Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Grāmatvedības uzskaite

Izveidots : 14.06.2017. Atjaunots: 10.10.2023.

Informācija ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību atbildīgajiem finanšu darbiniekiem par grāmatvedības uzskaiti.

Skaidrojumus par klasifikācijas kodu piemērošanu sniedz Finanšu ministrijas Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta Budžeta metodoloģijas nodaļa. Metodiskie norādījumi par klasifikāciju piemērošanu, transfertu kodu pāri un atbildes uz jautājumiem pieejamas Finanšu ministrijas mājas lapā sadaļā Valsts budžets/ Metodika.

Rokasgrāmata

Rokasgrāmatas par Ministru kabineta noteikumu prasību piemērošanu par grāmatvedības uzskaiti un gada pārskata sagatavošanu

lejupielādēt (atjaunots 30.03.2023.)
Attaisnojuma dokumentu paraugi

Minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu korekcijas uzskaite (08.06.2023.)

Elektroauto uzlādes izmaksas (15.03.2023.)

Jautājums:
Kā uzskaitīt elektroautomobiļu elektrības izmaksas un kā tās pareizi atspoguļot autotransporta ceļazīmēs un grāmatvedībā. Kāds EKK jāpielieto šādā gadījumā?

Atbilde:
Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr. 1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” ir paredzēts, ka elektrības izmaksas elektromobiļu uzlādei ir jāuzskaita kodā 2223 “Izdevumi par elektroenerģiju”.
Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumos Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” ir noteikts, ka darījumus uzskaita atbilstoši to ekonomiskai būtībai. Ņemot vērā, ka elektroautomobiļu elektrības uzlāde ir klasificējama kā pakalpojums, tad attiecīgās izmaksas atzīst izdevumos pārskata periodā, kurā saņemts pakalpojums – notikusi uzlāde.
Budžeta iestādes iekšējās kontroles nodrošināšanai par elektroautomobiļu elektrības patēriņu iestādes funkciju nodrošināšanai ceļazīmēs norāda patērētās elektroenerģijas apjomu un automašīnas nobrauktos kilometrus, kā arī citus tehniskos rādītājus saskaņā ar automašīnas tehnisko specifikāciju, piemēram, vidējo elektrības patēriņa normu un faktisko patēriņu, lai pārbaudītu pārtēriņu vai zudumus.

 

ES fondu līdzfinansēto projektu ietvaros izveidoto/iegādāto ilgtermiņa aktīvu nolietojums (14.09.2022.)

Valsts kase sadarbībā ar Finanšu ministriju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir sagatavojusi skaidrojumu par Eiropas Savienības finansēto projektu ietvaros izveidoto/iegādāto ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma normām un to piemērošanu grāmatvedības uzskaitē “Nolietojuma aprēķins Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu ietvaros izveidotajiem ilgtermiņa aktīviem un korekcijas 2022. gada pārskata sagatavošanas ietvaros”, lai novērstu trūkumus publiskā sektora grāmatvedības uzskaitē un uzlabotu Saimnieciskā gada pārskatā atklātās informācijas kvalitāti.

Trīspusēja darījuma uzskaite par gaisa kvalitātes mērītājiem

Saskaņā ar vienošanos starp Izglītības un zinātnes ministriju un SIA “Moduls Engineering” pašvaldības un citas budžeta iestādes slēdz līgumu ar SIA “Moduls Engineering” par gaisa kvalitātes mērītāju piegādi, par kuriem apmaksu veic Izglītības un zinātnes ministrija.  
Izglītības un zinātnes ministrija informē visas attiecīgās budžeta iestādes, kuras saņem krājumus saskaņā ar vienošanos starp ministriju un SIA “Moduls Engineering”, par minētā darījuma grāmatvedības uzskaiti, piemērojot vienu no variantiem:

  • budžeta iestādes krājumu saņemšanas darījumu klasificē kā darījumu bez atlīdzības, atzīst ieņēmumus kontā “8410 Ieņēmumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības” un piemēro atbilstošo transferta ieņēmumu klasifikācijas kodu;
  • budžeta iestādes saņemtos krājumus atzīst ieņēmumos grāmatvedības kontā “8570 Ieņēmumi no īstermiņa aktīvu sākotnējās atzīšanas” un tos klasificē ieņēmumu kodā “24.1.0.0. Ieņēmumi no aktīvu sākotnējās atzīšanas”, pārskatā par darbības finansiālajiem rezultātiem norādot Izglītības un zinātnes ministrijas institucionālā sektora klasifikācijas kodu.

