Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Maksājumu labošana un atsaukšana

Izveidots : 12.04.2017. Atjaunots: 17.06.2020.

Valsts kase nodrošina šādu pieteikumu pieņemšanu un apstrādi:

 • Pieteikumus par klasifikācijas kodu labošanu;
 • Pieteikumus par darījumu pārgrāmatošanu;
 • Pieteikumus par maksājuma rīkojuma atsaukšanu/ saņēmēja rekvizītu labošanu.

Konsultācijas par labojumu veikšanas kārtību var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv

Valsts kase arī turpmāk pakalpojumus sniegs tikai attālināti.

Aicinām izmantot Valsts kases ePakalpojumus, dokumentus iesniedzot tikai elektroniski!

Mainoties COVID-19 epidemioloģiskajai situācijai valstī, pakalpojumu sniegšanas kārtība tiks pārskatīta.

 • eKasē jāaizpilda iesniegums Klasifikācijas kodu labošana. Vienā iesniegumā var labot klasifikācijas kodus, summējot kopā vairākus maksājumus;
 • iesniegumu Klasifikācijas kodu labošana izpilda vienas darba dienas laikā. Pēc plkst.18.00 saņemtos iesniegumus Klasifikācijas kodu labošana uzskata par saņemtiem nākamajā darba dienā;
 • iesniegumu Klasifikācijas kodu labošana transfertu kodos Valsts kase var aizturēt līdz 10 darba dienām, kamēr atbilstošo iesniegumu Klasifikācijas kodu labošana iesniedz arī darījumā iesaistītā pretējā puse (transferta devējs vai saņēmējs), ja darījuma pretējās puses konts ir atvērts Valsts kasē. Ja pretējā puse iesniegumu Klasifikācijas kodu labošana neiesniedz 10 darba dienu laikā, Valsts kasei ir tiesības noraidīt saņemto iesniegumu Klasifikācijas kodu labošana;
 • iesniegums Klasifikācijas kodu labošana jāaizpilda eKasē līdz saimnieciskā gada pēdējai darbdienai. Ja klients konstatēs neatbilstības maksājumu uzskaites datos (budžeta izpildē) un klienta grāmatvedības uzskaites datos pēc saimnieciskā gada beigām, tad tās būs iespējams uzrādīt un skaidrot kopsavilkuma pārskatā par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskā gadā.

 

 • eKasē jāaizpilda iesniegums Darījuma pārgrāmatošana. Vienā iesniegumā var pārgrāmatot tikai vienu maksājumu vai daļu no maksājuma;
 • iesniegumu Darījuma pārgrāmatošana izpilda vienas darba dienas laikā. Pēc plkst.18.00 saņemtos iesniegumus Darījuma pārgrāmatošana uzskata par saņemtiem nākamajā darba dienā;
 • iesniegumu Darījuma pārgrāmatošana transfertu kodos Valsts kase var aizturēt līdz 10 darba dienām, kamēr atbilstošo iesniegumu Darījuma pārgrāmatošana iesniedz arī darījumā iesaistītā pretējā puse (transferta devējs vai saņēmējs), ja darījuma pretējās puses konts ir atvērts Valsts kasē. Ja pretējā puse iesniegumu Darījuma pārgrāmatošana neiesniedz 10 darba dienu laikā, Valsts kasei ir tiesības noraidīt saņemto iesniegumu Darījuma pārgrāmatošana;
 • iesniegums Darījuma pārgrāmatošana jāaizpilda eKasē līdz saimnieciskā gada pēdējai darbdienai. Ja klients konstatēs neatbilstības maksājumu uzskaites datos (budžeta izpildē) un klienta grāmatvedības uzskaites datos pēc saimnieciskā gada beigām, tad tās būs iespējams uzrādīt un skaidrot kopsavilkuma pārskatā par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskā gadā.
   
 • Valsts kasē jāiesniedz datorrakstā aizpildīts Pieteikums par maksājuma rīkojuma atsaukšanu/ saņēmēja rekvizītu labošanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu jāsūta uz Valsts kases e-adresi vai e-pastu ekase@kase.gov.lv vai parakstīts papīra formā jāsūta pa pastu vai jāiesniedz Valsts kases Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Smilšu ielā 7, LV-1050;
 • Valsts kase 2 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas nosūta to saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai maksājuma saņēmējam. Pieteikuma nosūtīšana saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai maksājuma saņēmējam negarantē tajā minēto prasību izpildi, un Valsts kase neuzņemas atbildību par prasību neizpildi;
 • Valsts kase ieskaita klienta kontā atmaksāto summu, ja pēc Valsts kases pieprasījuma, pamatojoties uz klienta pieteikumu par maksājuma rīkojuma atsaukšanu, naudas līdzekļi ir saņemti no maksājuma saņēmēja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja. Valsts kase nodrošina atmaksātās summas ieskaitīšanu klienta kontā tajā pašā dienā, kad naudas līdzekļi ir saņemti no maksājuma saņēmēja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja.
Pieteikums par maksājuma rīkojuma atsaukšanu/saņēmēja rekvizītu labošanu