maksājumu pakalpojumu lietošanas, pilnīgas izpildes.

Pieteikums par konta slēgšanu

 

 
Kontam var mainīt izmantošanas mērķi (nosaukumu). Lai nomainītu kontam piesaistīto nosaukumu, jāsūta informācija (brīvas formas pieteikums) uz e-pastu biud@kase.gov.lv, norādot:
 • iestādes nosaukumu un reģistrācijas numuru;
 • esošā konta numuru, kam nepieciešams mainīt izmantošanas mērķa (projekta, pasākuma) nosaukumu;
 • jauno nosaukumu;
 • pamatojumu.

Par ierobežojumiem konta izmantošanas mērķa (nosaukuma) maiņai - sk. zemāk.

Valsts budžeta iestādes

Valsts budžeta iestādēm nepieciešamības gadījumā ir iespējams mainīt konta izmantošanas mērķi ziedojumu kontiem, programmu atlikumu kontiem, neplānoto līdzekļu kontiem un deponēto līdzekļu kontiem, taču pastāv vairāki ierobežojumi, tādēļ par konkrēto gadījumu lūdzam konsultēties zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 vai sūtot e-pastu: biud@kase.gov.lv.

APP,  BNI un pašvaldības

Nav ierobežojumu konta izmantošanas mērķa maiņai.

Atgādinām, ka, beidzoties projektam vai pasākumam, atvērto kontu jāslēdz vai arī to var izmantot citam projektam vai pasākumam (iesniedzot iesniegumu par konta mērķa maiņu), ja finansējuma devējs neiebilst, ka tiek izmantots esošs konts, kā arī ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Par iespēju mainīt konta izmantošanas mērķi lūdzam konsultēties zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 vai sūtot e-pastu: biud@kase.gov.lv.

Ja valsts pamatbudžeta kontā saimnieciskā gada beigās izveidojas līdzekļu atlikums no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem vai ārvalstu finanšu palīdzības, budžeta izpildītājs iesniedz pieteikumu par atlikuma uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām pārgrāmatošanu uz:

 1. valsts pamatbudžeta kontu, nepārsniedzot finansēšanas plānā paredzēto resursu apmēru (atlikuma samazinājums);

 2. programmas (apakšprogrammas) atlikuma kontā Valsts kasē, kas atvērts atlikuma uzskaitei līdz tā ieplānošanai budžetā.

Pēc atlikuma ieplānošanas budžetā, budžeta izpildītājs veic iekšējo maksājumu eKasē par līdzekļu pārgrāmatošanu no programmas atlikuma konta uz pamatbudžeta izdevumu kontu.
 

Pieteikums par atlikuma uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām pārgrāmatošanu

 

Informācija par klasifikācijas kodu piemērošanu veicot atmaksas valsts budžetā skatāma Finanšu ministrijas mājaslapā www.fm.gov.lv sadaļā „Valsts budžets / Metodika / Metodiskie skaidrojumi un shēmas” (Skaidrojošs materiāls par klasifikācijas kodu piemērošanu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai veiktajiem maksājumiem projektu īstenotājiem un pēc tam veiktām dažāda veida atmaksām).

 

Valsts budžeta ieņēmumu konti, kuri Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnes sarakstā nav publicēti, jo tajos iemaksas veic tikai valsts budžeta iestādes (pārskaita ieņēmumus (atlikumus), kas radušies budžeta izpildes procesā).

Kontu saraksts