Dāvanu kartes Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam

Budžeta iestādes bez atlīdzības no biedrības saņem dāvanu kartes, kuras paredzētas nodošanai Ukrainas bēgļiem bez atlīdzības. Darījums nav uzskatāmas par biedrības ziedojumu budžeta iestādei, kā arī par budžeta iestādes ziedojumu bēgļiem.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs" normām par aktīvu, saistību un ieņēmumu atzīšanu, minētajā gadījumā budžeta iestāde saņemtās dāvanu kartes uzskaita krājumu sastāvā kontā "2132 Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai" un atbilstošā vērtībā atzīst saistības kontā "5819 Pārējās īstermiņa saistības". Ņemot vērā, ka darījuma rezultātā budžeta iestādei nerodas ne ieņēmumi, ne izdevumi, jo dāvanu kartes nav paredzētas budžeta iestādes funkciju īstenošanai, izsniedzot dāvanu kartes, samazina saistības un krājumus.

FM skaidrojums klasifikācijas kodu piemērošanai norēķinos par sociālajiem pakalpojumiem (28.08.2021.)

2021.gada 8.aprīlī tika pieņemti MK noteikumi Nr.223 “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" (turpmāk – klasifikācijas grozījumi), kuri stājās spēkā 14.aprīlī, un kuros tika veiktas izmaiņas, precizējot koda 7000 “Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība” skaidrojumu un dzēšot otrās rindkopas teikumu “Kodā uzskaita arī normatīvajos aktos paredzētos pašvaldību savstarpējos maksājumus, piemēram, par sniegto sociālo palīdzību vai pirktajiem sociālajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem”. Sociālo pakalpojumu apmaksas mehānisms, kā tas atrunāts MK 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”, atbilst nevis normatīvajos aktos noteiktajiem iestāžu savstarpējiem norēķiniem, bet gan situācijai, kad pašvaldība apmaksā maksas pakalpojumu, ko klients pats nav varējis apmaksāt, un atbilst 7000 koda skaidrojumā minētajam “Pie transfertu grupas kodiem nav pieskaitāmi maksājumi, ko valsts un pašvaldību budžeta iestādes, valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un budžeta nefinansētas iestādes veic, savstarpēji norēķinoties par sniegtajiem pakalpojumiem.” Attiecīgi maksājošā pašvaldība piemēro izdevumu pusē koda 6410 “Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem” atbilstošo apakškodu, savukārt saņemošā pašvaldība (kas ir sociālā pakalpojuma sniedzējs) piemēro kodu 21.3.9.1 “Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs”. Ja rēķins par minētajiem sociālajiem pakalpojumiem tika izrakstīts līdz klasifikācijas grozījumu spēkā stāšanos, bet apmaksa veikta pēc tā datuma, tad piemēro uz šo brīdi spēkā esošo (pēc grozījumiem) klasifikāciju.
Atgādinām, ka atbilstoši Likumam par budžetu un finanšu vadību, transferts ir budžeta līdzekļu pārskaitījums, ko var veikt budžeta ietvaros vai starp dažādiem budžetiem. Transferta saņēmējs saņemto budžeta līdzekļu pārskaitījumu var izmantot gan izdevumu segšanai, gan pārskaitīšanai tālāk citam transferta saņēmējam. Līdz ar to transferti, salīdzinājumā ar maksas pakalpojumiem, drīzāk raksturo pakāpi, kādā iestādes savstarpēji sadarbojas, lai gala rezultātā sniegtu pakalpojumu sabiedrībai. Transfertiem varētu būt raksturīgs nosacījums, kas paredz pienākumu līdzekļu saņēmējam nodrošināt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu tikai paredzētajam mērķim, ievērojot līguma, vienošanās vai normatīvā akta nosacījumus.

Vienotā nodokļu konta ieviešanas izmaiņas budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaitē (23.02.2021.)

Uzkrātās saistības atvaļinājumiem

Uzkrātās saistības darbinieku ikgadējiem atvaļinājumiem veido, ņemot vērā izmaksas, kas radīsies budžeta iestādei, darbiniekam izmantojot atvaļinājumu. Izmaksas aplēš atbilstoši izdevumu precīzākajai aplēsei atbilstoši tiesību aktiem, noslēgtajiem līgumiem un citiem dokumentiem. Lai nodrošinātu precīzāko izdevumu aplēsi pārskata perioda beigās, uzkrāto saistību aprēķinam var piemērot tiesību aktos noteiktās izmaiņas attiecībā uz aplēsē izmantotajiem rādītājiem, kas būs spēkā izmaksājot atvaļinājuma naudu.

