Pārlekt uz galveno saturu

Jaunumi

Latvija pirmo reizi vēsturē emitē valsts ilgtspējīgās obligācijas

Izveidots : 06.12.2021. Atjaunots: 07.12.2021.
Pirmdien, 2021. gada 6. decembrī, Valsts kase Latvijas Republikas vārdā pirmo reizi emitēja valsts ilgtspējīgās eiroobligācijas ar dzēšanas termiņu astoņi gadi, piesaistot finansējumu 600 miljonu eiro apmērā ar ienesīgumu 0,263 % un fiksējot kupona likmi 0,250 %. Obligācijas emitētas Latvijas ilgtspējīgas attīstības atbalstam un finansējuma piesaistei pasākumiem un prioritātēm, kuras vērstas uz klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes mazināšanu, virzību uz klimatneitralitāti un labklājības celšanu. Latvija pirmā no Baltijas un Skandināvijas valstīm ir emitējusi ilgtspējīgās obligācijas.

 

Finanšu ministrs J. Reirs: “Latvija stājas pretī globālajiem klimata izaicinājumiem, ar ilgtspējīgu finanšu instrumentu atbalstu nostiprinot ceļu klimatneitrālas un sociāli atbildīgas ekonomikas attīstībai, kurā tiek domāts par klimata, vides un sociālās politikas efektīvākajiem ilgtermiņa risinājumiem un to ietekmi uz nākamajām paaudzēm. Ilgtspējīgo obligāciju ietvara izveide un pirmā Latvijas valsts vēsturē ilgtspējīgo obligāciju emisija, kas nodrošināta ciešā sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām, vieno dažādu nozaru politikas ar ilgtspējīgiem valsts finanšu instrumentiem un iezīmē jaunu posmu Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.”

Ilgtspējīgo obligāciju ietvara izveidi, kas ir obligāts nosacījums ilgtspējīgo obligāciju emisijai, nodrošināja Finanšu ministrijas vadītā darba grupa, kurā pārstāvēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Zemkopības ministrija, Satiksmes ministrija, Labklājības ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Pārresorsu koordinācijas centrs. Ilgtspējīgo obligāciju ietvaru investoriem prezentēja Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakatistovs.

Ilgtspējīgo obligāciju ietvars starptautiski apliecina Latvijas stingro apņemšanos sasniegt izvirzītos mērķus klimata pārmaiņu seku mazināšanai un klimatneitralitātes nodrošināšanai 2050. gadā, sniedzot pienesumu Eiropas un pasaules klimata mērķu sasniegšanā. Ilgtspējīgo obligāciju emisijas rezultātā saņemtos resursus plānots attiecināt uz 2020.-2022. gadā veiktajiem un plānotajiem valsts budžeta izdevumiem videi draudzīga transporta nodrošināšanai, Latvijas mežu, ūdeņu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, iespēju nevienlīdzības un nabadzības mazināšanai un citiem uz ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu vērstiem pasākumiem. Finanšu ministrijas vadītā darba grupa nodrošinās arī ziņojumu sniegšanu ilgtspējīgo obligāciju investoriem par obligāciju emisijā piesaistīto resursu izlietojuma atbilstību ilgtspējīgo obligāciju ietvarā definētajām izdevumu kategorijām un par šo izdevumu pienesumu Latvijas nosprausto klimata un sociālo mērķu sasniegšanā. Ilgtspējīgo obligāciju ietvara neatkarīgu novērtējumu veica starptautiskais vērtētājs ISS ESG, sniedzot apliecinājumu ietvara atbilstībai starptautiskajiem principiem un labākajai tirgus praksei.

Ņemot vērā, ka Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai būs nepieciešami ilgtermiņa risinājumi un finansējums, ilgtspējīgo obligāciju ietvars ļaus arī turpmāk emitēt šādas obligācijas, piesaistot arvien jaunus investorus, kas ir viens no priekšnoteikumiem finanšu resursu piesaistei ar izdevīgiem nosacījumiem arī nākotnē.

Ilgtspējīgo obligāciju emisijas vadošās bankas bija Barclays, BNP Paribas un Credit Agricole CIB.

Ilgtspējīgas obligācijas iegādājās vairāk kā 110 investori (galvenokārt aktīvu pārvaldītāji no Eiropas valstīm), investoru kopējam pieprasījumam pārsniedzot 2,5 miljardus eiro.