Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati un tāmes

IZLIETOJUMS COVID-19

Izveidots : 29.04.2020. Atjaunots: 31.01.2024.

Valsts budžeta piešķirtā finansējuma izlietojuma tvērums

   Saskaņā ar likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” pasākumus ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai primāri finansē no budžeta finansētajām institūcijām iedalītajiem valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem. Ministru kabinets pēc pamatota ministriju pieprasījuma var pieņemt lēmumu par valsts apdraudējuma seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem, kā arī par finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Saskaņā ar  MK rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5. punktu, pasākumus noteikts finansēt no institūcijām iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2021. gadam", kā arī pēc institūciju motivēta pieprasījuma no  valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (par ko jābūt MK lēmumam). Uz “COVID-19 krīzes izdevumiem” attiecināmi šādi izdevumi:

  • piešķīrumi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem;
  • resora apropriācijas palielināšana izdevumiem vai finansēšanai un pārdale starp resoriem vai viena resora ietvaros starp programmām, apakšprogrammām, klasifikāciju kodiem;
  • izdevumu pārvirzīšana, kas nav saistīta ar apropriācijas kodu maiņu, bet mainās izdevumu mērķis (krīzes pārvarēšanai tiek novirzīti izdevumi, kas līdz šim bija domāti citiem mērķiem). Ja iestādei, veicot šādu izdevumu pārvirzīšanu, piemēram, operacionālajā līmenī, nav nepieciešams saņemt MK lēmumu (piemēram, dezinfekcijas līdzekļu iepirkšana iestādē), tad iestāde veic analītisko uzskaiti par līdzekļu pārdali starp mērķiem, un izmanto šo informāciju pārskata aizpildīšanai.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 05.09.2023. sēdes protokollēmumu Nr. 43 (25.15§) ministrijām un citām centrālām valsts iestādēm atcelta prasība sniegt informāciju par ārkārtējās situācijas sakarā ar Covid-19 izplatību laikā papildus piešķirtā finansējuma izlietojumu. Pēdējie publicētie dati šajā vietnē ir par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 10. septembrim.   

 

 

Informācija par valsts budžeta programmā "Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem" piešķirto līdzekļu izlietojumu saistībā ar Covid-19
(01.01.2023 - 10.09.2023)

 

 

Budžeta iestāžu informācija par COVID 19 krīzes pasākumiem izlietotajiem līdzekļiem

 

 

Ar Covid-19 saistīti izdevumi
(01.01.2023 - 10.09.2023)

 

 

Ar Covid-19 saistīti izdevumi pa funkcijām
(01.01.2023 - 10.09.2023)

 

 

Ar Covid-19 saistīti izdevumi atbilstoši kategorijai
(01.01.2023 - 10.09.2023)