Pārlekt uz galveno saturu

Metodika

Pārdošanai pieejama finanšu aktīva amortizētā vērtība un patiesās vērtības rezerves izslēgšana

Izveidots : 02.08.2019.

Kalkulatoru izmanto, lai aprēķinātu finanšu aktīva amortizēto vērtību un patiesās vērtības rezervēs uzkrātās summas periodisku norakstīšanu ieņēmumos vai izdevumos pēc aktīva pārklasifikācijas no pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu kategorijas uz aizdevumu un prasību kategoriju (MK 13.02.2018. noteikumu Nr.87 399.punkts un 400.1.apakšpunkts).

Kalkulatoru var izmantot, ja visi maksājumu periodi ir vienāda garuma.