Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Maksājumu labošana un atsaukšana

Izveidots : 12.04.2017. Atjaunots: 17.06.2021.

Valsts kase nodrošina šādu Valsts kases klientu pieteikumu pieņemšanu un apstrādi:

 • Pieteikumus par klasifikācijas kodu labošanu;
 • Pieteikumus par darījumu pārgrāmatošanu;
 • Pieteikumus par maksājuma rīkojuma atsaukšanu/ saņēmēja rekvizītu labošanu.

Konsultācijas par labojumu veikšanas kārtību var saņemt, zvanot uz atbalsta servisa tālruni 67094368 vai sūtot e-pastu ekase@kase.gov.lv.

Valsts kase arī turpmāk pakalpojumus sniegs tikai attālināti. Mainoties COVID-19 epidemioloģiskajai situācijai valstī, pakalpojumu sniegšanas kārtība tiks pārskatīta.

Aicinām izmantot Valsts kases e-pakalpojumus, dokumentus iesniedzot tikai elektroniski - parakstītus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz Valsts kases e-adreses apakšadresātu KLIENTU APKALPOŠANA vai e-pastu ekase@kase.gov.lv, ja klientam nav pienākuma lietot oficiālo elektronisko adresi.

 • eKasē jāaizpilda iesniegums Klasifikācijas kodu labošana. Vienā iesniegumā var labot klasifikācijas kodus, summējot kopā vairākus maksājumus;
 • iesniegumu Klasifikācijas kodu labošana izpilda vienas darba dienas laikā. Pēc plkst.18.00 saņemtos iesniegumus Klasifikācijas kodu labošana uzskata par saņemtiem nākamajā darba dienā;
 • iesniegumu Klasifikācijas kodu labošana transfertu kodos Valsts kase var aizturēt līdz 10 darba dienām, kamēr atbilstošo iesniegumu Klasifikācijas kodu labošana iesniedz arī darījumā iesaistītā pretējā puse (transferta devējs vai saņēmējs), ja darījuma pretējās puses konts ir atvērts Valsts kasē. Ja pretējā puse iesniegumu Klasifikācijas kodu labošana neiesniedz 10 darba dienu laikā, Valsts kasei ir tiesības noraidīt saņemto iesniegumu Klasifikācijas kodu labošana;
 • iesniegums Klasifikācijas kodu labošana jāaizpilda eKasē līdz saimnieciskā gada pēdējai darbdienai. Ja budžeta izpildītājs konstatēs neatbilstības maksājumu uzskaites datos (budžeta izpildē) un klienta grāmatvedības uzskaites datos pēc saimnieciskā gada beigām, tad tās būs iespējams uzrādīt un skaidrot kopsavilkuma pārskatā par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskā gadā ePakalpojumā ePārskati.

 

 • eKasē jāaizpilda iesniegums Darījuma pārgrāmatošana. Vienā iesniegumā var pārgrāmatot tikai vienu maksājumu vai daļu no maksājuma;
 • iesniegumu Darījuma pārgrāmatošana izpilda vienas darba dienas laikā. Pēc plkst.18.00 saņemtos iesniegumus Darījuma pārgrāmatošana uzskata par saņemtiem nākamajā darba dienā;
 • iesniegumu Darījuma pārgrāmatošana transfertu kodos Valsts kase var aizturēt līdz 10 darba dienām, kamēr atbilstošo iesniegumu Darījuma pārgrāmatošana iesniedz arī darījumā iesaistītā pretējā puse (transferta devējs vai saņēmējs), ja darījuma pretējās puses konts ir atvērts Valsts kasē. Ja pretējā puse iesniegumu Darījuma pārgrāmatošana neiesniedz 10 darba dienu laikā, Valsts kasei ir tiesības noraidīt saņemto iesniegumu Darījuma pārgrāmatošana;
 • iesniegums Darījuma pārgrāmatošana jāaizpilda eKasē līdz saimnieciskā gada pēdējai darbdienai. Ja budžeta izpildītājs konstatēs neatbilstības maksājumu uzskaites datos (budžeta izpildē) un klienta grāmatvedības uzskaites datos pēc saimnieciskā gada beigām, tad tās būs iespējams uzrādīt un skaidrot kopsavilkuma pārskatā par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskā gadā ePakalpojumā ePārskati.
   
 • Valsts kases klients datorrakstā aizpilda Pieteikumu par maksājuma rīkojuma atsaukšanu/ saņēmēja rekvizītu labošanu un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu sūta uz Valsts kases e-adreses apakšadresātu KLIENTU APKALPOŠANA vai e-pastu ekase@kase.gov.lv ja klientam nav pienākuma lietot oficiālo elektronisko adresi;
 • Valsts kase 2 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas nosūta to saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai maksājuma saņēmējam. Pieteikuma nosūtīšana saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai maksājuma saņēmējam negarantē tajā minēto prasību izpildi, un Valsts kase neuzņemas atbildību par prasību neizpildi;
 • Valsts kase ieskaita klienta kontā atmaksāto summu, ja pēc Valsts kases pieprasījuma, pamatojoties uz klienta pieteikumu par maksājuma rīkojuma atsaukšanu, naudas līdzekļi ir saņemti no maksājuma saņēmēja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja. Valsts kase nodrošina atmaksātās summas ieskaitīšanu klienta kontā tajā pašā dienā, kad naudas līdzekļi ir saņemti no maksājuma saņēmēja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja.
Pieteikums par maksājuma rīkojuma atsaukšanu/saņēmēja rekvizītu labošanu