Pārlekt uz galveno saturu

Valsts parāda vadība

Vērtspapīri iekšējā tirgū

Izveidots : 14.06.2017. Atjaunots: 17.08.2023.

Latvijas Republikas aizņemšanos iekšējā un starptautiskajos tirgos galvenokārt nodrošina emitējot GMTN vērtspapīrus (t.i. obligācijas atbilstoši Global Medium Term Note programmai).

Pirmā valsts vērtspapīru emisija notika 1993. gada beigās, kas tika veikta iekšējā tirgū. Turpmākajos gados, palielinoties valdības finansēšanas nepieciešamībai, kā arī attīstoties valsts vērtspapīru tirgum, investoriem iekšējā tirgū tika piedāvāti garāka termiņa vērtspapīri. 1999. gadā Latvija pirmo reizi publiska piedāvājuma ietvaros emitēja Eiroobligācijas. Kopš tā laika sekoja vairākas Eiroobligāciju emisijas, Latvijai kļūstot par regulāru aizņēmēju starptautiskajos finanšu tirgos.

Kopš 2020. gada 14. oktobra, kad Latvijas iekšējā tirgū pirmo reizi piedāvāja arī Latvijas Republikas GMTN vērtspapīrus (Eiroobligācijas) izsolēs ar Primāro dīleru starpniecību, iekšējā tirgū tiek regulāri piedāvāti GMTN vērtspapīri jeb papildu laidieni apgrozībā esošajām Eiroobligācijām.

Emitents

Valsts vērtspapīri iekšējā tirgū
GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū
Valsts vērtspapīru emitents ir Latvijas Republika, kuras vārdā darbojas Valsts kase
Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru (LV ISIN) izlaišana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 6. maija "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumiem un emisijas procesu organizē Valsts kase. GMTN vērtspapīrus (XS ISIN) iekšējā tirgū emitē, pamatojoties uz Likumu par budžetu un finanšu vadību, attiecīgo finanšu ministra pilnvarojumu Valsts kasei un citiem dokumentiem, kā arī ņemot vērā Latvijas GMTN dokumentācijā noteikto. 

 

Klasifikācija

Valsts vērtspapīri iekšējā tirgū
GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū

Valsts vērtspapīrus pēc to sākotnējā dzēšanas termiņa iedala trīs grupās:

  • parādzīmes – vērtspapīri, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš nepārsniedz vienu gadu;
  • vidēja termiņa obligācijas – vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu, kas ir garāks par vienu gadu un nepārsniedz piecu gadu robežu;
  • ilgtermiņa obligācijas – vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu, kas ir garāks par pieciem gadiem.

Valsts īstermiņa parādzīmes izlaiž ar diskontu, prēmiju vai atbilstoši nominālvērtībai  un dzēš par to nominālvērtību dzēšanas datumā.

Valsts vidēja un ilgtermiņa obligācijas izlaiž ar fiksētu ienākumu – periodiskiem procentu maksājumiem, kas parasti tiek izmaksāti vienu reizi gadā, un tiek dzēstas par to nominālvērtību dzēšanas datumā.

Skatīt Latvijas Republikas, kuras vārdā rīkojas Valsts kase, GMTN programmas Emisijas prospektu.

 

Izsoles

Valsts vērtspapīri iekšējā tirgū
GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū

Latvijas valsts vērtspapīri sākotnējā izvietošana notiek izsolēs un/vai tiešajā pārdošanā. Valsts kase publisko piedāvājumu apstiprina Valsts kases rīkojumā. Izsolēs piedalās Primārie dīleri, ja vien Valsts kases nav noteikusi savādāk. Paziņojumi par gaidāmajiem izsolēm un izsoļu rezultāti tiek publicēti Valsts kases mājaslapā šeit.

