Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Darbības stratēģija

Izveidots : 15.06.2017. Atjaunots: 05.04.2019.

Stratēģiska valsts prioritātēm atbilstoša rīcības plānošana un konsekventi īstenotie pasākumi ir svarīgs faktors, nosakot iestādes stratēģiskos mērķus un uzdevumus Valsts kases pārvaldībā esošajās jomās.

Valsts kases virsmērķis – būt dinamiskai uz modernu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu orientētai iestādei, kas saskaņā ar labāko finanšu vadības praksi efektīvi un droši vada un uzrauga valsts finanšu vadības procesus atbilstoši valsts un tās iedzīvotāju interesēm.

Valsts kases darbības stratēģija 2017.-2019. gadam ir Valsts kases vidēja termiņa plānošanas un vadības dokuments Valsts kases funkciju un uzdevumu realizācijai to izpildei plānotā finansējuma apmērā.

Stratēģija nosaka attīstības prioritātes, darbības virzienus un to stratēģiskos mērķus, uzdevumus, sasniedzamos rezultātus.

Valsts kases virsmērķis ir droša un efektīva valsts finanšu pārvaldība sabiedrības interesēs.

Valsts kases stratēģiskās prioritātes:

  • Cilvēkresursu kapitāla efektīva vadība, veicinot vadītāju līderību un visu līmeņu darbinieku attīstību un iesaistīšanos Valsts kases mērķu sasniegšanā.
  • Valsts kases sniegto pakalpojumu kvalitātes un pieejamības efektīva nodrošināšana, izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas.
  • Valsts finanšu pārvaldības procesu droša un efektīva vadība un uzraudzība sabiedrības interesēs.

Valsts kases darbības virzienu mērķi:

  • Valsts budžeta izpildē: valsts kopbudžeta izpilde un uzraudzība nodrošina efektīvu un saimniecisku budžeta izpildi, Valsts kases sniegtie pakalpojumi atbilst labākajai finanšu vadības praksei.
  • Valsts parāda un naudas līdzekļu vadībā: savlaicīgi nodrošināt finanšu resursu pieejamību finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus un vienlaikus sekmējot iekšējā finanšu tirgus attīstību.Savlaicīgi nodrošināt finanšu resursu pieejamību finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus un vienlaikus sekmējot iekšējā finanšu tirgus attīstību.
  • Valsts aizdevumu un galvojumu vadībā: nodrošināt valsts aizdevuma pretendentiem pieejamību finanšu resursiem (t.sk. ilgtermiņa) valsts aizdevuma veidā ar finansiāli izdevīgiem nosacījumiem, sniedzot kvalitatīvu pakalpojumu, kā arī nodrošināt savlaicīgu valsts galvojuma sniegšanas procesu, vienlaikus ierobežojot valsts aizdevuma un valsts galvojuma kredītrisku.
  • ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu un sertifikācijas iestādes funkciju realizācijā: organizēt un standartizēt maksājumu iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju izpildi tā, lai nodrošinātu piešķirējinstitūciju un Latvijas Republikas normatīvajos aktos iekļauto prasību ievērošanu, savlaicīgu līdzekļu saņemšanu no piešķīrējinstitūcijām un minimizētu risku neatbilstoši veikto izdevumu deklarēšanai.
  • Grāmatvedības uzskaites pakalpojuma realizācijā: sniegt efektīvu un kvalitatīvu grāmatvedības uzskaites pakalpojumu valsts pārvaldes iestādēm.

 

Faili lejupielādei