Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Maksājumu labošana un atsaukšana

Izveidots : 12.04.2017. Atjaunots: 16.05.2023.

Valsts kase nodrošina Valsts kases klientiem šādu maksājumu labojumu veikšanu:

 • Maksājuma rīkojuma atsaukšanu / saņēmēja rekvizītu labošanu iesniedzot Valsts kasē pieteikumu;
 • Darījumu pārgrāmatošanu ePakalpojumā Maksājumi (eKase);
 • Klasifikācijas kodu labošanu ePakalpojumā Maksājumi (eKase).

Konsultācijas par labojumu veikšanas kārtību var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv.

Valsts kase pakalpojumus sniedz attālināti.

Aicinām izmantot pakalpojumu, dokumentus iesniedzot tikai elektroniski - parakstītus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz Valsts kases e-adreses apakšadresātu KLIENTU APKALPOŠANA.

 • Valsts kases klients datorrakstā aizpilda Pieteikumu par maksājuma rīkojuma atsaukšanu/ saņēmēja rekvizītu labošanu un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu sūta uz Valsts kases e-adreses apakšadresātu KLIENTU APKALPOŠANA;
 • Valsts kase 2 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas nosūta to saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai maksājuma saņēmējam. Pieteikuma nosūtīšana saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai maksājuma saņēmējam negarantē tajā minēto prasību izpildi, un Valsts kase neuzņemas atbildību par prasību neizpildi;
 • Valsts kase ieskaita klienta kontā atmaksāto summu, ja pēc Valsts kases pieprasījuma, pamatojoties uz klienta pieteikumu par maksājuma rīkojuma atsaukšanu, naudas līdzekļi ir saņemti no maksājuma saņēmēja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja. Valsts kase nodrošina atmaksātās summas ieskaitīšanu klienta kontā tajā pašā dienā, kad naudas līdzekļi ir saņemti no maksājuma saņēmēja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja.
  Pieteikums par maksājuma rīkojuma atsaukšanu / saņēmēja rekvizītu labošanu
 • ePakalpojumā Maksājumi (eKase) iespējams veikt maksājuma pārgrāmatošanu uz citu kontu, izvēloties formu “Darījumu pārgrāmatošana”;

 • Vienlaicīgi iespējams pārgrāmatot vienu maksājumu vai daļu no šī maksājuma;

 • Darījuma pārgrāmatošana transfertu kodos Valsts kase var aizturēt līdz 10 darba dienām, kamēr atbilstošo  darījuma pārgrāmatošana veic arī darījumā iesaistītā pretējā puse (transferta devējs vai saņēmējs), ja darījuma pretējās puses konts ir atvērts Valsts kasē. Ja pretējā puse darījuma pārgrāmatošanu neveic 10 darba dienu laikā, Valsts kasei ir tiesības noraidīt saņemto darījuma pārgrāmatošanas pieprasījumu;

 • Darījuma pārgrāmatošana jāveic līdz saimnieciskā gada pēdējai darbdienai. Ja budžeta izpildītājs konstatēs neatbilstības maksājumu uzskaites datos (budžeta izpildē) un klienta grāmatvedības uzskaites datos pēc saimnieciskā gada beigām, tad tās būs iespējams uzrādīt un skaidrot kopsavilkuma pārskatā par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskā gadā ePakalpojumā Iestāžu pārskati (ePārskati).

 • ePakalpojumā Maksājumi (eKase) iespējams veikt klasifikācijas kodu labošanu izvēloties formu “Kodu labošana”;

 • Vienlaicīgi pēc debeta/kredīta pazīmes var labot līdz 10 viena tipa maksājumus - tikai ienākošos vai izejošos, ja maksājumos labojamo klasifikācijas kodu skaits nepārsniedz 10 klasifikācijas kodus gan maksātāja, gan saņēmēja pusē;

 • Klasifikācijas kodu labojumus transfertu kodos Valsts kase var aizturēt līdz 10 darba dienām, kamēr atbilstošo  Kodu labošanas darījumu veic arī darījumā iesaistītā pretējā puse (transferta devējs vai saņēmējs), ja darījuma pretējās puses konts ir atvērts Valsts kasē. Ja pretējā puse kodu labošanu neveic 10 darba dienu laikā, Valsts kasei ir tiesības noraidīt saņemto kodu labošanas pieprasījumu;

 • Klasifikācijas kodu labošana jāveic līdz saimnieciskā gada pēdējai darbdienai. Ja budžeta izpildītājs konstatēs neatbilstības maksājumu uzskaites datos (budžeta izpildē) un klienta grāmatvedības uzskaites datos pēc saimnieciskā gada beigām, tad tās būs iespējams uzrādīt un skaidrot kopsavilkuma pārskatā par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskā gadā ePakalpojumā Iestāžu pārskati (ePārskati).