Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Sertifikācijas iestāde

Izveidots : 15.06.2017. Atjaunots: 17.02.2021.

Valsts kase atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam veic Eiropas Savienības fondu (Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds, Kohēzijas fonds), Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta sertifikācijas iestādes funkcijas. Galvenie sertifikācijas iestādes pienākumi:

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periods

  • sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai apstiprinātus maksājuma pieteikumus un kontu slēgumus, apliecinot, ka maksājuma pieteikums un kontu slēgums ir pareizs un sagatavots, izmantojot uzticamas grāmatvedības sistēmas, un to pamatā ir pārbaudāmi pamatojuma dokumenti, kā arī maksājuma pieteikumā un kontu slēgumā iekļautie izdevumi atbilst spēkā esošajiem Eiropas Savienības un nacionālajiem tiesību aktiem un ir veikti saistībā ar darbībām, kas finansēšanai izraudzītas saskaņā ar programmai piemērojamiem kritērijiem un ievērojot Eiropas Savienības un  nacionālos normatīvos aktus;
  • nodrošināt saņemtā, izmaksātā un atgūtā finansējuma uzskaiti un debitora saraksta uzturēšanu, kā arī ziņošanu Eiropas Komisijai

Plašāka informācija par Eiropas Savienības fondiem pieejama www.esfondi.lv

 

EEZ/NFI 2014.-2021.gada plānošanas periods

  • sertificēt Programmas ietvaros veiktos izdevumus un iesniegt Programmu starpposmu pārskatus un noslēguma pārskatu donorvalstīm;
  • iesniegt EEZ/NFI maksājumu prognozes donorvalstīm;
  • veikt saņemtā finansējuma uzskaiti

Plašāka informācija par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama www.eeagrants.lv