Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Privātpersonām

Izveidots : 26.06.2017. Atjaunots: 31.05.2023.

Privātpersonas – biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, komercsabiedrības un citas privāto tiesību juridiskās personas, kas no valsts budžeta iestādes saņem dotāciju vai mērķdotāciju uz līguma pamata vai tiesību akta deleģējuma kārtībā kā līdzekļu nodrošinājumu konkrēta valsts pārvaldes uzdevuma izpildei vai noteikta mērķa (projekta vai pasākuma) īstenošanai.

Norēķinu kontu atver valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un izdevumu veikšanai, t.sk. valsts aizdevuma saņemšanai un atmaksai.

Klientam ir pienākums rakstiski informēt Valsts kasi par:

  • izmaiņām klienta rekvizītos (nosaukuma maiņa) vai kontaktinformācijā (juridiskā adrese, tālrunis, e-pasts);
  • tā reorganizācijas vai likvidācijas uzsākšanu un nokārtot visas maksājumu pakalpojumu saistības pirms reorganizācijas vai likvidācijas pabeigšanas. Ja saistības nenokārto tās pāriet reorganizētā vai likvidētā klienta saistību pārņēmējam vai augstākstāvošajai iestādei (ja tāda ir).

Informāciju par konta atvēršanu, slēgšanu vai nosaukuma maiņu var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv

Pieteikumu par konta atvēršanu vai slēgšanu iesniedz Valsts kasei – elektroniska dokumenta veidā, sūtot uz Valsts kases e-adreses apakšadresātu KLIENTU APKALPOŠANA.

Valsts kase pakalpojumus sniedz attālināti.

Aicinām izmantot pakalpojumu, dokumentus iesniedzot tikai elektroniski - parakstītus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz Valsts kases e-adreses apakšadresātu KLIENTU APKALPOŠANA.

 
Lai atvērtu kontu Valsts kasē, klientam jāiesniedz Pieteikums par konta atvēršanu, pielikumā pievienojot pamatojošo dokumentu, piemēram, dokumenta kopiju par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu (lēmums, rīkojums, vēstule, līgums, apstiprinājuma e-pasts).

Valsts kase 3 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas atver kontu un nosūta klientam informāciju uz pieteikumā norādīto kontaktpersonas e-pasta adresi.

Pieteikums par konta atvēršanu

 

 
Lai slēgtu kontu Valsts kasē, klientam jāiesniedz Pieteikums par konta slēgšanu.

Valsts kase 3 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas slēdz kontu (ja konta atlikums 0,00). Ja kontā ir līdzekļu atlikums, pieteikumā aizpilda sadaļu “Informācija par pārgrāmatošanu” (sk. instrukciju).

Kontu slēgšana neatbrīvo klientu no saistību, kas izriet no maksājumu pakalpojumu lietošanas, pilnīgas izpildes.

Pieteikums par konta slēgšanu

 

 
 
Beidzoties projektam vai pasākumam, atvērto kontu jāslēdz vai arī to var izmantot citam projektam vai pasākumam, ja finansējuma devējs neiebilst, ka tiek izmantots esošais konts, kā arī ja normatīvajos aktos nav noteikts savādāk.

Lai finansējuma saņēmējs varētu izmantot esošu kontu jaunam projektam vai pasākumam, jāsūta informācija brīvā formā uz e-pastu ekase@kase.gov.lv, norādot:

  • klienta nosaukumu un reģistrācijas numuru;
  • esošā konta numuru, kam nepieciešams piesaistīt jaunu projekta vai pasākuma nosaukumu;
  • jaunā projekta vai pasākuma nosaukumu;
  • dokumenta kopiju (lēmums, rīkojums, vēstule, līgums u.c.) par budžeta līdzekļu piešķiršanu jaunajam projektam vai pasākumam, to pievienojot e-pastam.