Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Kvalitātes un risku vadība

Izveidots : 19.06.2017. Atjaunots: 21.02.2019.

BV_Cert_9001-27001.jpg

Valsts kases darbības stratēģijā definēti šādi kvalitātes un risku vadības pamatprincipi:

  • Valsts kase savā darbībā ievēro kvalitātes vadības principus, kas nodrošina uz rezultātu orientētu, stabilu Valsts kases darbību un ilgtspējīgu attīstību, nepārtrauktu procesu pilnveidi un sniegto pakalpojumu atbilstību sabiedrības interesēm un ieinteresēto pušu vajadzībām, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ieviestā kvalitātes vadības sistēma balstās uz darbinieku profesionalitāti, kompetenci, precīzu amata pienākumu izpildi, informētību par pieņemtajiem lēmumiem, iesaistīšanos procesos, projektos un darba grupās.
  • Valsts kase, ieviešot projektus un attīstības pasākumus darbības un pakalpojumu uzlabošanai, ievēro Projektu vadības rokasgrāmatā noteiktos projektu vadības principus. Projektu vadība nodrošina attīstības prioritāšu noteikšanu, nepieciešamo resursu plānošanu, projektu īstenošanu un izpildes uzraudzību.
  • Visos procesos un projektos integrētā risku vadība veicina Valsts kases mērķu sasniegšanu, apzinot nelabvēlīgu notikumu iespējamību un ietekmi, samazinot riskus līdz pieņemamam līmenim un ļaujot maksimāli izmantot potenciālās iespējas.

Valsts kases kvalitātes vadības un informācijas drošības pārvaldības sistēma atzīta par atbilstošu starptautiski noteiktām prasībām

Valsts kases kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta jau kopš 2006.gada. Sertificētas ir visas Valsts kases pamatdarbības jomas: valsts budžeta izpilde, valsts parāda, naudas līdzekļu un valsts aizdevumu vadība, Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu un sertifikācijas iestādes funkciju realizācija un grāmatvedības uzskaites pakalpojums. Ikgadējos uzraudzības un pārsertifikācijas auditos ārējie auditori atzinuši, ka ir ieviesta un efektīvi uzturēta Valsts kases procesu vadība un uzraudzība, iestādes mērķu plānošana un sasniegšana, ārējo un iekšējo faktoru ietekmes pārraudzība, risku vadība, komunikācijas procesu organizētība, ieinteresēto pušu apzināšana un to prasību iekļaušana iestādes darbības procesos, kā arī darbinieku profesionalitāte, iesaiste un informētība par vadības lēmumiem.

2017. gadā sekmīgi noslēdzoties Valsts kases integrētās vadības sistēmas pārsertifikācijas auditam, Valsts kases kvalitātes vadības un informācijas drošības pārvaldības sistēmas novērtētas un atzītas par atbilstošām starptautisko standartu ISO 27001:2013 un ISO 9001:2015 prasībām. Valsts kases kvalitātes vadības un informācijas drošības pārvaldības sistēmas auditētas vienotas integrētās vadības sistēmas ietvaros, un īpaši atzinīgi novērtēta to integritāte un labā pārvaldība. Kā labo praksi auditori īpaši uzsver profesionālo projektu vadību, uzskatāmu, uz risku vadību balstītu procesu pieeju, pārskatāmu un efektīvi organizētu informācijas tehnoloģiju pārvaldību. Atzinīgi novērtētas izmantotās metodes klientu apmierinātības uzlabošanai un rezultātu izvērtēšanai.

2017. gadā pirmo reizi atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes un informācijas drošības prasībām vērtēts un sekmīgi sertificēts arī Valsts kases sniegtais grāmatvedības uzskaites pakalpojums un tā attīstīšana, pielietojot projektu vadības metodes.

Sertifikācijas auditu un pēdējo uzraudzības auditu 2019. gada 18. un 19. februārī ir veikusi akreditēta sertifikācijas institūcija “Bureau Veritas Latvia”.  

                                        

Faili lejupielādei