Valsts stratēģisko rezervju sadale

Jautājums:
Pašvaldība saņēmusi no valsts iestādēm (Nacionālā veselības dienesta, Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta uc.) respiratorus un sejas maskas saistībā ar COVID-19 pandēmiju, ko savukārt pēc saņemšanas daļu nodod bez atlīdzības tālāk citām pašvaldībām. Valsts iestādes nodod materiālus no konta 2150 “Stratēģiskās valsts rezerves”. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.87 345. un 349. punktu, pašvaldībai, kura saņem aktīvus jāņem uzskaitē tajā uzskaites kontā no kura ir saņemts.
Pirmā pašvaldība saņemot no valsts iestādēm šos krājumus savā uzskaitē uzņem tajā pašā kontā no kura saņem - šajā gadījuma 2150 “Stratēģiskās rezerves”, bet pēc tam pie sevis, savā grāmatvedībā pārklasificē uz atbilstošo pašvaldības krājumu kontu (pēc būtības) un no šī konta tad nodod tālāk attiecīgi citām pašvaldībām? Gada beigās Valsts kases pārskatu sistēmā tiks veikta savstarpējo darījumu salīdzināšanās- pašvaldība salīdzinoties ar valsts iestādi no kuras saņēma šos krājumus salīdzināsies ar kontu 2150 “ Stratēģiskās rezerves”, bet tālāk nododot citai pašvaldībai salīdzināsies ar krājumu kontu?

Atbilde:
Budžeta iestādes savstarpēji saņemot un nododot aktīvus piemēro MK noteikumu Nr.87 2.18. sadaļā noteiktās prasības.
Saņemtos aktīvus atzīst tajā pašā grāmatvedības kontā, kurā to uzskaitījusi budžeta iestāde, kura aktīvu nodeva (izņemot Speciālo militāro inventāru (MK 87 349.punkts)).
Pēc saņemšanas aktīvus pārklasificē pēc ekonomiskās būtības atbilstošā grāmatvedības uzskaites kontā saskaņā ar budžeta iestādes grāmatvedības uzskaites kārtībā noteiktajām prasībām.
Jūsu aprakstītajā gadījumā pašvaldība izvērtē no Nacionālā veselības dienesta, Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta un citām iestādēm saņemto aktīvu klasifikāciju un, ja nepieciešams, pārklasificē citā grāmatvedības kontā (piemēram, 2119 “Pārējie materiāli”). Arī pašvaldība, kas saņem tālāk aktīvus no citas pašvaldības, izvērtē saņemto aktīvu klasifikāciju.
Sagatavojot 2020.gada pārskatu budžeta iestādes savstarpēji saskaņo veiktos darījumus un norēķinu atlikumus.

Avansa maksājumu dzēšana

Ņemot vērā COVID-19 pandēmijas izraisīto ārkārtas situāciju Latvijā un pasaulē, kā arī citu iemeslu dēļ, samaksātos avansa maksājumus, piemēram, par lidojumiem, viesnīcu pakalpojumiem, kuri nav atgūstami, noraksta kontā “8631 Izdevumi no prasību norakstīšanas”.

Krājumu nodošana un saņemšana starp valsts budžeta iestādi un pašvaldību (18.01.2021.)

2021.gadā saņemtie ieņēmumi/ ieturējumi no Valsts kases sadales konta, kas attiecas uz 2020.gadu (13.01.2021.)

Vadlīnijas izdienas pensiju grāmatvedības uzskaitei un uzrādīšanai 2019.gada pārskatā (17.02.2020.)

Skaidrojums par naudas līdzekļu atlikumiem AS "PNB Banka" (03.12.2019.)

Svarīgi uzskaites jautājumi Ministru kabineta noteikumu ieviešanai (25.09.2019.)

Vadlīnijas par ilgtermiņa ieguldījumu starptautiskajās finanšu institūcijās grāmatvedības uzskaiti (13.10.2019.)

Vadlīnijas par zemi zem publiskajiem ūdeņiem  – uzskaite un uzrādīšana pārskatā (15.05.2019.)

Skaidrojumi darījumu uzskaitei 2019.gadā

Zemes un mežaudžu uzskaite saskaņā ar gada slēguma inventarizācijas rezultātiem (05.12.2017.)

ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu saistību un prasību uzskaite (28.06.2017.)

Pamatlīdzekļa izslēdzamās daļas vērtības aprēķins, piemērojot amortizēto aizstāšanas izmaksu metodi (28.06.2017.)

Informācijas tehnoloģiju sistēmu pakalpojumu kapitalizācija (27.04.2015.)

Zālienu un teritorijas labiekārtošanas darbu izmaksu uzskaite