 Līdz šim izmantoti divi izsoļu veidi:

  • konkurējošās daudzcenu izsoles, kuras rīko Valsts kase biržas NASDAQ Riga (t.i. Biržas) elektroniskajā tirdzniecības sistēmā Genium INET. Izsoles parasti notiek trešdienās (izņemot 21 dienas parādzīmēm) un pieteikumi tiek pieņemti no 10:00 līdz plkst. 12:00. Izsoles pieteikumos dalībnieki norāda solīto vērtspapīru apjomu un peļņas likmi. Pamatā šis izsoles veids tiek izmantots GMTN vērtspapīru izsolēm iekšējā tirgū.
  • fiksētas likmes apjoma (nekonkurējošas) izsoles, kuras organizē Valsts kase NASDAQ Riga  elektroniskajā tirdzniecības sistēmā Genium INET. Izsoles parasti tiek rīkotas trešdienās, pēc konkurējošās izsoles (izņemot 21 dienas parādzīmēm) un pieteikumi tiek pieņemti līdz plkst. 15:00. Pieteikumus, kuros izsoles dalībnieki norāda iegādājamo vērtspapīru apjomu par iepriekšējā konkurējošā daudzcenu izsolē noteikto vidējo svērto peļņas likmi.

Izsoles tiek rīkotas saskaņā ar NASDAQ Riga noteikto kārtību un noteikumiem attiecībā uz Latvijas valsts vērtspapīriem un GMTN vērtspapīriem iekšējā tirgū.

 

Tiešā pārdošana

Valsts vērtspapīri iekšējā tirgū
GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū

Lai nodrošinātu iespēju veikt operatīvas darbības finanšu vadības ietvaros, valsts vērtspapīru sākotnējā izvietošana var notikt arī organizējot tiešās pārdošanas metodi, t.i., slēdzot tiešos darījumus biržas NASDAQ Riga elektroniskajā tirdzniecības sistēmā Genium INET.

Izsoles tiek organizētas saskaņā ar Nasdaq Riga noteikto kārtību un noteikumiem attiecībā uz Latvijas Valsts vērtspapīriem un GMTN vērtspapīriem iekšējā tirgū.

 

Reģistrēšana

Valsts vērtspapīri iekšējā tirgū
GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū
Latvijas valsts vērtspapīri tiek reģistrēti centrālajā vērtspapīru depozitārijā - Nasdaq CSD SE. No 1999. gada 10. augusta Latvijas valsts vērtspapīri, kas pārdoti sākotnējās izvietošanas izsolēs (izņemot 21 dienas parādzīmes), tiek reģistrēti un iekļauti biržas NASDAQ Riga oficiālajā sarakstā. Skatīt Latvijas Republikas, kuras vārdā rīkojas Valsts kase, GMTN programmas Emisijas prospektu.

 

Vērtspapīru izplatīšana

Valsts vērtspapīri iekšējā tirgū
GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū

Valsts vērtspapīru iekšējā tirgū sākotnējā izvietošana notiek sadarbībā ar Primārajiem dīleriem.

Fiziskas un juridiskas personas var iegādāties valsts vērtspapīrus sākotnējā izvietošanā, izmantojot Primāro dīleru pakalpojumus, kā arī regulētajā tirgū biržā NASDAQ Riga, vai arī neregulētajā (ārpusbiržas) tirgū, slēdzot tiešos darījumus ar izvēlēto partneri.

GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū var tikt piedāvāti un pārdoti tikai Latvijā Primārajiem dīleriem, vai citiem Nasdaq Riga biedriem, un netiek piedāvāti un pārdoti Latvijas Republikas vārdā nevienā citā jurisdikcijā.

Vairāk informācijas skatīt Latvijas Republikas, kuras vārdā rīkojas Valsts kase, GMTN programmas Emisijas prospektā.

 

Ar darījumiem saistītās izmaksas

Valsts vērtspapīri iekšējā tirgū
GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū
Maksa par operācijām  Nasdaq Riga ar valsts vērtspapīriem noteikta Nasdaq Riga pakalpojumu cenrādī Biedriem (atrodama www.nasdaqbaltic.com).

 

Norēķini

Valsts vērtspapīri iekšējā tirgū
GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū
Darījumi ar valsts vērtspapīriem sākotnējā izvietošanā tiek veikti, ievērojot principu par vērtspapīru piegādi pret samaksu (Delivery Versus Payment).
Norēķinus par valsts vērtspapīriem to sākotnējā izvietošanā organizē centrālajā vērtspapīru depozitārijā - Nasdaq CSD SE. Norēķini par valsts vērtspapīriem parasti tiek veikti divas dienas pēc attiecīgas izsoles, ja Valsts kase nav noteikusi citu datumu. Skatīt gan Latvijas Republikas, kuras vārdā rīkojas Valsts kase, GMTN programmas Emisijas prospektā, gan Primāro dīleru līgumā.